Open Insight #6

Välkommen till Open Insight, bloggen för dig som är investerare eller intresserad av vår resa. Här får du veta mer om vårt erbjudande och marknadsläge, hur vi utvecklas, utmanas och växer. I det här numret berättar jag om våra finansiella mål och höjdpunkter under det första kvartalet. Du får också en uppdatering kring vårt fortsatta fokus på IP-baserade medialösningar där vi vunnit viktiga affärer.

Pandemin påverkar oss fortfarande, men i slutet av året hoppas jag att den påverkan kommer att vara begränsad. I takt med att allt fler vaccineras har jag goda förhoppningar att marknaden fortsätter att återhämta sig. Jag är glad att se att de två större sportevenemangen, OS och fotbolls-EM som sköts upp förra året, med all sannolikhet kommer att genomföras i sommar.

Samtidigt har pandemin accelererat de trender och tillväxtområden jag ser inom cloud och distansproduktion där produktioner till och med görs hemifrån. En av våra kunder och också en av världens största distributörer av video online, Tata Communications, sänder idag 1 500 evenemang på distans. De ser en stor potential i distansproduktion och bedömer idag att den siffran kommer att dubbleras inom de närmsta 18 månaderna.

Jag är fast besluten att följa vår tidplan vad gäller utrullning av nya produkter och lösningar. Lyckas vi bra med våra tillväxtområden har vi dessutom stor möjlighet att överträffa våra finansiella mål.

Tillväxtresa och ny strategi

Under föregående år fokuserade vi på att sätta vår nya strategi, en förändringsresa som vi delat in i tre steg.

Den första fasen handlar om att sätta vår interna bas. Där har vi kommit långt redan nu och etablerat ny ledningsgrupp, organisationsstruktur och tillväxtstrategi samt ökat vårt fokus på sälj- och marknadsaktiviteter.

I fas två fokuserar vi på vår kärnverksamhet, genom bland annat avyttringen av ScheduALL. Vi har också stort fokus på att öka tillväxten i befintlig marknad. Här har vi lanserat en ny licensbaserad affärsmodell för löpande intäkter som rör både vår molnbaserade Nimbra Edge-lösning, men även våra övriga produkter som innehåller en stor del mjukvara. Här ligger vi i framkant, då vi är bland de första i vår bransch att implementera detta. Vi lanserade vår nya affärsmodell i slutet av april och kan redan nu se ett positivt mottagande från marknaden.

I ett första skede vänder vi oss till nya kunder och i förlängningen kommer vi även att gå ut till våra befintliga kunder. Den nya affärsmodellen ger kunderna möjlighet att köpa löpande uppdateringar snarare än att köpa utrustning. Vi sänker tröskeln för nya kunder som kan investera i ny teknik och avancerad utrustning till en lägre risk och lägre kostnad. Det ger oss en stadig ökning av våra licensintäkter över tid, stärker vår lönsamhet och möjliggör ett mer stabilt intäktsflöde.

I den tredje fasen expanderar vi in i nya marknadssegment och utökar våra lösningar ytterligare mot existerande kunder. Vi har tidigare nämnt att vi utvärderat marknaden för tidssynkronisering i en innovationsstudie tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och Vinnova. Vi utvecklar nu lösningen ytterligare och har påbörjat diskussioner med kunder och partners samt kundtesterna. Med våra nya kostnadseffektiva lösningar för moln- och internetbaserade medialösningar skapas nya möjligheter och breddar vår adresserbara marknad. Produkten passar även bra för företagskunder som vill uppgradera till mer professionella videotjänster och en högre kvalitet i produktionen av sin onlinemarknadsföring och externa kommunikation.

Kvartalsresultat och finansiella mål

Vi har just släppt vår kvartalsrapport som för andra kvartalet i rad påvisar en tillväxt även om marknaden fortsättningsvis är försiktig. Under första kvartalet 2021 uppnådde vi en fortsatt tillväxt och intäkterna ökade med 2,6%, trots en negativ valutaeffekt. Justerat för valutapåverkan var tillväxten 11,6% jämfört med första kvartalet 2020.

Vi har nu satt två externa finansiella mål att under perioden 20212025 uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt på minst 10%. Vad gäller rörelsemarginalen har vi som mål att i snitt ha en årlig EBIT-nivå om minst 10% för samma period.

För båda målen vill jag verkligen trycka på att det är minst 10% tillväxt och EBIT och i snitt över perioden. I Q1 låg vi exempelvis på en 4%-ig EBIT-nivå, vilket gör att vi framgent behöver ligga på över 10% för att nå målet som vi nu jobbar målmedvetet mot.

Då vi ser en ökad aktivitet bland våra kunder och på marknaden har vi även från 1 april beslutat att avsluta vår korttidspermittering i Sverige, vilket innebär att samtliga medarbetare nu jobbar heltid. Detta är en viktig signal samtidigt som det ökar vår kraft och förmåga att ytterligare driva tillväxt och utveckling.

Fortsatt fokus på effektiv övergång till IP

Vi har ett stort fokus på lansering av IP-baserade produkter i förflyttningen som sker på marknaden mot mer molnbaserade arbetsflöden. Vår investering stödjer den nya SMPTE 2110-standarden för IP-video där vi under kvartalet vunnit två viktiga affärer.

Våra befintliga produkter fungerar väl parallellt med de nya och vi hjälper våra kunder med en sömlös övergång till en IP-baserad miljö. Företagen slipper härmed stora stegvisa investeringar. De kan istället enkelt och flexibelt lägga till kapacitet i takt med att behoven ökar, exempelvis genom våra produkter Nimbra och Aperi som går att integrera i en mängd olika miljöer.

SDI börjar spela ut sin roll

SDI har under årtionden gjort övergången från analog till digital videoinfrastruktur möjlig. Sedan 2000-talet har vi transporterat SDI över IP-nätverk, och distributionen av TV till tittarna har också alltmer övergått till att skickas i IP-format ut till användarna via IPTV och OTT-nät (play-tjänster), men studiorna har fortsatt använt sig av SDI för själva produktionen. Detta har de senaste två åren ändrats och med pandemin har fördelarna med att använda IP i hela flödet från kamera till tittare blivit uppenbara.

SDI uppfyller inte längre branschens förväntningar kring global automatisering och ger inte den flexibilitet som krävs i en mer distribuerad produktionsmiljö med mycket distansproduktion och personer som kan sitta var som helst i världen och hjälpa till med en produktion. 4K och 8K-formaten ställer högre krav på både bandbredd och ny infrastruktur, vilket gör att mediebolagen i samband med denna förflyttning samtidigt uppgraderar till IP-baserade produktionslösningar.

Jag ser nu allt fler tv- och produktionsbolag väljer att gå över till IP-studios för att kunna erbjuda den typ av upplevelser som dagens konsumenter förväntar sig.

Stora fördelar med IP

En av fördelarna med IP är därmed att det möjliggör ett gynnsammare och mer flexibelt arbetssätt, vilket i sin tur ger effektivare produktion och reducerade kostnader. Genom att flytta till en standardiserad IT-baserad infrastruktur öppnar man också upp för att lägga till fler funktioner i molnet. En annan fördel är att man enklare kan automatisera arbetsuppgifter och därigenom skapa smartare och mer distribuerade arbetsflöden.

Säker och kostnadseffektiv migration till IP

Net Insight har de senaste åren ökat R&D-investeringen inom cloud och IP-baserade arbetsflöden med investeringen i Aperi och utvecklingen av Nimbra Edge samt den nya IP-baserade media processingplattformen Nimbra 1060 som tydliga exempel. Vi har en mycket stor installerad bas med Nimbra MSR-produkter för att koppla ihop evenemang, studios och utspelningsplatser över IP-nätverk. Dessa produkter har också virtualiserats och de nya IP-studiostandarderna läggs till som mjukvaruuppgraderingar, vilket möjliggör för existerade kunder att på ett effektivt och säkert sätt kunna påbörja migreringen mot en IP-baserad eller delad produktionsmiljö. Vi bygger även in kopplingar mot vår nya molnbaserade plattform Nimbra Edge för att kunna utnyttja och flytta delar av produktion och distribution till molnarkitektur och skapa en enhetlig plattform.

Säkerhet är en mycket viktig komponent när man kopplar upp sina interna studionätverk mot öppna IP-nät och ska kommunicera stora medieflöden mellan olika IP-nätverk. Tillsammans med några av våra större mediekunder har vi här utvecklat en mycket viktig ny funktion som vi kallar IP Trust Boundary. Denna säkrar kommunikationen av mediaströmmar mellan öppna och privata IP-nät och möjliggör skalbara och effektiva IP-produktioner med multipla 100 Gbps-flöden samt förenklar administrationen av olika IP-domäner hos kunder och mellan olika kunder.

Tack för din tid. Jag kan tydligt se och är nöjd med att vårt skarpare fokus har gett effekt då vi under första kvartalet vunnit två viktiga affärer med brittiska Red Bee Media och NEP Connect. De har implementerat vår Nimbra-plattform för att möjliggöra nya skalbara IP-baserade produktionsflöden.

I nästa nummer kommer vi att prata mer om våra tillväxtinitiativ och utvecklingsarbete inom tidssynkronisering och Nimbra Edge.