Open Insight #4

Välkommen till den fjärde upplagan av Open Insight, den första på det nya året. Vi fortsätter att förändra vår organisation med målet att bli mer fokuserade på kärnverksamheten och vi fortsätter att ta nya affärer. Pandemin har inte släppt sitt grepp om vår marknad och verksamhet, men som alla andra hoppas vi på en återgång till mer normalitet i takt med att vaccineringarna tar fart. 

Streaming växer snabbt

Nedstängningar under pandemin har påverkat våra affärer genom allmän ekonomisk osäkerhet. Men samtidigt har både arbete och konsumtion påverkats av tvånget att stanna hemma och blir en del av dessa förändringar permanenta, tror jag på ytterligare ökad efterfrågan på våra produkter och lösningar. En av världens största distributörer av video online är Tata Communications som nu uppgraderar sitt nätverk till en kapacitet på 100G med vår Nimbra-lösning. Tata har noterat att konsumtionen av strömningstjänster ökat från 40-50 minuter per dag och person till mer än 190 minuter. Tata hänvisar också till uppgifter som visar att hushållen på utvecklade marknader tecknat tre nya streaming-abonnemang under lock-down. Av de cirka 5000 sportevenemang som Tata idag distribuerar, produceras 750 stycken på distans, det vill säga sändningarna sätts samman på ett annat ställe än där inspelningarna sker. Tata har sett en tydlig ökning av distansproduktion under pandemin och deras prognos är att det inom kort kommer att vara 1800 till 2000 evenemang som produceras på distans. Det innebär ökad efterfrågan på våra Nimbra- och Aperi-lösningar och vi hoppas att investeringsviljan hos alla aktörer ökar i samma takt som osäkerhet kring pandemins effekter minskar.

Som jag berättat om tidigare har vi en ny strategi som innebär fokus på kärnverksamheten inom Media Networks med Nimbra i centrum. Vi sålde förra året Sye och ser oss inte som långsiktiga ägare till ScheduALL. Däremot köpte vi Aperis produktportfölj eftersom den kompletterar Nimbra genom ett mindre format och en lägre prispunkt som breddat den tänkta kundgruppen. Precis som Nimbra är Aperi utvecklingsbart genom ny mjukvara och går att integrera i en mängd olika miljöer.

Partnerskap breddar vår marknad

Vår nya strategi är partneragnostisk i meningen att våra produkter ska kunna fungera i de allra flesta sammanhang med alla möjliga andra leverantörer och samarbetspartners. Vi har just träffat avtal om två nya partnerskap som ska erbjuda gemensamma kunder nya tjänster med hög kapacitet. Tillsammans med Wipro, som är ett globalt IT- och outsourcingföretag, ska vi bredda vårt erbjudande till marknader som vi själva inte riktigt nått. Wipro finns över hela världen och vänder sig till både stora och små kunder genom att erbjuda plattformar för avancerad videodistribution, det som kallas PaaS, eller Platform as a Service. Wipro:s stora kundportfölj får nu tillgång till kapaciteten hos våra Nimbra-produkter och vi tar ett rejält steg in på en större marknad. Läs mer här.

Det andra partnerskapet är med företaget Simplylive som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för liveproduktioner till medelstora och mindre producenter som på ett kostnadseffektivt sätt vill producera och direktsända evenemang. Det kan vare sport, musik eller företagsinterna evenemang där det tidigare inte varit tekniskt och ekonomiskt möjligt att sända med tillräckligt hög kvalitet. Simplylive ska använda Nimbra Edge tillsammans med sin egen produktionsmjukvara för molnlösningar som kan säljas som ett paket även till evenemang som vanligen inte brukar ha råd med direktsändning online. Genom detta partnerskap når vi en bredare marknad som inte skulle varit rationellt att nå på egen hand. Läs mer här.

Detta visar på styrkan i vår agnostiska samarbetsstrategi som ska kontrasteras mot alternativet att integrera vertikalt genom att exempelvis erbjuda egen studioutrustning på ena sidan och på andra sidan sälja distribution direkt till kund. Vår specialitet är utrustning och mjukvara för tjänsteleverantörer, tv-bolag och produktionsbolag.

Ny flexiblare prismodell

Jag har också tidigare berättat om att vi vill erbjuda mer flexibla betalningsmodeller för våra kunder, något som hänger samman med den trendmässiga övergången från hårdvaru- till mjukvarubaserade lösningar. Mjukvarubaserade lösningar gör det möjligt för kunderna att köpa löpande uppdateringar snarare än att köpa utrustning, vilket gör kundrelationen långsiktig och mer partnerlik Detta har stor betydelse för nya kunder som ger sig in på marknaden för avancerad videodistribution och där tröskeln för att investera i utrustning kan vara högre än hos de större och etablerade aktörerna. Vårt arbete handlar om att tydligt definiera fördelarna för kunderna. Genom att gå från Capex till Opex binder de mindre kapital, de kan minska riskerna om affärsplanerna är osäkra och de kan pröva på ny teknik utan att binda sig för specifika lösningar. De kan också enklare uppgradera lösningar om de lyckas få till bra affärer. Vi bjuder gärna på dessa fördelar om vi kan sänka trösklarna för nya kunder. Vi tror också på kvaliteten i våra lösningar så vi tror inte att kunderna hoppar av bara för att de kan. Men framför allt innebär en övergång från att sälja produkter till att erbjuda lösningar med löpande betalning till att vi kan ha ett jämnare intäktsflöde som gör det enklare för oss att planera och investera.

Tidssynkronisering viktigt för 5G

I det andra numret av Open Insight berättade jag om en förstudie till ett forskningsprojekt som vi genomför tillsammans med den statliga innovationsmyndigheten Vinnova och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Studien genomförs inom Vinnova-programmet Smartare elektroniksystem och har fått titeln ”GPS-oberoende tidssynkroniseringssystem med hög noggrannhet för 5G mobilnät och andra mission-kritiska nätverkslösningar”.

Bakgrunden är att tidssynkronisering i 5G-nät kräver mycket större noggrannhet än i 3G- och 4G-nät, mellan tio och tjugo gånger större. Dessa höga krav på noggrannhet kan idag uppnås genom tidssynkronisering via satelittsystem som GPS eller Gallileo eller byta ut och uppgraderas sina nätverk med ny utrustning som har hårdvarustöd för att skicka tidsynkronisering genom näten. Men i en undersökning som gjorts framgår att mobiloperatörerna tvekar inför de stora investeringar som krävs eftersom det handlar om mycket utrustning som måste bytas om man ska nå tillräcklig nogrannhet över nätet med dagens lösningar. Att kunna synkronisera via befintliga nätverk skulle spara stora pengar. Att endast förlita sig på tidssynkronisering över satellitsystem ger sämre säkerhet och tillförlitlighet då dessa signaler kan störas ut, avsiktligt eller oavsiktligt, och flera länder som Sverige, har i sina 5G frekvensupphandlingar infört krav på alternativ till dessa lösningar.

Net Insight har tidigare utvecklat en teknikplattform med GPS-oberoende tidssynkningsprotokoll för digitala TV-nät där existerande IP-nätverk används. Det Vinnova/KTH-projektet ska undersöka är på vilket sätt det skulle vara möjligt att utveckla vår synkroniseringsplattform för 5G. Målet är att vi ska kunna ta projektresultaten vidare och vidareutveckla vår teknik till en delvis ny synkroniseringsplattform anpassad efter 5G-kraven och för integration i 5G-infrastrukturen. Här kan finnas en stor potential när den stora utrullningen av 5G kommer igång, inte minst för att 5G kommer att kunna användas i så många sammanhang, inte minst i industriella tillämpningar. Projektet ska verifiera potentialen och lämpliga lösningar och dessa ska testas av en nordisk mobiloperatör. Det är mycket arbete kvar, men om vi lyckas och kan bli en stor leverantör till framtidens mobilnät så är det värt varenda timme. Förstudien ska vi studera noga och jag återkommer till hur projektet framskrider.

För att ytterligare utveckla vår satsning på tidssynkronisering har vi även inlett ett samarbete med det tyska företaget Meinberg, världsledande specialist på applikationer för tidssynkronisering, även det något jag nämnde var på gång i Open Insight nummer två. Tidssynkronisering blir allt viktigare även inom mediaproduktion när marknaden alltmer övergår till IP-baserade produktions- och distributionsflöden. Meinbergs produkter kompletterar Net Insights för dessa tillämpningar, men vi har även initierat gemensamma kunddiskussioner inom andra marknadssegment och utvärderar ett närmare produktsamarbete. Jag tror vi har en spännande tid framför oss och jag väntar med spänning på att vaccinationerna kommer igång och ekonomin tar fart igen.