NET INSIGHT Delårsrapport Januari – Juni 2011

, , , , , , ,
Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397
Andra kvartalet 2011

·  Nettoomsättningen uppgick till 72,2 MSEK (71,5) motsvararande en tillväxt på
1,0 % jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är 12 % med
jämförbara valutakurser

· Rörelseresultatet uppgick till 8,3 MSEK (11,9), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 11,5% (16,6)

· Rörelseresultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,02)

·   Totalt kassaflöde uppgick till -25,8 MSEK (3,3) främst kopplat till
tillfälliga förändringar i arbetande kapitalJanuari - juni 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 138,9 MSEK (132,0) motsvararande en tillväxt på
5,2% jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är 11% med
jämförbara valutakurser

· Rörelseresultatet uppgick till 11,2 MSEK (18,1), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 8,1% (13,7)

· Rörelseresultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (0,19)

· Totalt kassaflöde uppgick till -45,3 MSEK (56,4)MÅTTLIG TILLVÄXT MEN FORTSATT GEOGRAFISK EXPANSION

De redovisade intäkterna i det andra kvartalet uppgick till 72,2 MSEK och något
över samma period föregående år. Vi är nöjda över att ha vunnit några mycket
viktiga projekt i kvartalet men, vi är forsatt beroende av vissa nyckelprojekt
för att uppnå betydande tillväxt.

Den redovisade bruttomarginalen för det andra kvartalet är 61,3% jämfört med
66,4% för samma period föregående år. Kassaflödet under andra kvartalet var
negativt med 25,8 miljoner kronor främst på grund av förändring i rörelsekapital
och högre lagernivåer för att säkra vissa komponenter med lång ledtider. Det
negativa kassaflödet är inte ett resultat av någon förändring i osäkra
fordringar. Tillväxttakten uppgick till 1,0 % under andra kvartalet jämfört med
samma period föregående år. Tillväxtstakten är
12 % med jämförbara valutakurser.

Det andra kvartalet visade ett stadigt flöde av återkommande affärer från
befintliga kunder och två viktiga kontrakt från två nya kunder, en i USA och en
ny betydelsefull kabel-tv-kund i Tyskland. Amerika och Asien har förbättrats
något och EMEA var lägre än väntat. Vi fortsätter i linje med vår strategi att
expandera geografiskt. Net Insight expanderade till fler nya länder under
kvartalet och har öppnat upp nya marknader genom våra samarbetspartners i länder
som Turkiet, Grekland, Egypten, Peru och Colombia.

Vårt partnernätverk har ökat med åtta nya samarbetspartners till totalt 48. Vår
indirekta försäljning nådde 33% av de totala intäkterna för kvartalet och för
årets sex första månader uppgick den indirekta försäljningen till 48%. Vi har
etablerat ett starkt partnernätverk i alla huvudmarknader och nu kan vi fullt ut
fokusera på att utnyttja dessa partnerskap för att uppnå ökad tillväxt.

Rörelseresultatet för andra kvartalet och första halvåret 2011 var 8,3 MSEK och
11,2 MSEK, jämfört med 11,9 MSEK och 18,1 MSEK för samma period föregående år.
Sammanfattningsvis var intäkterna högre under andra kvartalet och under första
halvåret 2011 men, vi kunde inte kompensera lönsamhetsmässigt för
valutakurseffekterna.


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2011 klockan
8.30.Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.netDelårsrapport Januari - Juni 2011:
http://hugin.info/130084/R/1532106/466468pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1532106]