Net Insight AB: Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2019

, , , , , , ,

2019-05-08

Solna – Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2019 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.netinsight.net

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter med en suppleant. Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Crister Fritzson, Jan Barchan, Charlotta Falvin och Mathias Berg omvaldes som styrelseledamöter och Stina Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Gunilla Fransson omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 200 000 kronor att fördelas med 700 000 kronor till styrelsens ordförande samt 240 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 120 000 kronor till styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i revisionsutskottet beslutades ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av revisionsutskott beslutades ett arvode om 40 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 40 000 kronor. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger två procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 8 maj 2019 kl. 12.00.

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av medieindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Bilaga