Net Insight AB: Net Insight Delårsrapport Januari – mars 2019

, , , , , , ,

Citat från verkställande direktör Henrik Sund:

”Ett mycket viktigt Sye-avtal med ett amerikanskt Fortune 500-företag.”

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 111,3 MSEK (110,5), en ökning om 0,8%. I jämförbara valutor var det en minskning om -6,8%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -11,9 MSEK (2,4), vilket motsvarade en rörelsemarginal om -10,7% (2,2).
  • Exklusive jämförelsestörande poster om -5,5 MSEK (-0,6) uppgick rörelseresultatet till -6,4 MSEK (3,0).
  • Periodens resultat uppgick till -8,5 MSEK (3,0). Finansnettot gottskrevs med 0,2 MSEK (1,1) avseende värdeförändringar på syntetiska options­program.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,02 SEK (0,01).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -32,0 MSEK (-13,5).

Hela rapporten för första kvartalet 2019 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.45.

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av medieindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Bilaga