Net Insight AB : Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 7 maj 2015

, , , , , , ,

Stockholm – Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 7 maj 2015 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.netinsight.net.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2014. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzson och Regina Nilsson omvaldes och Jan Barchan nyvaldes som styrelseledamöter. Lars Berg omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor med Mikael Winkvist som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1.650.000 kronor att fördelas med 450.000 kronor till styrelsens ordförande samt 200.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen, utgår ett arvode om 10.000 kronor per sammanträde. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om utfärdande av syntetiska optioner
Årsstämman beslutade att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Net Insights aktiekursutveckling. Programmet kommer att genomföras genom utgivande av syntetiska optioner, vilka cirka 10 nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Net Insight ska äga rätt att förvärva.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.
Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015 kl. 13.00.

För ytterligare information kontakta:
Lars Berg, styrelseordförande, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 69, e-post lars.berg@netinsight.net
Fredrik Tumegård, VD, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 00, e-post: fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder.Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 7 maj 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1919757