Net Insight AB : Delårsrapport Januari – September 2011

, , , , , , ,
Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397

Tredje kvartalet 2011

·         Nettoomsättningen uppgick till 75,4 MSEK (67,6) motsvarande en
tillväxt på 11,5 % jämfört med samma period föregående år. Tillväxttakten är 2 %
med jämförbara valutakurser

·         Rörelseresultatet uppgick till 15,5  MSEK (9,2) vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 20,6 % (13,7)

·         Rörelseresultatet per aktie uppgick till 0,04 SEK (0,03)

·         Totalt kassaflöde uppgick till 4,8 MSEK (-4,2)Januari - September 2011

·         Nettoomsättningen uppgick till 214,2 MSEK (199,6) motsvarande en
tillväxt på 7,3 % jämfört med samma period föregående år. Tillväxttakten är 8 %
med jämförbara valutakurser

·         Rörelseresultatet uppgick till 26,7 MSEK (27,4) vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 12,5 % (13,7)

·         Rörelseresultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (0,21). Minskningen är
hänförlig till en positiv engångseffekt under 2010.

·         Totalt kassaflöde uppgick till -40,5 MSEK (52,3). Kassaflödet innehöll
2010 en positiv engångseffekt på 60 MSEK.

NÄTEXPANSIONER HOS EXISTERANDE KUNDER, VIKTIGA NYA KUNDER OCH GOD LÖNSAMHET

Våra intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 75,4 MSEK (67,6 MSEK),
vilket är 11 % högre jämfört med samma kvartal förra året. Valutajusterat blev
tillväxten 2 %. Bruttomarginalen på 65,8 % (61,1 %) var stark och även
rörelsemarginalen var högre och uppgick till 20,6 % (13,7%). Med de starkare
marginalerna och ett förbättrat finansnetto åstadkom vi ett rörelseresultat på
17 MSEK (9,6 MSEK). Den ökade lönsamheten drivs av goda underliggande
marginaler, kostnadskontroll och till en begränsad del, en positiv
växelkurseffekt om 2,4 MSEK. Kassaflödet var positivt och vår nettokassa ökade
med 4,8 MSEK till 195,4 MSEK.

Förutom tilläggsbeställningar vann vi också en del viktiga nya kunder under
kvartalet. Vi vann ett kontrakt överstigande 20 MSEK från ett företag i den
tyska ARD-gruppen avseende en strategiskt viktig nätutbyggnad. Efter ett
framgångsrikt samarbete under ett stort idrottsevenemang 2010 vann vi ett
kontrakt för en nätutbyggnad hos en av de stora operatörerna i Kina. Via en ny
partner vann vi även ett projekt med Telecom Italia Media Broadcasting (TIMB),
som är en större nätoperatör för markbunden TV i Italien. Projektet kommer bland
annat att innehålla vår videokomprimeringslösning (JPEG2000).

Vår EMEA-region har bidragit med 69 % (84 %) av de totala intäkterna, medan
Americas bidrog med 22 % (10 %) och APAC 9 % (6 %). Både Americas och APAC
presterar bättre än förra året, vilket är ett steg i rätt riktning.

Vårt partnernätverk är en strategisk hörnsten för vår marknadsexpansion och är
allt viktigare för att generera nya affärer. Vårt fokus framöver är att öka
intäkter per partner snarare än att rekrytera nya. Den indirekt försäljning via
partners kommer att variera över tiden och uppgick under kvartalet till den
högsta nivån hittills, 65 % (46 %) av de totala intäkterna.

Vi har nyligen utökat vår produktportfölj med ett flertal nya
produktlanseringarna. Därmed breddar vi vår nätaccessportfölj så att kunderna
kan använda Nimbra-plattformen från kärnan ända till accessen i nätet. Det är
viktigt att ha ett brett produkterbjudande och med dessa produktlanseringarna
har vi även utökat vår adresserbara marknad. Samtidigt är accessportföljen ett
nytt, attraktivt ingångserbjudande till nya kunder för våra partners.

Net Insight har även tilldelats priset "Best HDTV Technology Project" av Cable
and Satellite International för vårt framgångsrika digitala markbundna (DVB-T2)
projekt tillsammans med Teracom i Sverige.

Vad gäller perioden januari-september så var intäkterna, bruttomarginal och
periodens resultat högre jämfört med föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2011
klockan 8.30.

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.net


Net Insight AB: Delårsrapport Januari - September 2011:
http://hugin.info/130084/R/1557451/480829pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1557451]