Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2019

, , , , , , ,

Citat från tillförordnad vd Anders Harrysson: ”Händelserikt kvartal med avyttring av Sye”

Oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet, dvs exklusive Streaming Solutions, uppgick till 105,2 MSEK (106,0), en minskning med -0,7% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var minskningen -4,9%.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -24,1 MSEK (-50,6), vilket motsvarade en rörelsemarginal om -22,9% (-47,8).
 • Exklusive jämförelsestörande poster om -20,1 MSEK (-37,1) uppgick rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet till -4,0 MSEK (-13,5).
 • Periodens resultat för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -27,6 MSEK (-47,9).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -0,07 SEK (-0,13).
 • Totalt kassaflöde för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -14,3 MSEK (-18,5).

Januari – december 2019

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet, dvs exklusive Streaming Solutions, uppgick till 448,6 MSEK (449,5), en minskning med -0,2%. I jämförbara valutor var det en minskning med -5,6%.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -3,6 MSEK (-34,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om -0,8% (-7,6).
 • Exklusive jämförelsestörande poster om -24,9 MSEK (-44,0) uppgick rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet till 21,3 MSEK (9,9).
 • Periodens resultat för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -32,2 MSEK (-58,2).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -0,08 SEK (-0,15).
 • Totalt kassaflöde för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -41,2 MSEK (-85,5).

Viktiga händelser:

 • Crister Fritzson utses till ny vd och tillträder senast den 14 april 2020
 • Avtal om avyttring av Sye
  • Streaming Solutions särredovisas som verksamhet under avyttring

Händelser efter perioden:

 • Avyttringen av Sye slutförd 3 januari 2020

Bokslutskommuniké 2019 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:
Anders Harrysson, tillförordnad vd på Net Insight AB, 08-685 0400, anders.harrysson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/