Net Insight AB : Net Insights styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

, , , , , ,

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät,meddelar idag att styrelsen för Net Insight har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande avseende återköp av egna aktier.

Återköpen avses ske i omgångar, längst under perioden fram till nästa årsstämma. Återköpen är beroende av marknadsförutsättningarna och ska ske i enlighet med gällande regler. Bl.a. får återköp under en dag, med undantag för eventuella blockaffärer, uppgå till högst 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka under vilken aktier återköps. Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköpen görs, i enlighet med de syften som anges i årsstämmans bemyndigande, för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

Återköp får ske av högst ett sådant antal aktier som motsvarar fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget, dvs. högst 19 496 650 aktier. Net Insight innehar i nuläget inga egna aktier.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2015 kl. 13.30.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net
Thomas Bergström, Finanschef på Net Insight AB, +46 8 685 04 00

Protokoll från årsstämma går att finna på bolagets hemsida:
http://www.netinsight.net/sv/Investerare/Bolagsstyrning/Arsstammor/Arsstamma-2015/

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder.Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight pressmeddelande


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1929535