Net Insight AB: NET INSIGHT BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

, , , , , , ,

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:

"Det fjärde kvartalet var bra med en tillväxt på 17 procent och helåret 2014 mycket bra då vi sammanlagt växte med 35 procent. Den globala marknaden för rörlig bild fortsätter att växa och medieföretagen investerar för att kunna konkurrera om tittarna. Vi ser framför oss en fortsatt tillväxt men konstaterar också att konkurrensen är mycket hård."

Fjärde kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 91,8 MSEK (78,8) motsvarande en ökning på 16,5%. Ökningen är 11,3% i jämförbara valutor.
 • Rörelseresultatet uppgick 5,6 MSEK (-14,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,1% (-18,1).
 • Rörelseresultatet, justerad för engångskostnader, uppgick till 5,6 MSEK (4,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,1% (5,6).
 • EBITDA uppgick till 8,0 MSEK (-14,3), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 8,7% (-18,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,03).
 • Totalt kassaflöde uppgick till 21,2 MSEK (21,4).

Januari – December 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 379,1 MSEK (280,8), vilket motsvarande en ökning med 35,0% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 26,9% i jämförbara valutor.
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,6 MSEK (-9,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,1% (-3,4).
 • Rörelseresultatet, justerad för engångskostnader, uppgick till 53,6 MSEK (8,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,1% (3,2).
 • EBITDA uppgick till 67,1 MSEK (-8,6) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 17,7% (-3,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (-0,02).
 • Totalt kassaflöde uppgick till 90,6 MSEK (17,9).

VD HAR ORDET

Sista kvartalet 2014 var bra och helåret 2014 mycket bra. Under helåret 2014 växte vi med 35 procent, 27 procent valutajusterat, och med en rörelsemarginal på 14 procent är vi mycket nöjda. Ett antal stora affärer under första halvåret är huvudförklaringen. Men även fjärde kvartalet var bra med en ökad försäljning på 17 procent och en rad nya kunder. Vi lyckades även generera ett kassaflöde på 21 MSEK under sista kvartalet och 91 MSEK under helåret. Av de fem största kunderna under kvartalet var fyra nya, bland dem kan nämnas en strategisk order på transportlösningar till RAI Way som driver ett nationellt mark-TV-nät i Italien. Det fjärde kvartalet innebar också framgångar på den intressanta latinamerikanska marknaden, exempelvis vann vi en ny digital marknätsaffär med Antel i Uruguay. Tillväxten under kvartalet beror i hög grad på framgångar i region Nord- och Sydamerika som växte med 43 procent.

Vi är ett tillväxtbolag på marknaden för rörlig bild, en marknad som växer. Vi har mycket konkurrenskraftiga produkter för en del av denna marknad och vi har en stark tillväxtpotential. Mediekonsumenterna har aldrig haft så mycket att välja på och konkurrensen om slutkunderna hårdnar.

Våra kunder är medieföretagen som helt enkelt måste öka utbudet för att konkurrera. Konsumenterna vill inte bara ha sin tv på den vanliga apparaten utan på alla sina skärmar. Konkurrensen om kunderna driver medieföretagen – oavsett om de finns i vanliga TV-nät eller på internet – att investera i produktion, kontribution och distribution. Vi är mycket starka på mellanledet kontribution – att se till så att överföringen mellan olika produktionsdelar fungerar effektivt och till rimliga kostnader.

Tillväxten 2014 kan till en del förklaras av ett antal stora affärer. The Switch och Zayo lade efter mycket säljarbete stora beställningar som gör att vi är hoppfulla om att kunna växa på den intressanta nordamerikanska marknaden. The Switch har en intressant tjänst där medieföretag via ett webbgränssnitt snabbt kan beställa precis den överföringskapacitet de behöver mellan sina produktionsenheter och sedan betala för det de faktiskt använder. Det finns inte längre något behov av att hyra in dedikerade förbindelser som kostar pengar oavsett om kapaciteten används eller inte.

Hela mediemarknaden är inne i en stor omställning där det mest uppenbara är tillväxten av webb-tv-tjänster. Men parallellt med det investerar de traditionella TV-företagen kraftigt för att inte tappa kunder och alla företag behöver köpa film, serier och direktsända evenemang för att kunna konkurrera. Vinterspelen i Sotji var ett exempel på ett sådant evenemang som blir allt viktigare för att locka tittare och där ett flertal av våra kunder använde vår utrustning för effektiv medietransport.

Det nya bildformatet för högupplöst bild – 4K – kräver väsentligt mer kapacitet än standardupplöst bild eller HDTV vilket också det leder till kraftiga investeringar. Runt hörnet väntar nästa standard – 8K. Under året lanserade vi en transportlösning för både 4 och 8K eftersom vi ser att skärmtillverkarna hårdlanserar 4K-skärmar och mediebolagen följer efter med innehåll. Behovet av att få mer kapacitet för pengarna är mycket stort och här ligger våra lösningar bra till. Det vi säljer är effektivitet.

Vi har mycket kompetenta medarbetare, men samtidigt finns vi i en snabbrörlig bransch och vi ska aldrig underskatta behovet av kompetensutveckling och nya impulser. Vi har två områden där vi är etablerade. Medianät (BMN) är vårt viktigaste affärsområde där vi har våra största affärer. Här ska vi stärka vår position. Digital marksänd TV (DTT) är en kärnaffär men de flesta DTT-nät är byggda och investeringar tenderar att handla om uppgraderingar. Här har vi en stark ställning och den måste vi behålla. Det finns en potential i utvecklingsländer där marknät saknar konkurrens från olika former av tråd-tv samtidigt som DTT ännu inte byggts ut. Ett tredje område är kabel-TV och IPTV, där vi ännu är små men där våra produkter passar bra. Relativt nytt på marknaden är TV över det öppna internet, det som kallas Over The Top, OTT. Kraven på säkra överföringar av hög kvalitet ökar i alla led och detta område är intressant i framtiden, samtidigt som konkurrensen är mycket hård. Genom våra nuvarande lösningar kan vi göra det möjligt för OTT-leverantörerna att producera TV-innehåll kostnadseffektivt och med hög kvalitet över Internet.

Vi har påbörjat ett arbete med att förnya vårt varumärke. Bland våra kunder kan vi konstatera att vi är uppskattade och att varumärket står för både kompetens och flexibilitet. Men vi är inte allmänt kända i branschen och vi behöver förtydliga vad vi står för och vart vi vill. Vi hoppas att vi kan se resultat av varumärkesarbetet redan under 2015, men detta är en långsiktig investering i vår framtid.

2014 var mycket bra och vår ambition är att utvecklingen kan fortsätta under 2015. Vi ser en långsiktig tillväxt på marknaden och vi tror på vår potential, men i vilken takt vi kan avsluta större affärer är mycket svårare att säga något om. Men det som däremot är säkert är att 2015 blir minst lika spännande som 2014.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2015 klockan 8.45.

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbreddeni konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

Net Insight Bokslutskommuniké 2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1894287