Net Insight AB: Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2018

, , , , , , ,

StockholmVid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2018 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.netinsight.net

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till
styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter med en suppleant. Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Crister Fritzson, Jan Barchan och Charlotta Falvin omvaldes som styrelseledamöter, Mathias Berg nyvaldes till styrelseledamot från den 1 september 2018 och Stina Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Gunilla Fransson valdes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 140 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt 240 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 120 000 kronor till styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i revisionsutskottet beslutades ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av revisionsutskott beslutades ett arvode om 40 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 40 000 kronor. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om utfärdande av syntetiska optioner
Årsstämman beslutade att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Net Insights aktiekursutveckling, "Optionsprogam 2018".

Optionsprogram 2018 överensstämmer i huvudsak med det syntetiska optionsprogram som antogs av årsstämman 2017, 2016 och 2015. Möjligheten till förvärv av syntetiska optioner ska i första hand omfatta de som deltog i Optionsprogram 2015, vilket löper ut under 2018, samt nyanställda ledande befattningshavare och andra nyckelanställda. Totalt kommer högst 2 425 000 syntetiska optioner utfärdas i Optionsprogram 2018.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 2 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens § 2 på så sätt att styrelsens säte ändras till Solna stad och därmed ersätter hänvisningen till styrelsens tidigare säte, samt att laghänvisningen i bolagsordningens § 12 uppdateras då lagen nyligen bytt namn.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 8 maj 2018 kl. 12.15.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Pressmeddelande (PDF)


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire