Net Insight AB :Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 26 april 2012

, , , , , , ,
Stockholm – Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 26 april 2012 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.netinsight.net ( http://www.netinsight.net ).

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2011. Vidare beslutades att årets till förfogande stående vinstmedel om 707 863 495 kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Lars Berg, Clifford H. Friedman, Bernt Magnusson, Gunilla Fransson, Arne Wessberg, Anders Harrysson och Fredrik Trägårdh omvaldes som styrelseledamöter och Lars Berg omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1 275 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Till bolagets revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:
Lars Berg, styrelseordförande, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 69, e-post lars.berg@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, VD, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 00, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl. 12.30.

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

 

För mer information, sewww.netinsight.net

  Kommuniké från årsstämma


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1606320