Net Insight AB : Delårsrapport Januari – Mars 2012

, , , , , , ,
Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397

Första kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 76,6 MSEK (66,6) motsvarande en tillväxt på 15,0% jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är 16,8%i jämförbara valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 MSEK (2,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,7% (4,3).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,01).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -11,0 MSEK (-19,5).

 

Tillväxt med 15 procent under första kvartalet

Försäljningen uppgick till 77 MSEK (67), vilket är 15 procents ökning jämfört med föregående år. Räknat i jämförbara valutor ökade försäljningen med 17 procent. De flesta nyckeltal förbättrades. Bruttomarginalen uppgick till 61,1 procent (57,8) och rörelseresultatet samt rörelsemarginalen förbättrades jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet var negativt, 11 MSEK (-20), framför allt på grund av fortsatt lageruppbyggnad för komponenter med lång ledtid och kundfordringar.

Första kvartalet uppvisade en bra balans mellan följdinvesteringar från befintliga kunder, några nya kunder och ett nytt viktigt kontributionsnät för Swisscom Broadcast AG, som omfattar många viktiga idrottsarenor i Schweiz. En stor del av försäljningen, 80 procent (63), genererades i affärsområdet Broadcast och Media Networks (BMN). Vi hade även god återkommande försäljning i affärsområdet för marksänd digital-TV (DTT). Som jag har sagt många gånger tidigare kommer försäljningen genom vårt partnernätverk att variera över tid. För kvartal ett utgjorde den indirekta försäljningen 40 procent (62). Vi erhöll även flera beställningar från stora TV-bolag och tjänstleverantörer inför det stora sportevenemanget i London i sommar. Vi kommer att leverera Nimbra MSR-plattformen och transportera video och data för många ledande tjänsteleverantörer och TV-bolag från mediecentret i London. I anslutning till de olympiska spelen ska Nimbra MSR-plattformen även användas för fjärrproduktion. Vårt mål är att driva utvecklingen i riktning mot produktion och arbetsflöde på distans för ökad effektivitet, tjänstekvalitet och minskade kostnader för direktsända sportevenemang.

Net Insight tilldelades även det prestigefyllda SCTE 2012 Technological Innovation Award (Society for Broadband Professionals). Net Insights lösning med tjänstefokuserade medianät utsågs till Best Broadband Network Transmission Solution 2012.

Sammantaget har året inletts positivt.

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. 

För mer information, sewww.netinsight.net

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2012 klockan 8.30.

  Delårsrapport Januari – Mars 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1608670