Net Insight AB : Delårsrapport Januari – September 2012

, , , , , , ,
Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397

Tredje kvartalet 2012

·         Nettoomsättningen uppgick till 60,3 MSEK (75,4) motsvarande en minskning på -20,0% jämfört med samma period föregående år. Minskningen är 13,2 % med jämförbara valutakurser.

·         Rörelseresultatet uppgick till -3,6 MSEK (15,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -6,0 % (20,6)

·         Rörelseresultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,04)

·         Totalt kassaflöde uppgick till -9,2 MSEK (4,8)

·         Ett effektivitets- och kostnadsbesparingsprogram introduceras med avsikt att minska kostnadsmassan med 25 MSEK på årsbasis, med full effekt fr o m den 1 januari 2013. I detta program ingår uppsägning av konsultavtal samt ett varsel gällande 10 tjänster.

Januari – September 2012

·         Nettoomsättningen uppgick till 212,0 MSEK (214,2) motsvarande en minskning på 1,0 % jämfört med samma period föregående år. Med jämförbara valutakurser är tillväxttakten oförändrad.

·         Rörelseresultatet uppgick till 5,0 MSEK (26,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,3 % (12,5)

·         Rörelseresultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (0,07).

·         Totalt kassaflöde uppgick till -5,6 MSEK (-40,5).

Utmanande utveckling i vissa marknader

Efter 23 lönsamma kvartal rapporterar vi ett negativt rörelseresultat på -3,6 MSEK för det tredje kvartalet. Det var i huvudsak regionerna Östeuropa och Mellanöstern som inte levererade enligt förväntningarna. Tredje kvartalet började starkt men senare i kvartalet upplevde vi oväntade projektförseningar.

Det finansiella resultatet är svagare än föregående år i huvudsak som ett resultat av lägre försäljning. Vi har de senaste åren gjort betydande investeringar i utveckling för att bredda vår produktportfölj samt inom försäljning och marknad för att bredda vår kundbas och geografiska täckning. Vi befinner oss nu i ett stadie där vi kan implementera ett effektivitets- och kostnadsbesparingsprogram med syfte att minska kostnadsmassan med ungefär 25 MSEK på årsbasis, med full effekt från och med 1 januari 2013. En beräknad omstruktureringskostnad på 7 MSEK kommer att påverka resultatet i det fjärde kvartalet 2012.

Inom segmentet Broadcast and Media Networks (BMN) vann vi en betydande beställning från en ledande nätägare i Sydkorea som valde Nimbra MSR plattformen för kontributions- och distributionstjänster över hela Sydkorea. Det finns många DTT och digital TV-distributionsprojekt kvar runt om i världen som vi följer mycket noga. Under kvartalet vann vi ytterligare en utrullning av marksänd digital-TV av ORS, det nationella TV-bolaget i Österrike. Löpande uppgraderingar och leveranser till existerande DTT-kunder i ett flertal länder skedde under kvartalet.

Tillsammans med ett flertal kunder var vi delaktiga i direktsändningarna från de Olympiska spelen i London. Vi har under en tid varit i framkant när det gäller fjärrproduktion av TV som gör det möjligt för både stora och små TV-bolag att minska teknisk personal och utrustning vid arenorna. De kan istället fokusera på att skapa bättre programinnehåll och på att bli mer konkurrenskraftiga. De Olympiska spelen i London är det första riktigt stora sportevenemanget där fjärrproduktion har använts kommersiellt för att skapa effektivitet.

Under hösten har Net Insight lanserat ett flertal produkter och funktioner för att förbättra vår konkurrenskraft inom bland annat accessmarknaden. Vi har förbättrat kapaciteten i Nimbra-plattformen, managementsystemet samt den allt viktigare Ethernet-funktionaliteten.

Jag är besviken över det svaga resultatet i kvartalet då vi stod inför förseningar av större projektinköp. Det är självklart svårt att avgöra när de större projekten kommer att genomföras men två saker är jag övertygad om dels att projekten i stor utsträckning verkligen händer dels att vi följer dessa affärsmöjligheter inom vår adresserbara marknad på ett professionellt sätt. Dessa större affärer är nyckeln till framtida tillväxt.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2012 klockan 8.45.

  

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Delårsrapport Januari – September 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1651727