Net Insight AB : Delårsrapport Januari – Juni 2012

, , , , , , ,
Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397

Andra kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 75,0 MSEK (72,2) motsvarande en tillväxt på 3,9% jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är -1,4 % i jämförbara valutor

  • Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (8,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,6% (11,5).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,02).

  • Totalt kassaflöde uppgick till 14,6 MSEK (-25,8).

 

Januari – juni 201

  • Nettoomsättningen uppgick till 151,7 MSEK (138,9) motsvarande en tillväxt på 9,2% jämfört med samma period föregående år.Tillväxtstakten är 7,3% med jämförbara valutakurser
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (11,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,7% (8,1)
  • Rörelseresultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,04)
  • Totalt kassaflöde uppgick till 3,6 MSEK (-45,3)

 

Tillväxt med fyra procent i det andra kvartalet

Försäljningen ökade med 4% jämfört med samma period föregående år. Räknat i jämförbara valutor minskade försäljningen med 1%. Tillväxttakten för första halvåret var 9% och i jämförbara valutor 7%. Bruttomarginalen är fortsatt hög och nådde 61% (61,3). Rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK jämfört med 8 MSEK föregående år. Ökningen av rörelsekostnader, som beror på vår tidigare nämnda satsning på framtida tillväxt, är huvudskälet till den lägre lönsamheten. Kassaflödet var positivt och uppgick till 15 MSEK jämfört med ett negativt kassaflöde på 26 MSEK för samma period föregående år. Vi har fortsättningsvis en relativt stor kundfordringsstock men risken är låg tack vare kreditvärdigheten hos våra kunder.

Våra återförsäljare fortsatte under kvartalet att skapa goda affärer men andelen direkta affärer var högre än tidigare perioder. Som vi tidigare nämt kommer andelen direkt försäljning att variera över tiden och våra partner kommer att ha en betydande roll för vår försäljning framöver. Under kvartalet utgjorde återkommande affärer från existerande kunder en stor andel av intäkterna och i linje med vår strategi kommer över 70% av intäkterna från tjänsteleverantörer, dvs nätägare som säljer transporttjänster till TV-och mediabolag. Som en del av vår strategi fokuserar vi på tillväxtmarknader och denna gång representerar Asien 16% av de totala intäkterna. Intäktsfördelningen mellan de olika segmenten var under kvartalet 81 % för segmentet Broadcast and Media Networks (BMN) och 19% för Digital Terrestrial TV (DTT). Vi har under kvartalet sålt utrustning till utbyggnader av DTT-nät i bl a Norden och i Latin Amerika.

En av våra största marknadsföringsaktiviteter ägde rum under kvartalet, NAB 2012 utställningen i Las Vegas, där vi lanserade partnerskap och nya produkter. Vi påbörjade ett nytt partnerskap som möjliggör en mer komplett lösning till TV-och mediabolag för att knyta samma studiomiljöer över långa distanser och skapa så kallade virtuella studios. Ytterligare en ny produkt lanserades inom Nimbra MSR 300 serien. Nimbra 310 erbjuder nu kunder en kostnadseffektiv lösning som garanterar en hög tjänstekvalitet. Denna produkt är en breddning av Nimbraportföljen för att bättre adressera accessmarknaden.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2012 klockan 8.45.

 

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Delårsrapport Januari – Juni 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1628082