Net Insight AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

, , , , ,

Citat från verkställande direktörFredrik Tumegård:
"Under 2013 växte Net Insight marginellt men fick en förbättrad underliggande lönsamhet. Årets två första kvartal var svaga men under det andra halvåret var tillväxten 13%, en tillväxttakt som är snabbare än marknaden."

Fjärde kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 78,8 MSEK (68,3) motsvarande en ökning på 15,3% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 11,9% med jämförbara valutakurser. 

  • Rörelseresultatet, justerat för engångskostnader på 18,6 MSEK (3,0), uppgick till 4,4 MSEK (0,8) vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 5,6% (1,2). 

  • Rörelseresultatet uppgick till -14,3 MSEK (-2,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -18,1% (-3,3). 

  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,01). 

  • Totalt kassaflöde uppgick till 21,4 MSEK (-4,7). 

Helåret 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 280,8 MSEK (280,3). Med jämförbara valutakurser motsvarar detta en ökning på 1,5 %.  

  • Rörelseresultatet, justerat för engångskostnader på 18,6 MSEK (3,0), uppgick till 8,9 MSEK (5,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,2% (2,1). 

  • Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (2,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -3,4% (1,0). 

  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,03).  

  • Totalt kassaflöde uppgick till 17,9 MSEK (-10,4).  

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2014
klockan 8.45.

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.     Net Insight AB : BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1761935