Net Insight AB : BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

, , , , , , ,
Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397

Fjärde kvartalet 2012

·         Nettoomsättningen uppgick till 68,3 MSEK (80,3) motsvarande en minskning på 14,9% jämfört med samma period föregående år. Minskningen är 13,5 % med jämförbara valutakurser.

·         Rörelseresultatet, justerat för omstruktureringskostnader på 3,0 MSEK, uppgick till 0,8 (16,1) vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 1,2 % (20,0)

·         Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,06)

·         Totalt kassaflöde uppgick till -4,7 MSEK (0,8)

Helåret 2012

·         Nettoomsättningen uppgick till 280,3 MSEK (294,5) motsvarande en minskning på 4,8 % jämfört med samma period föregående år. Med jämförbara valutakurser är minskningen 3,5%.

·         Rörelseresultatet, justerat för omstruktureringskostnader på 3,0 MSEK, uppgick till 5,7 MSEK (42,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,1 % (14,5)

·         Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,13).

·         Totalt kassaflöde uppgick till -10,4 MSEK (-39,6).

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 klockan 8.45.

ETT UTMANANDE ÅR AVSLUTAS MED ETT SVAGT KVARTAL FJÄRDE KVARTALET

Intäkterna minskade med 15% jämfört med samma period föregående år. Sammanfattningsvis härrör minskningen till projektförseningar i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika medan Västeuropa och APAC gick bra och översteg förra årets intäkter. Bruttomarginalen uppgick till 59% (62) en skillnad som i huvudsak relateras till ökade avskrivningar på aktiverade utvecklingsprojekt. Det fjärde kvartalets resultat påverkas av en engångseffekt på 3 MSEK. Dessa kostnader är relaterade till det effektivitets- och kostnadsbesparingsprogram som tillkännagavs i oktober och som minskar kostnadsmassan med 25 MSEK på årsbasis för 2013. Exkluderat denna omstruktureringskostnad uppgick rörelseresultatet till 1 MSEK (17).

Under kvartalet har vi haft ett bra flöde av affärer från återkommande kunder över hela världen men det var det första kvartalet på länge där vi inte hade någon stor affär vilket påverkar resultatet negativt. Som vi tidigare kommunicerat orsakar större projekt kvartalsfluktuationer.

HELÅRET 2012

De första tre kvartalen indikerade en relativt oförändrad tillväxt och med ett svagt fjärde kvartal så uppgår de totala intäkterna för helåret till 280 MSEK (295). Minskningen motsvarar 5% och i jämförbara valutor uppgår den till 3,5%. Bruttomarginalen uppgick till 60% (62) och skälet till detta är främst ökade avskrivningar på aktiverade utvecklingsprojekt. Helårets rörelseresultat, exkluderat omstruktureringskostnaderna på 3 MSEK, uppgick till 6 MSEK (43). Minskningen förklaras av ökade rörelsekostnader på 22 MSEK, ökad avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader på 11 MSEK och lägre intäkter.

Det finns tre skäl till varför vi inte lyckades växa under 2012. De identifierade projekten för 2012 i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika startades inte som planerat och är försenade men inte förlorade. Det andra skälet är att fem utav våra tio största affärsmöjligheter 2012 var DTT-projekt som försenades. Det tredje skälet är att storleken på vår genomsnittsaffär minskade betydligt vilket innebär att vi har använt mer resurser för att uppnå "oförändrade" intäkter.

I grunden har vi dock gjort lika bra och betydligt fler affärer med många fler kunder under 2012 och vi har dessutom lanserat många nya produkter. Vi har exempelvis gjort affärer med 100 av våra 175 kunder över hela världen. Vi har också gjort affärer med 25 helt nya kunder. Vi fortsätter att vinna expansionsaffärer inom DTT samt ökar tillväxten och närvaron på marknader såsom Brasilien och Kina. Ett annat exempel är Kina där vi nyligen stärkt vår närvaro och redan har 20 olika kunder.

Kundernas perception av ett företag är naturligtvis mycket viktigt och enligt Devoncroft "Big Broadcast Survey" har branschens uppfattning om Net Insight märkbart och mätbart förbättrats under de senaste åren.

De marknads- och tekniska trender, som vi har förutsett utvecklas på ett sätt som ökar vår trovärdighet och relevans för framtida utrullningar av medie- och dataintensiva nät. Under året har vi dubblerat kapaciteten i våra högkapacitetsväxlar, vi har lanserat tre olika accessprodukter och vi har introducerat en kostnadseffektiv lösning för förbättring av videokvalitet över internet. Vi har även gjort betydande affärer och fått en god marknadsrespons på vår nya lösning för videokomprimering (JPEG2000).

Vi levererade ett otillfredsställande resultat 2012 men sammanfattningsvis vann vi affärer med mer än 100 existerande kunder och med 25 helt nya kunder. Vi vann 30% fler affärer och vi lanserade fler produkter än någonsin tidigare. Net Insight är välpositionerat för att vinna större projekt med mellanstora och stora nätoperatörer och skall på så sätt komma tillbaka till en lönsam tillväxt igen.

Stockholm den 14 februari 2013
Fredrik Trägårdh
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Trägårdh, VD Net Insight AB
Telefon: +46 (0)8-685 04 00
Email: fredrik.tragardh@netinsight.net

Thomas Bergström, CFO, Net Insight AB
Telefon: +46 (0)8-685 04 05
Email: thomas.bergstrom@netinsight.net

Net Insight AB, org nr 556533-4397
Box 42093
126 14 Stockholm
Tel. +46 (0)8 – 685 04 00
www.netinsight.net

 

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. 

För mer information, sewww.netinsight.net

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1678006