Net Insight AB : BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

, , , , , , ,
Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397

Fjärde kvartalet 2011

·         Nettoomsättningen uppgick till 80,3 MSEK (88,1) motsvarande en nedgång på 8,9 % jämfört med samma period föregående år. Nedgången är 7,6 % i jämförbara valutor.

·         Rörelseresultatet uppgick till 16,1 MSEK (15,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,0 % (17,8).

·          Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,05).

·         Totalt kassaflöde uppgick till 0,8 MSEK (31,6).

Helåret 2011

·         Nettoomsättningen uppgick till 294,5 MSEK (287,7), motsvarande en tillväxt på 2,4 % jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är 7,8 % i jämförbara valutor.

·         Rörelseresultatet uppgick till 42,8 MSEK (43,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,5% (15,0).

·         Resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,26). Minskningen är relaterad till en positiv engångseffekt 2010.

·         Totalt kassaflöde uppgick till -39,6 MSEK (83.9). Kassaflödet 2010 inkluderade en positiv engångseffekt på 60 MSEK

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2012 klockan 8.30.

 

STABILT FINANSIELLT RESULTAT  FJÄRDE KVARTALET

Fjärde kvartalet var intäktsmässigt vårt näst bästa kvartal hittills, dock 8,9 % lägre än samma kvartal förra året. Intäkterna uppgick till 80,3 MSEK och i jämförelse var valutaeffekterna obetydliga. Bruttomarginalen ökade till 62 % (59). Rörelsemarginalen ökade till 20 % (17,9) då rörelseresultatet uppgick till 16,1 MSEK (15,7). Det finansiella resultatet under fjärde kvartalet var sammanfattningsvis något högre än under samma period föregående år. Det fanns antal faktorer som påverkade intäkterna under fjärde kvartalet. Å ena sidan såg vi en betydande nedgång i verksamheten i Västeuropa och lägre volymer än väntat i markbundna digital-TV nät. Nedgången beror huvudsakligen på tajmningaspekter än på en varaktig nedgång. Å andra sidan ökade intäkterna i Amerika och APAC. Affärsområdet Broadcast and Media Network (BMN) fortsätter att växa och motsvarade 94 % av vår verksamhet under fjärde kvartalet (82). Noteras kan att vi har ett betydande antal DTT-projekt framför oss.

HELÅRET 2011

Intäkterna under 2011 uppgick till 294,5 MSEK (287,7), en tillväxt på 2,4 % jämfört med föregående år. I jämförbara valutor uppgick tillväxten till 7,8 %. Bruttomarginalen förblev hög på 61,9 % (62,7) och rörelseintäkterna var 42,8 MSEK (43,1), vilket gav en rörelsemarginal på 14,5 % (15).

Trots lägre tillväxt än förutsett har vi expanderat geografiskt, vunnit nya kunder och breddat vår produktportfölj och finns nu hos 150 operatörer i över 50 länder. En viktig del av vår tillväxtstrategi är vår indirekta försäljning, vilken uppnådde 56 % (38) av våra totala intäkter. Vi fortsatte också att vinna affärer med såväl telekomoperatörer som kabel-TV-operatörer, som blir alltmer viktiga kundgrupper för Net Insight framöver.

Media- och broadcastmarknaden genomgår stora förändringar, som drivs av digitaliseringen av media och migrationen till IP. Detta förändrar det sätt som vi producerar, distribuerar och konsumerar video. Produktionen av video förändras i riktning mot IT-baserade arbetsflöden och kräver realtidskänsliga medianät med hög kvalitet och låg fördröjning. Konsumtionen av video via bredband (Over-the-Top) har ökat massivt under det gångna året och konsumenterna kommer successivt att kräva högkvalitativt direktsänt innehåll för att levereras "Over-the-Top". Vi har under året förtydligat vårt unika erbjudande i en bransch som går alltmer mot IP och stärkt Net Insights ställning som en framtida aktör inom videotransport. Vi kommer att dra nytta av dessa trender och förändringarna i marknaden baserat på vår ställning som en erkänd leverantör som garanterar högkvalitativ realtidskänslig videotransport.

Stockholm, 17februari 2012

Fredrik Trägårdh
Verkställande Direktör

För mer information, kontakta:

Fredrik Trägårdh, Verkställande Direktör Net Insight AB
Tel: +46 (0) 8-685 04 00, email:fredrik.tragardh@netinsight.net
Net Insight AB. (Org nr. 556533-4397)

Net Insight AB
Box 42093
126 14 Stockholm
Tel +46 (0) 8 685 04 00
www.netinsight.net

 

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

 

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

 

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

 

För mer information, se www.netinsight.net

 

BOKSLUTSKOMMUNIKE 2011


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1586855