Rättelse: Kallelse till årsstämma 2023 i Net Insight AB (publ)

, , , , , , , ,

Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 8 maj 2023 kommer rätteligen att beaktas vid framställningen av aktieboken. Nedan följer kallelsen i sin helhet.

Aktieägarna i Net Insight AB (publ), org. nr 556533-4397, kallas härmed till årsstämma som äger rum fredagen den 12 maj 2023 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Smidesvägen 7, Solna.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 4 maj 2023,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 8 maj 2023 per post till Net Insight AB, ”Årsstämman”, Box 1200, 171 23 Solna, per e-post till agm@netinsight.net, eller per telefon 08‑685 04 00 vardagar 9:00-16:00.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall bör uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 4 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 8 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bifogas bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörighet att utfärda fullmakten för den juridiska personen.

Aktieägare som företräds genom ställföreträdare eller ombud välkomnas att på förhand, i förekommande fall, skicka fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till Net Insight AB, ”Årsstämman”, Box 1200, 171 23 Solna i god tid före årsstämman. Behörighetshandlingar, röstinstruktioner och annan korrespondens avseende årsstämman kan också skickas per e-post till agm@netinsight.net.

Fullmaktsformulär för utskrift finns tillgängligt på bolagets webbplats: https://netinsight.net/arsstamma.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller två protokolljusterare.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Anförande av verkställande direktören och styrelsens ordförande.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts, samt anförande av revisorn om revisionsarbetet för 2022.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, styrelsesuppleant och verkställande direktör.
 9. Bestämmande av antal stämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 10. Fastställande av styrelsearvode.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Val av styrelsens ordförande.
 13. Bestämmande av antal revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Fastställande av revisors arvode.
 15. Val av revisor.
 16. Antagande av valberedningsinstruktion.
 17. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
 18. Antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
 20. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier.
 21. Stämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion som beslutades av årsstämman 2021, utgörs av valberedningens ordförande Jan Barchan (utsedd av Briban Invest), Jesper Bergström (utsedd av Handelsbanken fonder), Andreas Larsson (utsedd av Successway AB) och Gunilla Fransson (styrelsens ordförande).

Valberedningen lämnar beslutsförslag till årsstämman enligt nedan.

Ärende 1, stämmoordförande – Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gunilla Fransson väljs till ordförande vid årsstämman;

Ärende 9, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter – Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem med en suppleant;

Ärende 10, styrelsearvode – Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå enligt följande:

 • 750 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 700 000 kronor),
 • 275 000 kronor till respektive övrig stämmovald styrelseledamot (tidigare 250 000 kronor),
 • 135 000 kronor till stämmovald suppleant (tidigare 125 000 kronor),
 • 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat),
 • 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet (oförändrat),
 • 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat), och
 • 40 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat).

Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om styrelsesammansättning och om antalet ledamöter i utskotten är samma som tidigare, så uppgår styrelsearvodet totalt till 2 225 000 kronor (tidigare 2 315 000 kronor).

Ärende 11, val av styrelseledamöter och suppleanter – Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunilla Fransson, Jan Barchan, Cecilia de Leeuw och Torbjörn Wingårdh, nyval av Karl Thedéen som styrelseledamot, samt nyval av Axel Barchan som personlig suppleant för Jan Barchan. Charlotta Falvin och Stina Barchan har avböjt omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter och styrelsesuppleant:
För information om de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till årsredovisningen.

Karl Thedéen
Föreslagen som ny styrelseledamot

Född 1963. Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: VD på Outpost24 AB, styrelseledamot Smartoptics AS (publ).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Tidigare erfarenhet, VD på Edgeware AB (publ), Affärområdeschef Infinera Inc (publ), VD Transmode AB (publ), styrelseledamot Semcon AB samt ledande befattningar inom Ericssonkoncernen.

Innehav i Net Insight: Inget.

Axel Barchan
Föreslagen som ny personlig suppleant för Jan Barchan

Född 1993. Kandidatexamen i ekonomi, Lunds universitet och studier vid McGill University i Montreal, Kanada.

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Investment manager på Briban Invest. Styrelseledamot i Briban Invest AB, Utvecklingsaktiebolaget Laburnum, Fastighets Aktiebolaget Trianon, Nok9 AB samt Finansia.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Axel har tidigare erfarenhet från Investment Bankning på Carnegie.

Innehav i Net Insight: 53 152 568 B-aktier genom Briban Invest AB.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter och styrelsesuppleanten bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Jan Barchan och Axel Barchan bedöms vara beroende i förhållande till bolagets största aktieägare Briban Invest AB.

Ärende 12, val av styrelsens ordförande – Valberedningen föreslår omval av Gunilla Fransson som styrelsens ordförande.

Ärende 13, antal revisorer – Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Ärende 14, revisors arvode – Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ärende 15, val av revisor – Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. KPMG har meddelat att Henrik Lind kommer att kvarstanna som huvudansvarig revisor om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Ärende 16, valberedningsinstruktion – Valberedningen föreslår att följande
valberedningsinstruktion antas att gälla till dess en bolagsstämma beslutar om annat:

Valberedningsinstruktion
Styrelsens ordförande ska varje år sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter ur den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt. Dessa aktieägare äger sedan rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande till dess en ny valberedning har utsetts. Om tillfrågad aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till nästa aktieägare i röstmässig storleksordning. Fler än 15 aktieägare behöver inte tillfrågas, såvida styrelsens ordförande inte bedömer det vara nödvändigt.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. 

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot om valberedningen anser det nödvändigt. Om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna i bolaget ska en ny ledamot utses av den nye aktieägaren inom denna grupp. Om ägarstrukturen i bolagets väsentligen förändras ska valberedningens sammansättning förändras i enlighet därmed.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom ett pressmeddelande så snart valberedningen utsetts eller ändrats.

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut: 

 • förslag till stämmoordförande,
 • förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter,
 • förslag till styrelseledamöter och suppleanter och förslag till styrelseordförande, 
 • förslag till styrelsearvode till styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter och suppleanter samt förslag till ersättning för utskottsarbete,
 • förslag till revisor och i förekommande fall revisorssuppleant samt revisorsarvode, 
 • förslag till valberedningsinstruktion, om så anses erforderligt.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter. 

Styrelsens beslutsförslag
Styrelsen lämnar beslutsförslag till årsstämman enligt nedan.

Ärende 8 b, resultatdispositionStyrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att utdelning ej lämnas.

Ärende 17, ersättningsrapport – Styrelsen förslår att styrelsens ersättningsrapport godkänns.

Ärende 18, ersättningsriktlinjer – Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare antas:

Riktlinjer för ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella ersättningsprinciper
Dessa riktlinjer omfattar VD och medlemmar av koncernledningen. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Net Insight utvecklar och säljer hårdvaru- och mjukvaruprodukter för den globala medieindustrin. Net Insights lösningar används av kunderna för att bygga säkra och tillförlitliga medienätverk.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Från tid till annan föreslår styrelsen aktiebaserade långtidsincitamentsprogram, vilka då behandlas av stämman i särskild ordning och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmen ska ha tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Programmen uppställer krav på egen investering och flerårig innehavstid. För mer information om innevarande program, se bolagets webbplats: https://netinsight.net/sv/investors/bolagsstyrning/#ersattning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. För verkställande direktör och global säljchef får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst 100 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden. För övriga ledande befattningshavare får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst 60 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden.

För verkställande direktör ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning är inte pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension uppgår till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning
Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Vid upphörande av anställning på arbetsgivarens initiativ får uppsägningstiden vara högst 12 månader för verkställande direktör och sex månader för övriga ledande befattningshavare, undantaget ledande befattningshavare som utifrån kriterierna i kollektivavtalet vad gäller anställning och ålder har 12 mån uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivaren sida. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader för verkställande direktör, respektive 12 månader för övriga ledande befattningshavare. Fast kontantlön och avgångsvederlag ska vara avräkningsbart mot annan inkomst.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella, samt utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Målen ska utformas för att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsagenda, genom att till exempel ha en tydlig koppling till affärsstrategin. Ledande befattningshavares rörliga ersättning ska till minst 70 procent vara baserad på mätbara finansiella mål, såsom (men inte begränsat till) en kombination av intäkter och resultat.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen av rörlig kontantersättning till verkställande direktören, och tillställer styrelsen för godkännande. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen, och Ersättningsutskottet för godkännande. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen har (a) rätt att begränsa utbetalning delvis eller i sin helhet om exceptionella ekonomiska förhållanden råder och en sådan åtgärd anses rimlig, och (b) rätt att innehålla eller kräva tillbaka utbetald rörlig ersättning till ledande befattningshavare om sådan ersättning i efterhand funnits vara felaktig på grund av oegentligheter eller försummelse.

Styrelsen har rätt att begränsa eller avstå från utbetalning av ledande befattningshavares rörliga ersättning om befattningshavaren brutit mot eller åsidosatt bolagets uppförandekoder.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Även ingånget kollektivavtal beaktas.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats
Dessa riktlinjer är framtagna inför årsstämman 2023 och överensstämmer med de som antogs på årsstämman 2022 med undantag av nedanstående två förändringar:
1. För ledande befattningshavare, med undantag av verkställande direktör och global säljchef, höjs den rörliga kontantersättningen från högst 40 procent till att uppgå till högst 60 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden;
2. Taket för pensionsgrundande inkomst justeras i enlighet med gällande kollektivavtal och de förändringar som görs 2023 i ITP1-planen.

Riktlinjerna behandlas årligen av ersättningsutskottet, som vid förändringar lägger fram dessa för styrelse respektive stämman för synpunkter respektive beslut.

Ärende 19, mandat till styrelsen om återköp och överlåtelse av egna aktier – Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

Bolagsstämmans beslut enligt ovan ska fattas med iakttagande av de majoritetsregler som anges i aktiebolagslagen 19 kap. 18 och 33 §§, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ärende 20, minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier – Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 511 000 kronor för avsättning till fritt eget kapital med indragning av de 12 775 000 egna B-aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman biträder beslutet. Verkställandet av beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktier och röster i bolaget
I bolaget finns 1 000 000 A-aktier med tio röster per aktie och 367 758 009 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande totalt 368 758 009 aktier och 377 758 009 röster. Bolagets innehav av egna aktier per dagen för kallelsen uppgår till 12 775 000 B-aktier.

Upplysningar och handlingar
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill ställa frågor till styrelsen eller bolagsledningen välkomnas att inkomma med sådana skriftligen i förväg enligt samma kontaktvägar som anmälan lämnas.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022, revisionsberättelsen, styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, samt fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor på Smidesvägen 7, 171 23 Solna, och på bolagets webbplats www.netinsight.net senast tre veckor innan årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

___________________

Solna i mars 2023

Net Insight AB (publ)
Styrelsen