Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Välj år
 • 2024

  Årsstämma 

  Årsstämma i Net Insight AB (publ) hölls den 7 maj 2024 i Solna. På stämman fattades bland annat nedan nämnda beslut.

  Årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
  Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2023. Det beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

  Styrelse och styrelsearvoden

  Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Anna Söderblom valdes in som ny styrelseledamot och som styrelsens ordförande.

  Jan Barchan, Cecilia de Leeuw, Karl Thedéen och Torbjörn Wingårdh omvaldes som styrelseledamöter. Axel Barchan omvaldes som personlig styrelsesuppleant för Jan Barchan.

  Stämman beslutade om styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag, enligt följande: 773 000 kronor till styrelsens ordförande, 283 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, 139 000 kronor till stämmovald styrelsesuppleant, 105 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 55 000 kronor till övrig ledamot i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till övrig ledamot i ersättningsutskottet.

  Läs mer

  Revisor
  Stämman omvalde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av stämman 2025. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

  Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

  Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

  Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

  Minskning av aktiekapitalet

  Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med 431 800 kronor för avsättning till fritt eget kapital med indragning av 10 795 000 B-aktier som bolaget har i eget förvar. Verkställandet av beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.

  Läs mindre

Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, vilket inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning, samt interna regelverk och policies.

Bolagsstyrningsrapporter

Information om styrelsen, valberedningen, ersättningsutskottet, revisorer och den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen finns beskrivet i bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport 2023

Organisation

Styrelse och ledning

Presentation av styrelsen och företagsledningen.

Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och ena ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Revisor

På årsstämman 2022 valdes KPMG AB som bolagets revisor med Henrik Lind som huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inom Net Insight AB.

Ersättningsrapport 2023

Bolagsordning

Aktuell bolagsordning för Net Insight AB (publ) antogs vid årsstämman den 13 maj 2022. Bolagsordningen är tillgänglig i sin helhet här.

Vill du veta mer om Net Insight?

Läs vd-bloggen Open Insight