Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Välj år
 • 2022

  Årsstämma

  Årsstämma i Net Insight AB (publ) hölls den 13 maj 2022 i Solna. På stämman fattades bland annat nedan nämnda beslut.

  Read-More

  Årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

  Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2021. Det beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

  Styrelse och styrelsearvoden

  Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Gunilla Fransson omvaldes som styrelsens ordförande. Jan Barchan, Mathias Berg och Charlotta Falvin omvaldes som styrelseledamöter och Stina Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Cecilia de Leeuw och Torbjörn Wingårdh valdes in som nya styrelseledamöter.

  Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 315 000 kronor, att fördelas med 700 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 125 000 kronor till styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i revisionsutskottet beslutades ett arvode om 100 000 kronor och till ledamot av revisionsutskott beslutades ett arvode om 50 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 40 000 kronor.

  Revisor

  Årsstämman valde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

  Styrelsens ersättningsrapport

  Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten för 2021.

  Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

  Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

  Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

  Minskning av aktiekapitalet

  Årsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med 847 000 kronor för avsättning till fritt eget kapital genom indragning av 21 175 000 B-aktier som bolaget har i eget förvar.

  Incitamentsprogram 2022 och emission av teckningsoptioner (LTI 2022)

  Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda som ej är anställda inom bolagets amerikanska eller engelska verksamhet. LTI 2022 omfattar två serier, Serie 1 och Serie 2, vilka båda utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda med en intjänandeperiod om tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av B-aktier under en period om tre månader. Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 7 400 000 teckningsoptioner och efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 3 700 000 teckningsoptioner, varav högst 3 700 000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1 och högst 3 700 000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 2. Överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovanstående får således endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner av Serie 1 och Serie 2 sammanlagt inte överstiger 3 700 000 teckningsoptioner.

  Ändring av bolagsordningen

  Årsstämman beslutade om ny bolagsordning, varigenom bestämmelser införts som tillåter styrelsen att samla in fullmakter och att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma.

  Read-Less

Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, vilket inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning, samt interna regelverk och policies.

Bolagsstyrningsrapporter

Information om styrelsen, valberedningen, ersättningsutskottet, revisorer och den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen finns beskrivet i bolagsstyrningsrapporten.

Organisation

Styrelse och ledning

Presentation av styrelsen och företagsledningen.

Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och ena ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Revisor

På årsstämman 2022 valdes KPMG AB  som bolagets revisor med Henrik Lind som huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inom Net Insight AB.

Bolagsordning

Aktuell bolagsordning för Net Insight AB (publ) antogs vid årsstämman den 13 maj 2022. Bolagsordningen är tillgänglig i sin helhet här.