Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Välj år
 • 2024

  Valberedningen inför bolagets årsstämma 2024 har sammankallats.

  I enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2023 består valberedningen av tre ledamöter nominerade av tre av de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023, och styrelsens ordförande.

  Valberedningen består av:

  Stina Barchan, utsedd av Briban Invest AB

  Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken fonder

  Jeffrey Meyers, utsedd av Cobia Capital Funds

  Gunilla Fransson, styrelseordförande

   

  Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta genom e-post till valbredningen@netinsight.net eller per brev till Valberedningen, Net Insight AB, Box 1200, SE-171 23 Solna senast 1 februari 2024.

Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, vilket inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning, samt interna regelverk och policies.

Bolagsstyrningsrapporter

Information om styrelsen, valberedningen, ersättningsutskottet, revisorer och den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen finns beskrivet i bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport 2022

Organisation

Styrelse och ledning

Presentation av styrelsen och företagsledningen.

Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och ena ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Revisor

På årsstämman 2022 valdes KPMG AB som bolagets revisor med Henrik Lind som huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inom Net Insight AB.

Ersättningsrapport 2022

Ersättningsrapport 2021

Ersättningsrapport 2020

Bolagsordning

Aktuell bolagsordning för Net Insight AB (publ) antogs vid årsstämman den 13 maj 2022. Bolagsordningen är tillgänglig i sin helhet här.

Vill du veta mer om Net Insight?

Läs vd-bloggen Open Insight