Bolagsstyrning

Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, vilket inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning gällande från och med den 1 december 2016 samt interna regelverk och policies.

Bolagsstyrningsrapporter

Information om styrelsen, valberedningen, ersättningsutskottet, revisorer och den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen finns beskrivet i bolagsstyrningsrapporten.

Årsstämmor

Välj år

Organisation

Styrelse och ledning

Presentation av styrelsen och företagsledningen.

Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och ena ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Revisor

På årsstämman 2021 omvaldes Deloitte AB som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.

Långsiktiga incitamentsprogram och ersättning

Styrelsen anser att väl fungerande ersättningsstrukturer, ersättningsnivåer och incitamentssystem är av största vikt för att rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare, vilket i sin tur utgör en förutsättning för att Net Insight ska uppnå de affärsmässiga målen.

Bolagsordning

Aktuell bolagsordning för Net Insight AB (publ) antogs vid årsstämman den 8 maj 2018. Bolagsordningen är tillgänglig i sin helhet här.