Net Insight delårsrapport Januari – mars 2021

, , , , , , ,

Tillväxt på en fortsatt försiktig marknad

”Net Insight uppnådde fortsatt tillväxt under första kvartalet 2021 och intäkterna ökade med 2,6% trots en negativ valutaeffekt. Justerat för valutapåverkan var tillväxten 11,6% jämfört med första kvartalet 2020. Avyttringen av ScheduALL som annonserades under kvartalet är ett viktigt led i renodlingen av verksamheten för att nå målet lönsam tillväxt. Det är också uppmuntrande att vårt ökade fokus samt accelererade investering i R&D ger effekt och att vi lyckats vinna viktiga affärer under kvartalet.”

Crister Fritzson, vd på Net Insight

Viktiga händelser:

  • Avyttring av ScheduALL
  • Lovande resultat i innovationsstudie av Net Insights teknik för tidssynkronisering i mobila nätverk
  • Viktiga affärer med Red Bee Media och NEP Connect

Januari – mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 77,9 MSEK (76,0), en ökning med 2,6% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 11,6%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,1 MSEK (4,8), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 4,0% (6,3%). Exklusive valutakursdifferenser om 7,6 MSEK (9,2) var rörelseresultatet -4,4 MSEK (-4,4).
  • Periodens resultat för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -33,0 MSEK (248,4). Här ingår redovisningsmässigt realisationsresultat om -35,9 MSEK (246,4) avseende avyttrad verksamhet. Realisationsresultatet avseende avyttrad verksamhet avviker från det estimat som tidigare kommunicerats i samband med offentliggörande av transaktionen. Se avsnitt ”Avyttrad verksamhet” under ”Särskilda händelser” för mer information.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till -0,09 SEK (0,65).
  • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 14,1 MSEK (245,4). Exklusive avyttringen uppgick det totala kassaflödet till -1,0 MSEK (-57,0).

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Telefonkonferens med webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09.30 den 20 april 2021
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar delårsrapporten https://financialhearings.com/event/13314

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/