Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 7 maj 2021

, , , , , , ,

Solna – Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 7 maj 2021 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.netinsight.net

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter med en suppleant. Gunilla Fransson, Kjell Arvidsson, Anders Harrysson, Jan Barchan, Charlotta Falvin och Mathias Berg omvaldes som styrelseledamöter och Stina Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Gunilla Fransson omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 315 000 kronor att fördelas med 700 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 125 000 kronor till styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i revisionsutskottet beslutades ett arvode om 100 000 kronor och till ledamot av revisionsutskott beslutades ett arvode om 50 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 40 000 kronor. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Beslut avseende valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag avseende instruktion för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net
Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/