Net Insight delårsrapport Januari – juni 2021

, , , , , , , ,

Strategiska initiativ ger fortsatt tillväxttrend

”Efter en försiktig start på året ökar vi nu omsättningen och rörelseresultatet jämfört med motsvarande kvartal 2020, det är tredje kvartalet i rad med tillväxt jämfört med samma period föregående år. Vi ser en ökning i kundernas investeringsvilja även om marknaden är fortsatt påverkad av Covid-19.”

Crister Fritzson, vd på Net Insight

April – juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 94,1 MSEK (88,3), en ökning med 6,5% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 13,2%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (-1,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 9,1% (-1,9). Exklusive valutakursdifferenser om 0,8 MSEK (-7,4) uppgick rörelseresultatet till 7,8 MSEK (5,7).
  • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 7,0 MSEK (-0,1) och för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, till 7,0 MSEK (1,8). Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till 0,02 SEK (0,00).
  • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 16,7 MSEK (-10,3).

Januari – juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 172,0 MSEK (164,3), en ökning med 4,7% jämfört med motsvarande period föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 12,4%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,7 MSEK (3,2), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 6,8% (1,9). Exklusive valutakursdifferenser om 8,4 MSEK (1,8) var rörelseresultatet 3,3 MSEK (1,4).
  • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 10,9 MSEK (1,1). Periodens resultat för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -26,1 MSEK (250,1). Här ingår realisationsresultat om -35,9 MSEK (246,4) avseende avyttrad verksamhet.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till -0,07 SEK (0,65).
  • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 30,8 MSEK (235,1). Exklusive likvidpåverkan från avyttring av dotterföretag uppgick det totala kassaflödet till 15,7 MSEK (-67,3).

För fullständig delårsrapport se bifogad pdf.

Telefonkonferens med webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09:30 den 16 juli 2021
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar delårsrapporten https://financialhearings.com/event/13315

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, vd på Net Insight AB, 073 335 70 01, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och molnbaserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/