Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2021

, , , , , , ,

Starkt avslut på händelserikt år

”Året präglades av en positiv tillväxttrend som fortsatte in i det fjärde kvartalet där intäkterna var 19% högre än motsvarande period föregående år. Det är en effekt av de strategiska åtgärder vi gjort och som har lett till en stark försäljning i Europa samt en första leverans av synk-produkter till Türk Telekom, inom ramen för det avtal vi tecknade i slutet av 2021.”

Crister Fritzson, vd på Net Insight

Oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 107,9 MSEK (90,6), en ökning med 19,0% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 17,9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 MSEK (-14,4), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 3,0% (-15,9). Exklusive valutakursdifferenser om -1,6 MSEK (-18,0) uppgick rörelseresultatet till 4,9 MSEK (3,5).
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 2,8 MSEK (-11,9) och för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, till 2,8 MSEK (-6,8).
 • Resultat per aktie efter utspädning för koncernen uppgick till 0,01 SEK (-0,02).
 • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 15,2 MSEK (18,7). Exklusive likvidpåverkan från avyttring av verksamheter och återköp av egna aktier, uppgick det totala kassaflödet till 24,9 MSEK (18,7).

Januari – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 380,7 MSEK (332,1), en ökning med 14,6% jämfört med motsvarande period föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 19,1%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,8 MSEK (-15,3), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 7,0% (-4,6). Exklusive valutakursdifferenser om 6,6 MSEK (-16,0) var rörelseresultatet 20,2 MSEK (0,7).
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 23,8 MSEK (-14,7). Periodens resultat för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -13,1 MSEK (237,4). Här ingår realisationsresultat om -35,9 MSEK (246,4) avseende avyttrad verksamhet.
 • Resultat per aktie efter utspädning för koncernen uppgick till -0,03 SEK (0,62).
 • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 71,0 MSEK (232,6). Exklusive likvidpåverkan från avyttring av verksamheter och återköp av egna aktier, uppgick det totala kassaflödet till 34,1 MSEK (-69,7).

Viktiga händelser:

 • Historiskt avtal inom 5G-synkronisering
 • JPEG XS: Viktig lansering i vår IP-portfölj

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Telefonkonferens med webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09.30 den 22 februari 2022
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar bokslutskommunikén https://financialhearings.com/event/43517

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/