Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2020

, , , , , , ,

Tillväxt i det fjärde kvartalet men fortsatt osäker marknad

”Under kvartalet uppnådde Net Insight återigen tillväxt och intäkterna ökade med 2,2% jämfört med fjärde kvartalet 2019, trots en negativ valutaeffekt orsakad av att svenska kronan under kvartalet stärkts mot dollar och euro. Justerat för valutapåverkan var tillväxten 8,4% jämfört med fjärde kvartalet 2019. På grund av stor negativ valutaeffekt blev kvartalets resultat negativt. Marknadsläget är fortsatt utmanande givet den utdragna pandemin. Vi har genomfört ett stort antal förbättringsåtgärder och vi börjar se positiva effekter för såväl produktutveckling som försäljning och intern effektivitet.”
Crister Fritzson, vd på Net Insight

Oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 107,5 MSEK (105,2), en ökning med 2,2% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 8,4%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-24,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om -3,7% (-22,9). Exklusive valutakursdifferenser om
 • -18,2 MSEK (-5,5) och jämförelsestörande poster om 8,0 MSEK (-20,1) uppgick rörelseresultatet till 6,2 MSEK (1,5).
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet och koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -6,8 MSEK (-20,6) respektive -6,8 MSEK (-27,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till -0,02 SEK (-0,07).
 • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 18,7 MSEK (-14,3).

Januari – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 398,9 MSEK (448,6), en minskning med -11,1% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var minskningen -10,0%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 MSEK (-3,6), vilket motsvarade en rörelsemarginal om -1,2% (-0,8). Exklusive valutakursdifferenser om -16,0 MSEK (-3,2) och jämförelsestörande poster om 7,3 MSEK (-24,9) uppgick rörelseresultatet 4,1 MSEK (24,6).
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -9,2 MSEK (-4,6). Periodens resultat för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 237,4 MSEK (-32,2). Här ingår realisationsresultat om 246,4 MSEK (-) avseende avyttrad verksamhet.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till 0,62 SEK (-0,08).
 • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 232,60 MSEK (-41,2). Här ingår likvidpåverkan från avyttring av dotterföretag om 302,3 MSEK (-).

Viktiga händelser: 

 • Tillväxt i kvartal 4 trots fortsatt negativ Covid-19 påverkan
 • Ett antal Nimbra Edge affärer vunna i kvartalet
 • Styrelsen avser att söka bemyndigande från stämman angående återköp av aktier

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Telefonkonferens med webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09:30 den 23 februari 2021
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar bokslutskommunikén https://financialhearings.com/event/13313

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

Net Insight erbjuder också ScheduALL, en mjukvarulösning för intelligent resursplanering och optimering.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/