Net Insight AB: Net Insight Bokslutskommuniké Januari – December 2017

, , , , , , ,

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Stabil lönsamhet i basaffären på fortsatt återhållsam marknad i fjärde kvartalet 2017."

 Fjärde kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 117,5 MSEK (133,0), vilket motsvarade en minskning om -11,7 procent jämfört med samma period föregående år. Minskningen i jämförbara valutor uppgick till -8,3 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 MSEK (12,9)*, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 0,6 procent (9,7).
  • Periodens resultat uppgick till -2,1 MSEK (5,7)*. Finansnettot gottskrevs 1,7 MSEK (-6,3) avseende omvärdering av syntetiska optionsprogram.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 SEK (0,01).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -19,5 MSEK (7,3).

Januari – December 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 426,7 MSEK (503,5), vilket motsvarade en minskning om -15,2 procent. I jämförbara valutor innebar detta en minskning om -15,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,5 MSEK (49,4)*, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -2,2 procent (9,8).
  • Periodens resultat uppgick till 3,7 MSEK (35,2)*. Finansnettot har gottskrivits 14,5 MSEK (-3,2) avseende omvärdering av syntetiska optionsprogram.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,01 SEK (0,09).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -36,8 MSEK (20,9).

*) Koncernen har justerat beräkningsmodellen för aktivering av utgifter i vissa utvecklingsprojekt. Justeringen har även gjorts retroaktivt. För perioden januari-september 2017 har rörelseresul­tatet justerats med -2,3 MSEK och periodens resultat med -1,8 MSEK. För perioden oktober-december 2016 har rörelseresultatet justerats med -0,8 MSEK och periodens resultat med -0,6 MSEK. För perioden januari-december 2016 har rörelseresultatet justerats med -2,9 MSEK och periodens resultat med -2,3 MSEK.

Hela bokslutskommunikén 2017 återfinns pånetinsight.net

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 8.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Net Insight Bokslutskommunike 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire