Net Insight AB : Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 25 april 2013

, , , , , , ,

Stockholm – Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 25 april 2013 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.netinsight.net.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2012. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Lars Berg, Gunilla Fransson och Anders Harrysson omvaldes som styrelseledamöter och Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzon och Regina Nilsson nyvaldes som styrelseledamöter. Lars Berg omvaldes som styrelsens ordförande. Bernt Magnusson, Arne Wessberg, Clifford H. Friedman och Fredrik Trägårdh hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor med Mikael Winkvist som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1 275 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 13.30.

För mer information, kontakta:
Lars Berg, styrelseordförande, Net Insight AB, Tel. 08-685 04 69, e-post lars.berg@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, VD, Net Insight AB, Tel. 08-685 04 00, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Kommuniké från årsstämma


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1696347