Net Insight AB: Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 10 maj 2016

, , , , , , ,

Stockholm – Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 10 maj 2016 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.netinsight.net

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2015. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzson och Jan Barchan omvaldes och Charlotta Falvin nyvaldes som styrelseledamöter. Lars Berg omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor med Mikael Winkvist som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1.870.000 kronor att fördelas med 550.000 kronor till styrelsens ordförande samt 220.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen, utgår ett arvode om 10.000 kronor per sammanträde. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om utfärdande av syntetiska optioner
Årsstämman beslutade att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Net Insights aktiekursutveckling som i huvudsak överensstämmer med det syntetiska optionsprogram som antogs av årsstämman 2015. Möjligheten till förvärv av syntetiska optioner ska omfatta samtliga cirka 140 anställda inom Net Insight-koncernens svenska organisation som är bosatta i Sverige. Totalt kommer högst 1 150 000 syntetiska optioner utfärdas i Optionsprogram 2016.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 12.15.


Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) 2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#2011136