Net Insight AB : Delårsrapport januari – mars 2013

, , , , , , ,
Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397

Första kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 62,4 MSEK (76,6) motsvarande en minskning på 18,6% jämfört med samma period föregående år. Minskningen är 14,0% i jämförbara valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (5.2) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -8,0 % (6.7).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,01).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -7,6 MSEK (-11,0).

Kommentar från vd Fredrik Trägårdh:

"Flödet av affärer från existerande kunder var stabilt under det första kvartalet och vi vann ytterligare DTT-projekt i Västeuropa, Östeuropa samt Latinamerika."

STABILT FLÖDE AV ÅTERKOMMANDE AFFÄRER MEN AVSAKNAD AV STORA BESTÄLLNINGAR

Till skillnad från det första kvartalet under 2012, fakturerade vi inga större projekt under innevarande års första kvartal. I jämförbara valutor innebär det att intäkterna var 14 % lägre än samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (5,2) och kassaflödet -7,6 (-11,0). 

Den nuvarande marknadssituationen, som vi förklarat i årsredovisningen och tidigare kvartalsrapporter, med projektförseningar och lägre genomsnittlig orderstorlek påverkar fortfarande intäkterna negativt. Första kvartalet karaktäriserades främst av projektförseningar i EMEA-regionen, vilket förklarar avvikelsen från föregående år. Samtidigt som jag är besviken på intäktsnivån och vårt finansiella resultat, ser jag ett stort antal affärsmöjligheter som kan förändra denna situation. 

Flödet av affärer från existerande kunder var stabilt under det första kvartalet och vi vann ytterligare DTT-projekt i Västeuropa, Östeuropa samt Latin Amerika. Även om intäkterna är vikande för tillfället, behåller vi en hög bruttomarginal som uppgick till 55,8 % (61,1) för perioden. Den minskade bruttomarginalen jämfört med föregående år är en följd av ökade avskrivningar på utvecklingsutgifter, som redovisas under kostnad såld och därmed påverkar bruttomarginalen. Den underliggande produktmarginalen (bruttomarginalen justerat för avskrivningar för aktiverade utvecklingsutgifter) är fortsatt väldigt stark, den överstiger nu 70 %. 

Under NAB-mässan, Las Vegas, i april fick vi mycket uppmärksamhet för våra nyligen lanserade produkter, bland annat Nimbra VA 210 som har blivit mycket väl mottagen av både existerande och potentiella kunder. Nimbra VA 210 är en produkt som förbättrar bildkvalité och därmed kundupplevelsen av video transporterad över publikt internet.

Dessa nya produkter kommer att hjälpa oss och våra partners att göra mer affärer med såväl nya som existerande kunder.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2013 klockan 8.45.

 

 

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. 

 

  Delårsrapport januari – mars 2013


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1698912