Net Insight AB : Bokslutskommuniké Januari – December 2015

, , , , , , ,

Net Insight investerar för fortsatt tillväxt

"För att fortsätta skapa tillväxt behöver vi investera i en bredare produktportfölj och större kundbas. Detta ledde till att resultatet påverkades negativt i fjärde kvartalet."

Fjärde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 110,6 MSEK (91,8) motsvarande en ökning om 20,4% jämfört med samma period föregående år. Ökningen i jämförbara valutor uppgick till 14,7%. Den justerade nettoomsättningen uppgick till 114,1 MSEK (91,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,4 MSEK (5,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,3% (6,1). Justerat rörelseresultat uppgick till 5,0 MSEK (5,6).
 • Finansnettot har belastats med 12,0 MSEK avseende omvärdering av ett syntetiskt optionsprogram.
 • Resultat före skatt uppgick till -12,7 MSEK (5,9). Justerat resultat före skatt uppgick till 5,8 MSEK (5,9).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -105,0 MSEK (21,1). Justerat för
 • förvärvet av ScheduALL uppgick totalt kassaflöde till -6,8 MSEK (21,1).

Januari – december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 375,8 MSEK (379,1) motsvarande en minskning om -0,9% jämfört med samma period föregående år. I jämförbara valutor innebär detta en minskning om -9,7%. Den justerade nettoomsättningen uppgick till 379,4 MSEK (379,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,2 MSEK (53,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,1% (14,1). Justerat rörelseresultat uppgick till 28,4 MSEK (53,6).
 • Finansnettot har belastats med 11,8 MSEK avseende omvärdering av ett syntetiskt optionsprogram.
 • Resultat före skatt uppgick till 6,7 MSEK (55,1). Justerat resultat före skatt uppgick till 27,6 MSEK (55,1).
 • Totalt kassaflöde uppgick till – 101,1 MSEK (90,4). Justerat för förvärvet av ScheduALL uppgick totalt kassaflöde till -2,9 MSEK (90,4).

Väsentliga händelser

 • Net Insight annonserar inträde på OTT marknaden med unik lösning för äkta Live OTT.
 • Net Insight tecknar ramavtal med Tata Communications för Live OTT-lösning.
 • Net Insight väljs av DMC för nytt primärt IP-distributionsnät.
 • Net Insight slutför förvärvet av det amerikanska mjukvaruföretaget ScheduALL.
 • Net Insight nomineras till Telekompriset, i den prestigefyllda kategorin "Årets bolag".

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2016 klockan 8.45.

För mer information, kontakta:

Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net
Thomas Bergström, CFO på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, thomas.bergstrom@netinsight.net

Net Insight Bokslutskommuniké 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1986609