Årsstämma i Net Insight AB (publ) hölls den 7 maj 2024 i Solna. På stämman fattades bland annat nedan nämnda beslut. Styrelsens och valberedningens förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.netinsight.net.

Årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2023. Det beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och styrelsearvoden

Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Anna Söderblom valdes in som ny styrelseledamot och som styrelsens ordförande.

Jan Barchan, Cecilia de Leeuw, Karl Thedéen och Torbjörn Wingårdh omvaldes som styrelseledamöter. Axel Barchan omvaldes som personlig styrelsesuppleant för Jan Barchan.

Stämman beslutade om styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag, enligt följande: 773 000 kronor till styrelsens ordförande, 283 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, 139 000 kronor till stämmovald styrelsesuppleant, 105 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 55 000 kronor till övrig ledamot i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman omvalde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av stämman 2025. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med 431 800 kronor för avsättning till fritt eget kapital med indragning av 10 795 000 B-aktier som bolaget har i eget förvar. Verkställandet av beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 04 00, crister.fritzson@netinsight.net

Rickard Dahlgren, General Counsel på Net Insight AB, 08-685 04 00,
rickard.dahlgren@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss: LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ X: twitter.com/NetInsight