Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 28 april 2011

, , , , , , ,
Stockholm - Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 28 april 2011 fattade
årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har
tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida,
www.netinsight.net

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och
balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för
verksamhetsåret 2010. Vidare beslutades att årets till förfogande stående
vinstmedel om 764.447.796 kronor skall balanseras i ny räkning. Årsstämman
beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt
arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall
vara sju ledamöter utan suppleanter. Lars Berg, Clifford H. Friedman, Bernt
Magnusson, Gunilla Fransson, Arne Wessberg och Anders Harrysson omvaldes som
styrelseledamöter och Fredrik Trägårdh nyvaldes som styrelseledamot. Lars Berg
omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman  beslutade  att  antalet  revisorer  skall  vara  en  utan
revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall uppgå till 1.275.000 kronor
att fördelas med 400.000 kronor till styrelsens ordförande samt 175.000 kronor
vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Till
bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB, skall arvode utgå enligt godkänd
räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen
samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.


Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2010 kl. 12.30.


För mer information, kontakta:
Lars Berg, styrelseordförande, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 69, e-postlars.berg@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, VD, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 00, e-post:fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.netKommuniké från årsstämma 2011:
http://hugin.info/130084/R/1510113/445098pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1510113]