Delårsrapport Januari – Mars 2011

, , , , , , ,
NET INSIGHT

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011

Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397

Första kvartalet 2011

 * Nettoomsättningen uppgick till 66,6 MSEK (60,5) motsvarande en tillväxt på
  10,1% jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är 24% med
  jämförbar valutakurs.
 * Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (6,2) vilket motsvarar en
  rörelsemarginal på 4,3% (10,3).

 * Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,16). Minskningen är hänförlig
  till en positiv engångseffekt under Q1 2010.
 * Totalt kassaflöde uppgick till -19,5 MSEK (53,1). Kassaflödet innehöll i Q1
  2010 en positiv engångseffekt på 60 MSEK.
Fortsatt tillväxt trots negativ valutaeffekt

Första kvartalet 2011 visade fortsatt omsättningsökning. Omsättningen ökade med
10 procent vilket räknat i jämförbara valutor motsvarar en ökning på 24 procent.
Bruttomarginalen för kvartalet är lägre av samma anledningar som förklarats
tidigare, valutaeffekter och fortsatta leveranser av större projekt. Nettokassan
vid kvartalets slut förblir starkt på 216 MSEK (205 MSEK).
Verksamheten under det första kvartalet kan karakteriseras av ett bra flöde av
återkommande affärer inklusive fortsatta leveranser under stora kontrakt vunna
2010. Omsättningsfördelningen mellan våra huvudsakliga affärsområden förblev
tämligen oförändrad, Broadcast och Media Networks 63 % (69 %), DDT 34 % (30 %)
och kabel-TV/IPTV 3 % (1 %). Vi fortsatte att vinna affärer inom DDT och i
början av kvartalet valdes vi för ett nytt projekt i Marocko, tillsammans med
Ericsson. Även de tidigare vunna affärerna inom DDT i Argentina har följts upp
med en nyligen aviserad expansion. Samtidigt förblir området Broadcast och Media
Networks substantiellt och viktigt för oss.
I termer av marknadsaktiviteter har vi signifikant ökat vårt deltagande i
viktiga branschmässor världen över och vi har deltagit som teknikpartner vid
flera stora sportevenemang. Vår Nimbra-lösning användes till exempel när
världens bästa alpina skidåkare samlades i Garmich-Partenkirchen, för alpina VM
2011 i februari. På samma sätt använde EBU och andra viktiga kunder vår
utrustning för att transportera signaler från skid-VM i Oslo.

Vårt nätverk av partners som i många affärer representerar Net Insight i
frontlinjen har nu nått över 40 partners som täcker 65 länder. Under det första
kvartalet uppgick vår indirekta försäljning till 62 procent av vår totala
omsättning. Siffran är uppmuntrande och kan ses som ett tecken på att vår
parterskapsstrategi fungerar. Andelen indirekt försäljning via partners kommer
naturligtvis att variera över tiden.

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX, Stockholm.


För mer information, se

www.netinsight.net

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2011 klockan
8.30.
Hela rapporten kan laddas ner här:
http://hugin.info/130084/R/1512760/448778pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1512760]