Vd har ordet kvartal 3 2022

Stark försäljning och rörelseresultat

Betydande Nimbra Edge-order är ett tydligt bevis på vår konkurrenskraft inom cloud

Den solida tillväxt som första halvåret bjöd på har fortsatt även in det tredje kvartalet. Vi redovisar ännu ett starkt resultat, trots en alltmer osäker omvärld. Tillväxten är driven av en stark försäljning i region Americas, med bland annat större ordrar till två av våra kunder varav den ena avser leverans av utrustning för fotbolls-VM 2022 i Qatar. Den stora andelen USD i kvartalets försäljning innebär att både intäkter och resultat också innehåller en väsentlig positiv valutaeffekt jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkter och resultat från det nya produktområdet 5G-synkronisering bidrar även till kvartalets starka omsättning och resultat.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 130,3 MSEK (100,8), vilket överstiger motsvarande period föregående år med 29,2%, (valutajusterat 12,3%). Bruttomarginalen ökade till 65,3% (60,1). Den ökade bruttomarginalen beror till stora delar på en positiv valutaeffekt samt en gynnsam kund- och produktmix under kvartalet samtidigt som den prisökning vi genomförde tidigare i år har kompenserat för ökade komponentkostnader. Rörelseresultatet uppgick till 27,3 MSEK jämfört med 11,8 MSEK i Q3 2021.

Omsättningstillväxten rullande fyra kvartal var 26,0%, vilket överstiger vårt långsiktiga mål om en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 10% under perioden 2021–2025. Rörelsemarginalen rullande fyra kvartal var 11,0%, vilket är i linje med vårt långsiktiga mål om minst 10%.

Oron i omvärlden medför tendenser till större försiktighet och långsammare säljcykler. Vi ser en fortsatt påverkan på leveranskedjan samt en risk för en ökad kostnadsnivå och för att långsiktigt trygga kundleveranser har vi under kvartalet fortsatt arbetet med att säkra komponenter. Detta bidrar till en högre leveranssäkerhet, men också till en ökad lageruppbyggnad de närmaste kvartalen.

Intresset för vår molnbaserade Nimbra Edge-lösning är fortsatt stort med stigande återkommande intäkter genom nya kunder och ett ökat användande från befintliga kunder. Under kvartalet tecknade vi ett avtal till ett värde närmare 8 MSEK med en ledande amerikansk tjänsteleverantör.

Första 5G-produkterna till Tre Sverige levererade

Vår stora satsning på tidssynkronisering fortsätter. Tre Sveriges initiala order på vår existerande Nimbra Time Node för synkronisering i deras 5G-nät har levererats. Efter kvartalets slut fick vi en pilotorder från en av Kanadas ledande mobiloperatörer.

Den turkiska mobiloperatören Türk Telekom som vi tecknade avtal med 2021 har nu driftsatt sitt 5G-nät baserat på vår GPS-oberoende synkprodukt – en viktig milstolpe på vår tillväxtresa.

Vår nya produkt för 5G-synkronisering som är under utveckling beräknas lanseras i slutet av 2023. Investeringstakten är fortsatt hög inom utveckling samtidigt som vi bygger upp resurser inom sälj och marknad.

Kundleverans av avancerade ST 2110-funktioner

För att erbjuda en smidig övergång till IP har vi utvecklat en rad avancerade ST 2110-funktioner som vi förstärkt vår Nimbra 1000-plattform med. Detta är den mest omfattande uppgraderingen hittills. I augusti gick den första kundleveransen till den nordiska tjänsteleverantören Mobile Links, ett tydligt bevis på hur konkurrenskraftig lösningen är.

Stärkt position inom våra tillväxtområden

Jag blickar tillbaka på ett ovanligt starkt kvartal och jag är stolt över det vi åstadkommit med flera viktiga affärer och lanseringar. Samtidigt är vi återhållsamma i våra förväntningar inför den närmsta framtiden givet omvärldsläget. Vi fortsätter framstegen inom IP, Cloud och 5G-synkronisering och stärker vår position på marknaden. Jag vill tacka våra medarbetare för deras ständiga engagemang och bidrag till våra kunders framgångar.

Crister Fritzson, vd
Solna, 8 november 2022