Vd har ordet kvartal 2 2022

Ytterligare ett starkt kvartal med viktiga affärer

Positiv trend för vår molnlösning Nimbra Edge med två nya affärer och utökat användande hos befintliga kunder.

Den stabila efterfrågan vi såg i början av året har fortsatt även in i detta kvartal och vi redovisar återigen tillväxt och ett förbättrat resultat. Vi har fått en viktig order från telekomoperatören Tre Sverige för tidssynkronisering av deras 5G-nät och flera viktiga affärer med Nimbra Edge, vilket stärker vår marknadsposition. Vi har en hög leveranssäkerhet trots den fortsatt ansträngda komponentsituationen och har lyckats väl med att möta kundernas efterfrågan.

Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 110,1 MSEK. Omsättningen i perioden överstiger motsvarande kvartal föregående år med 17,1% (valutajusterat 8,8%). Rörelseresultatet uppgick till 9,4 MSEK jämfört med 8,6 MSEK i Q2 2021. Tillväxten är driven av våra strategiska initiativ med lansering av nya produkter inom vår kärnverksamhet Media och det nya tillväxtområdet 5G-synkronisering. Omsättningsökningen är i nivå med det långsiktiga finansiella målet (10%) medan rörelse-marginalen ännu ej nått det långsiktiga målet (10%) på grund av investeringar för framtida tillväxt.

Vi har fortsatt lyckats hålla en hög leveransnivå till våra kunder trots en tuff komponentsituation. Långsiktig planering, produktanpassningar samt inköp av komponenter på spotmarknaden har bidrag till att vi har hanterat läget väl. Vi har ökat lagret under kvartalet för att säkra framtida leveranser, vilket även medfört en viss kostnadsökning. Utöver ökad kapitalbindning i lager har kassaflödet även påverkats negativt av att en stor del av kvartalets intäkter fakturerats i slutet av perioden. Vi bedömer att osäkerheten kommer att kvarstå under resterande del av 2022.

Under första halvåret har vi lyckats kompensera för ökade komponentkostnader och vi ser löpande övermöjligheten att justera våra priser för att hantera ytterligare kostnadsökningar.

I takt med att marknaden öppnat upp har vi ökat aktivitetsnivån med fler fysiska kundbesök. Vi har även deltagit i den årliga branschmässan NAB – National Association of Broadcasters – i Las Vegas, USA i april.

Order med Tre Sverige inom 5G-synkronisering

Den 30 juni tog vi en initial order med telekomoperatören Tre Sverige för tidssynkronisering av deras 5G-nät. Ordern på vår nuvarande Nimbra Time Node lades efter noggranna och framgångsrika tester i deras nät. Lösningen är öppen och går att installera i Tre Sveriges existerande nätverk, vilket minskar kostnader och komplexiteten i utbyggnaden av 5G. Den är även GPS-oberoende – en stor konkurrensfördel i dagens osäkra geopolitiska läge.

Vi är stolta över att Tre Sverige har valt oss och vi ser fram emot att fortsätta utveckla affären. Parterna har för avsikt att arbeta fram och underteckna ett ramavtal för att stödja en bredare utrullning i Tre Sveriges mobilnät. Ordern är den andra strategiska efter Türk Telekom och bekräftar vår förmåga att kommersialisera vår tekniska spetskompetens.

Nya affärer med Nimbra Edge

Det gläder mig att vi har en ökning i användandet hos våra befintliga Nimbra Edge-kunder, samt att antalet affärer med cloudlösningen fortsätter att öka. Två ytterligare affärer har i kvartalet bidragit till den positiva trenden.

Den ena är den ledande franska tjänsteleverantören Globecast, som har en stor installerad bas av Nimbra-produkter i sitt globala medianät och som nu även installerat vår Nimbra Edge-lösning.

Den andra är vår nordamerikanska partner Stream Station som erbjuder kontributions- och distributionstjänster till tjänsteleverantörer och företagskunder i USA och globalt. Stream Station har valt Nimbra Edge för att erbjuda ytterligare mediatjänster till sina kunder.

Marknad under förändring

Media- och telekombranscherna är i snabb transformation, vilket våra nya produkter stöder. Dock innebär osäkerhetsfaktorerna i omvärlden att marknaden är svårbedömd resterande del av året.

Jag vill tacka alla medarbetare för ert stora engagemang och målmedvetenhet i det utmanande läge som världen befinner sig i just nu.

Solna, 20 juli 2022

Crister Fritzson, vd