Net Insight presenterar åtgärder för stärkt lönsamhet

, , , , , , ,

Stockholm – Net Insight meddelar idag att företaget reducerar kostnaderna och gör en mindre organisationsförändring. Åtgärderna är en naturlig följd av den omorganisation som gjordes i oktober 2018, och syftar till att skapa förbättrat resultat, ökad effektivitet och ge utrymme för fortsatta investeringar. Kostnaderna beräknas minska med ca 25 MSEK på årsbasis och innebär även vissa förändringar i koncernledningen.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer att belastas med cirka 43 MSEK för avsättningar och nedskrivningar, primärt avseende aktiverade utvecklingsutgifter.

För att förbättra lönsamheten, öka effektiviteten och ge utrymme för fortsatta investeringar genomför Net Insight en rad åtgärder. Den gemensamma säljorganisationen reduceras och överförs till de olika produktenheterna, vilket ökar kundfokuseringen ytterligare. Ledning, administration och andra funktioner kommer att rationaliseras. Målsättningen är att minska kostnaderna med cirka 25 MSEK, och totalt berörs ett tjugotal personer globalt. Besparingsprogrammet kommer att slutföras under det första kvartalet 2019.

Under slutet av 2018 har en översyn av produktutbudet gjorts. Aktiverade utvecklingskostnader kommer att skrivas ner med cirka 36 MSEK. Detta avser en satsning på en produkt för ett marknadssegment som inte tog fart.

Vi ser fortsatt positivt på utsikterna för våra lösningar.  Nimbraportföljen är konkurrenskraftig och utvecklas kontinuerligt för att driva marknaden. För ScheduALL ser vi en god potential och ökar fokus på utveckling. Synen på Sye är oförändrad och fortsatt positiv.

Rörelseresultatet för de fjärde kvartalet kommer att belastas med ca 43 MSEK primärt avseende nedskrivningen av utvecklingskostnader om 36 MSEK, men även av lageromvärdering samt strukturkostnader för personalminskningar. Omsättning och rörelseresultatet för det fjärde kvartalet, inklusive ovan nämnda kostnader, beräknas preliminärt till 106 MSEK respektive -58 MSEK. Kostnader för personalminskningar bedöms påverka rörelseresultatet för det första kvartalet 2019 med 3 – 5 MSEK.

Organisationsförändringarna kommer att träda i kraft den 1 februari 2019. Koncernledningen består från och med nu av följande:

Henrik Sund, VD; Pelle Bourn, CFO; Ulrik Rohne, VP Media Networks; Filippa Hasselström, VP OTT; Judy Fick, VP Resource Optimization; Marcus Sandberg, VP MarCom och Anna-Karin Berry, tf Head of People.

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net
Pelle Bourn, CFO Net Insight AB, +46 8 685 04 00, pelle.bourn@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019 kl. 15.00.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Bilaga