Net Insight inleder återköpsprogram om 50 MSEK

, , , , , , ,

Styrelsen i Net Insight AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024 beslutat att genomföra ett återköpsprogram till ett värde om sammanlagt högst 50 MSEK. Programmet inleds den 3 juni 2024 och kommer att pågå fram till nästa stämma.

Syftet med återköpen är att ge flexibilitet avseende bolagets kapitalstruktur och ge möjlighet för bolaget att distribuera kapital till aktieägarna.

Inom mandatet från årsstämma 2024 ges styrelsen – om de finner så lämpligt – möjlighet att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget.

I sitt beslut om storleken på återköpsprogrammet har styrelsen tagit hänsyn till att bolaget fortsatt befinner sig i en expansionsfas inom både produktområde Synkronisering och Media, med etableringar i nya marknadssegment, kundsegment och en hög investeringstakt i bolagets produktutveckling. Det är styrelsens bedömning att bolaget är väl kapitaliserat för att leverera på bolagets strategiska mål även med återköpsprogrammet i beaktande.

Återköpen kommer genomföras av en bank som utifrån bolagets inledande instruktioner fattar handelsbeslut avseende tidpunkt med fullständigt oberoende. Samtliga återköp kommer att genomföras på Nasdaq Stockholm och i enlighet med gällande begränsningar i fråga om pris och handelsvolym. Handel kommer inte äga rum under tyst period som löper 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgick antalet aktier i bolaget till 1 000 000 A-aktier och 358 038 009 B-aktier, totalt 359 038 009 aktier, varav 10 795 000 B-aktier fanns i Net Insights egna förvar. En minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier är pågående, varigenom antalet B-aktier kommer minska med 10 795 000.

För mer information, kontakta:
Annika Muskantor, Interim CFO på Net Insight, 08-685 04 00, ir@netinsight.net

Rickard Dahlgren, General Counsel på Net Insight AB, 08-685 04 00, ir@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss: LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ X: twitter.com/NetInsight