Net Insight delårsrapport Januari – mars 2020

, , , , , , ,

Citat från vd Crister Fritzson: ” Fortsätter bygga för framtiden, trots turbulenta tider”

Januari – mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 94,0 MSEK (108,7), en minskning med -13,5% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var minskningen -17,6%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,3 MSEK (-4,5), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,8% (-4,1). Exklusive valutakursdifferenser om 13,0 MSEK (0,4) var rörelseresultatet -4,7 MSEK (-4,9).
 • Exklusive jämförelsestörande poster om -0,9 MSEK (-3,4) uppgick rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet till 9,3 MSEK (-1,1).
 • Periodens resultat för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 250,5 MSEK (-8,5). Här ingår realisationsresultat om 246,4 MSEK (-) avseende avyttrad verksamhet.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till 0,65 SEK (-0,02).
 • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 245,4 MSEK (-32,0). Exklusive likvidpåverkan från avyttring av dotterföretag uppgick kassaflödet till -57,0 MSEK (-32,0).

Viktiga händelser:

 • Förvärv av innovativ produktportfölj
 • Accelererad produktutveckling
 • Första affären för Nimbra Edge

Händelser efter perioden:

 • Åtgärder för att minska påverkan av Covid-19
 • Crister Fritzson tillträder som vd 1 april

Hela rapporten för första kvartalet 2020 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 70 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/