Finansiell info

Välj de önskade siffrorna
 • Fem år i översikt²

  MSEK (om inte definierat på annat sätt) Resultat kvarvarande verksamhet¹ Nettoomsättning per affärsområde 2023 2022 2021 2020 2019
  Media Networks 559,4 475,1 380,7 332,1 377,8
  Resource Optimization - - 15,1 66,9 70,8
  Streaming Solutions - - - -0,4 9,5
  Avyttrad verksamhet - - -15,1 -66,5 -80,3
  Nettoomsättning 559,4 475,1 380,7 332,1 377,8
  Bruttoresultat 342 297,7 228,4 202,2 243,2
  Rörelsekostnader 266,3 234,2 209,1 202,5 224,8
  Totala utvecklingsutgifter 145,2 139 109,4 106,4 85,2
  EBITDA 142,5 122,7 84,5 31,5 63,9
  EBITDA-2 49,1 35,1 28,1 -19 26,6
  Rörelseresultat 70,9 60,5 26,8 -15,3 15,4
  Resultat före skatt 77,4 68,9 28,7 -20 14,3
  Årets resultat 60,1 54 23,8 -14,7 20,8
  Finansiell ställning och kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet
  Likvida medel 258 308,3 354,9 283,2 52,3
  Rörelsekapital 113,6 76,5 73,1 57,8 46,8
  Totalt kassaflöde -41,7 -47 71 232,6 -41,2
  Aktien
  Utdelning per aktie, SEK - - - - -
  Resultat per aktie, före utspädning kvarvarande verksamhet, SEK 0,17 0,15 0,06 -0,04 0,05
  Resultat per aktie, efter utspädning kvarvarande verksamhet, SEK 0,17 0,15 0,06 -0,04 0,05
  Resultat per aktie, före utspädning avyttrad verksamhet, SEK - - -0,1 0,66 -0,14
  Resultat per aktie, efter utspädning avyttrad verksamhet, SEK - - -0,1 0,66 -0,14
  Resultat per aktie, före utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK 0,17 0,15 -0,03 0,62 -0,08
  Resultat per aktie, efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK 0 0 0 1 0
  Kassaflöde per aktie, före utspädning, SEK 0 0 0 1 0
  Kassaflöde per aktie, efter utspädning, SEK -0,12 -0,13 0,18 0,61 -0,11
  Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 1,76 1,65 1,69 1,81 1,21
  Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 1,75 1,63 1,68 1,81 1,21
  Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning, tusental 353,291 367,083 382,162 382,758 382,812
  Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning, tusental 356,334 370,840 384,174 382,758 382,812
  Antal utestående aktier vid periodens utgång, före utspädning, tusental 346,613 357,178 377,308 382,758 382,758
  Antal utestående aktier vid periodens utgång, efter utspädning, tusental 348,368 361,988 380,363 382,758 382,758
  Aktiekurs vid periodens slut, SEK 5,2 6,06 6,62 1,58 2,3
  Anställda och konsulter kvarvarande verksamhet
  Anställda och konsulter under perioden 191 176 154 152 135
  Nyckeltal kvarvarande verksamhet¹
  Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år 17,7% 24,8% 14,6% -12,1% 0,7%
  Bruttomarginal 61,1% 62,7% 60,0% 60,9% 64,4%
  Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 26,0% 29,2% 28,7% 32,0% 22,6%
  Rörelsemarginal 12,7% 12,7% 7,0% -4,6% 4,1%
  EBITDA-marginal 25,5% 25,8% 22,2% 9,5% 16,9%
  EBITDA-2 8,8% 7,4% 7,4% -5,7% 7,0%
  ettomarginal 10,7% 11,4% 6,3% -4,4% 5,5%
  Nyckeltal hela koncernen inklusive avyttrad verksamhet
  Avkastning på sysselsatt kapital 8,0% 8,9% 3,9% -0,6% -7,4%
  Soliditet 74,2% 71,6% 78,0% 80,3% 67,6%
  Avkastning på eget kapital 9,8% 8,7% -2,0% 36,0% -6,6%
  1) Särredovisning av avyttrade verksamheter har bara gjorts för åren 2021-2019, således inkluderar tidigare års siffror även affärsområdena Resource Optimization och Streaming Solutions.
  2) Vid övergången till IFRS 16 2019 omräknades inte jämförelseperioderna. Effekterna av införandet av IFRS 16 presenteras på sidorna 43–44.i årsredovisningen för 2019.
  För definitioner och avstämningar, se 118-126 i årsredovisningen 2023.

Vill du veta mer om Net Insight?

Läs vd-bloggen Open Insight