Finansiell info

Välj de önskade siffrorna
 • Fem år i översikt²

  MSEK (om inte definierat på annat sätt) Resultat kvarvarande verksamhet¹ Nettoomsättning per affärsområde 2020 2019 2018 2017 2016
  Media Networks 331.7 377.8 375.1 347.0 425.7
  Resource Optimization 67.2 70.8 74.4 78.9 73.9
  Streaming Solutions -0.4 9.5 2.1 1.1 3.9
  Avyttrad verksamhet 0.4 -9.5 -2.1 - -
  Nettoomsättning 398.9 448.6 449.5 427.0 503.5
  Bruttoresultat 243.7 282.3 273.0 247.6 315.8
  Rörelsekostnader 242.4 266.9 270.5 256.8 266.4
  Totala utvecklingsutgifter 141.0 134.0 140.3 149.7 149.1
  EBITDA -16.7 -6.6 -49.0 -23.7 38.6
  Rörelseresultat -4.6 -3.6 -34.1 -7.5 49.4
  Resultat före skatt -9.7 -6.6 -32.7 5.3 44.0
  Årets resultat -9.2 -4.6 -25.9 3.5 35.2
  Finansiell ställning och kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet
  Likvida medel 283.2 52.3 92.9 177.7 214.9
  Rörelsekapital 57.8 46.8 42.8 37.4 47.1
  Totalt kassaflöde 232.6 -41.2 -85.5 -36.8 20.9
  Aktien
  Utdelning per aktie, SEK - - - - -
  Resultat per aktie före och efter utspädning kvarvarande verksamhet, SEK -0.02 -0.01 -0.07 0.01 0.09
  Resultat per aktie före och efter utspädning avyttrad verksamhet, SEK 0.64 -0.07 -0.08 - -
  Resultat per aktie före och efter utspädning totalt, SEK 0.62 -0.08 -0.15 0.01 0.09
  Kassaflöde per aktie, SEK 0.61 -0.11 -0.22 -0.10 0.05
  Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1.81 1.21 1.29 1.42 1.46
  Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental 382,758 382,812 383,478 385,057 386,582
  Antal utestående aktier vid periodens utgång före och efter utspädning, tusental 382,758 382,758 383,458 383,618 385,658
  Aktiekurs vid periodens slut, SEK 1.58 2.30 2.68 4.73 8.90
  Anställda och konsulter kvarvarande verksamhet
  Anställda och konsulter under perioden 198 189 202 245 241
  Nyckeltal kvarvarande verksamhet¹
  Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år -11.1% -0.2% 5.3% -15.2% 34.0%
  Bruttomarginal 61.1% 62.9% 60.7% 58.0% 62.7%
  Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 35.3% 29.9% 31.1% 35.0% 29.6%
  Rörelsemarginal -1.2% -0.8% -7.6% -1.8% 9.8%
  EBITDA-marginal -4.2% -1.5% 3.0% -5.5% 7.7%
  Nettomarginal -2.3% -1.0% -5.8% 0.8% 7.0%
  Nyckeltal hela koncernen inklusive avyttrad verksamhet
  Avkastning på sysselsatt kapital -0.6% -7.4% -14.1% -1.3% 9.0%
  Soliditet 80.3% 67.6% 76.0% 78.3% 77.3%
  Avkastning på eget kapital 36.0% -8.0% -14.4% 0.6% 6.4%
  1 Särredovisning av verksamhet under avveckling har bara gjorts för åren 2018-2020, således inkluderar tidigare års siffror även affärsområdet Streaming Solutions.
  2 Vid övergången till IFRS 16 2019 omräknades inte jämförelseperioderna. Effekterna av införandet av IFRS 16 presenteras på sidorna 43-44.i årsredovisningen för 2019.
  För definitioner och avstämningar, se 80-84 i årsredovisningen 2020.