Finansiell info

Välj de önskade siffrorna
 • Fem år i översikt²

  MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2021 2020 2019 2018 2017
  Resultat kvarvarande verksamhet¹
  Nettoomsättning per affärsområde
  Media Networks 380,7 332,1 377,8 375,1 347,0
  Resource Optimization 15,1 66,9 70,8 74,4 78,9
  Streaming Solutions - -0,4 9,5 2,1 1,1
  Avyttrad verksamhet -15,1 -66,5 -80,3 -2,1 -
  Nettoomsättning 380,7 332,1 377,8 449,5 427,0
  Bruttoresultat 228,4 202,2 243,2 273,0 247,6
  Rörelsekostnader 209,1 202,5 224,8 270,5 256,8
  Totala utvecklingsutgifter 109,4 106,4 85,2 140,3 149,7
  EBITDA 28,1 -19,0 26,6 -49,0 -23,7
  Rörelseresultat 26,8 -15,3 15,4 -34,1 -7,5
  Resultat före skatt 28,7 -20,0 14,3 -32,7 5,3
  Årets resultat 23,8 -14,7 20,8 -25,9 3,5
  Finansiell ställning och kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet
  Likvida medel 354,9 283,2 52,3 92,9 177,7
  Rörelsekapital 73,1 57,8 46,8 42,8 37,4
  Totalt kassaflöde 71,0 232,6 -41,2 -85,5 -36,8
  Aktien
  Utdelning per aktie, SEK - - - - -
  Resultat per aktie, före utspädning kvarvarande verksamhet, SEK 0,06 -0,04 0,05 -0,07 0,01
  Resultat per aktie, efter utspädning kvarvarande verksamhet, SEK 0,06 -0,04 0,05 -0,07 0,01
  Resultat per aktie, före utspädning avyttrad verksamhet, SEK -0,10 0,66 -0,14 -0,08 -
  Resultat per aktie, efter utspädning avyttrad verksamhet, SEK -0,10 0,66 -0,14 -0,08 -
  Resultat per aktie, före utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK -0,03 0,62 -0,08 -0,15 0,01
  Resultat per aktie, efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK                     (0)                      1                     (0)                     (0)                      0
  Kassaflöde per aktie, före utspädning, SEK                      0                      1                     (0)                     (0)                     (0)
  Kassaflöde per aktie, efter utspädning, SEK                 0,18                 0,61               (0,11)               (0,22)               (0,10)
  Eget kapital per aktie före utspädning, SEK                 1,69                 1,81                 1,21                 1,29                 1,42
  Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK                 1,68                 1,81                 1,21                 1,29                 1,42
  Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning, tusental 382 162 382 758 382 812 383 478 385 057
  Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning, tusental 384 174 382 758 382 812 383 478 385 057
  Antal utestående aktier vid periodens utgång, före utspädning, tusental 377 308 382 758 382 758 383 458 383 618
  Antal utestående aktier vid periodens utgång, efter utspädning, tusental 380 363 382 758 382 758 383 458 383 618
  Aktiekurs vid periodens slut, SEK                 6,62                 1,58                 2,30                 2,68                 4,73
  Anställda och konsulter kvarvarande verksamhet
  Anställda  och konsulter under perioden                  154                  152                  135                  202                  245
  Nyckeltal kvarvarande verksamhet¹
  Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år 14,6% -12,1% 0,7% 5,3% -15,2%
  Bruttomarginal 60,0% 60,9% 64,4% 60,7% 58,0%
  Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 28,7% 32,0% 22,6% 31,1% 35,0%
  Rörelsemarginal 7,0% -4,6% 4,1% -7,6% -1,8%
  EBITDA-marginal 7,4% -5,7% 7,0% 3,0% -5,5%
  Nettomarginal 6,3% -4,4% 5,5% -5,8% 0,8%
  Nyckeltal hela koncernen inklusive avyttrad verksamhet
  Avkastning på sysselsatt kapital 3,9% -0,6% -7,4% -14,1% -1,3%
  Soliditet 78,0% 80,3% 67,6% 76,0% 78,3%
  Avkastning på eget kapital -2,0% 36,0% -6,6% -14,4% 0,6%
  1) Särredovisning av avyttrade verksamheter har bara gjorts för åren 2021-2019 (för 2018 har även affärsområdet Streaming Solution särredovisats som avyttrad verksamhet), således inkluderar tidigare års siffror även affärsområdena Resource Optimization och Streaming Solutions.
  2) Vid övergången till IFRS 16 2019 omräknades inte jämförelseperioderna. Effekterna av införandet av IFRS 16 presenteras på sidorna 43–44.i årsredovisningen för 2019.
  För definitioner och avstämningar, se 117-122 i årsredovisningen 2021.

Vill du veta mer om Net Insight?

Läs vd-bloggen Open Insight