Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/customer/www/netinsight.net/public_html/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 959

Ordlista

Välj kategori
 • ACCESSNÄT
  Den del av det publika nätet som ligger närmast slutanvändarna. Består av kopparledningar i telefonnätet och koaxialkabel för kabel-TV. Fiber och trådlösa lösningar är också allt vanligare.
 • Alternativa nyckeltal (APM)
  Finansiella icke-IFRS mått redovisas för att förbättra investerarnas möjlighet till utvärdering av bolagets verksamhetsresultat, som hjälp vid prognos av framtida perioder och för att förenkla jämförelse av resultat mellan perioder.
 • Antalet utestående aktier
  Totalt antal antalet aktier i moderföretaget minus koncernenföretagens innehav av aktier i moderföretaget (egna aktier).
 • APAC
  Avser region Asien och Stillahavsorådet.
 • ASI
  (Asynchronous serial Interface). Ett standardiseratfysiskt gränssnitt för komprimerad video. Används inom medieindustrin för att transportera innehåll mellan geografiskt åtskilda produktionsenheter och i kabel-TV-nät.
 • ATSC 3.0
  En ny version av ATSC-standarderna för digital-tv-överföring via mark-, kabel- och satellitnät som huvudsakligen används i Nordamerika och Sydkorea.
 • Avkastning på eget kapital
  Vinsten efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
 • Avkastning på sysselsatt kapital
  Rörelseresultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder.
 • BANDBREDD
  Mått på hur mycket information som kan skickas i en ledning. Mäts i enheten bit per sekund, bps.
 • BREDBANDSNÄT
  Nät med mycket hög kapacitet, minst 2 Mbps till varje slutkund.
 • BROADCAST
  Sändning från en avsändare till samtliga tänkbara mottagare i ett nätverk.
 • Bruttomarginal
  Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.
 • CATCH UP TV
  Att titta på de senaste TV-programmen efter att de har sänts.
 • CDN
  (Content Delivery Networks) Ett överlappande, geografiskt utspritt nät med kundinnehåll som möjliggör snabb och tillförlitlig hämtning från varje slutanvändares plats.
 • CONTENT
  Innehåll som distribueras i nätet.
 • CORE
  Större transportnät mellan städer och stamnät.
 • DTT
  (Digital Terrestrial Television). Benämning för digital marksänd TV till vanliga TV-mottagare försedda med en så kallad set-top-box. Annan benämning är DVB-T.
 • DVB
  Standard för överföring av digital video över olika typer av medier.
 • DVB-T
  (Digital Video Broadcast – Terrestrial). Benämning för standarden för digital marksänd TV till vanliga TV-mottagare försedda med en så kallad set-top-box. Annan benämning är DTT.
 • DVB-T2
  Andra generationen av Digital Video Broadcasting Terrestrial; förlängningen av TV-standarden DVB-T.
 • EBITDA
  Rörelseresultatet före avskrivningar och aktivering av utvecklingsutgifter.
 • EBITDA-marginal
  EBITDA i procent av nettoomsättning.
 • Eget kapital per aktie efter utspädning
  Eget kapital plus dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden minus uppskjuten (latent) skatt dividerat med antal aktier under perioden.
 • Eget kapital per aktie före utspädning
  Eget kapital plus dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden minus uppskjuten (latent) skatt dividerat med antal aktier under perioden.
 • EMEA
  Avser region Europa, Mellanöstern och Afrika.
 • ERM
  (Enterprise Resource Management)
  Programvara som låter ett företag hantera sina nätverksresurser på ett effektivt sätt.
 • ETHERNET
  Utveckling av Ethernet som huvudsakligen används i stora LAN och stamnät. Kan hantera överföringshastigheter på upp till 1000 mbps.
 • Förädlingsvärde per anställd
  Rörelseresultat plus löne- och lönerelaterade kostnader i förhållande till medelantalet anställda.
 • Förändring av nettoomsättning i jämförbara valutor
  Relationen mellan periodens nettoomsättning, exklusive övriga intäkter, omräknad med jämförelseperiodens valutakurser och jämförelseperiodens motsvarande omsättning. Övriga intäkter består i allt väsentligt av valutakursdifferenser i kundfordringar och effekten av valutasäkringen av dessa.
 • GIGABIT ETHERNET
  Utveckling av Ethernet som huvudsakligen används i stora LAN och stamnät. Kan hantera överföringshastigheter på upp till 1000 mbps
 • HD
  (High Definition). Högupplöst.
 • HDTV
  (High Definition TV). Högupplöst TV.
 • INTEROPERABILITET
  Två utrustningar fungerar tillsammans.
 • IPTV
  TV som sänds över IP, d v s i bredband.
 • Kassaflöde per aktie
  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • KONTRIBUTION
  Kommunikation för produktion och bearbetning av material före utskick till slutkund.
 • LAN
  (Local Area Network). Mindre, lokala nät för datakommunikation inom en avdelning, byggnad eller kvarter.
 • MPLS
  (Multi Protocol Label Switching). Protokoll för effektiv hantering av förbindelser genom ett paketnät.
 • MSR
  (Media Switch Router) en plattform som är särskilt utformad för att hantera mediatjänster.
 • MULTICAST
  Sänder samma meddelande till ett stort antal mottagare utan att behöva adresseras till var och en individuellt (unicast) eller skickas ut till samtliga tänkbara mottagare (broadcast).
 • Nettomarginal
  Periodens resultat i procent av nettoomsättningen.
 • NOD
  En enhet som är ansluten till ett nätverk antingen som sändare/mottagare eller för att koppla ihop olika nätverk.
 • Nord- och Sydamerika (NA)
  Nord- och Sydamerika.
 • NPS
  (Net Promotor Score) Är både ett mått och en undersökningsmetod som ger ett värde på hur lojala ett företags kunder eller medarbetare är
 • Organisk tillväxt
  Periodens nettoomsättning i förhållande till jämförelseperiodens nettoomsättning, exklusive respektive periods nettoomsättning för förvärvade verksamheter som inte ägts under hela jämförelseperioden.
 • ORKESTRERING
  Automatiserad samordning av virtuella resuser, funktioner och människor.
 • OVER-THE-TOP
  Term för tjänster i ett nät som inte erbjuds av nätverksoperatör. I stället använder tittarna sin bredbandsanslutning för att titta på TV.
 • Övriga världen (RoW)
  Länder utanför Västeuropa samt Nord- och Sydamerika.
 • PAY-PER-VIEW
  Betala endast för det du tittar på. Till skillnad från video-on-demand måste programmen eller filmerna ses vid givna tillfällen.
 • POSTPRODUKTION
  Efterproduktion av exempelvis TV-program eller filmer.
 • PROTOKOLL
  Ett överenskommet regelverk för hur olika nätverksutrustningar ska kommunicera med varandra.
 • QOS
  (Quality of Service). Benämning av tjänstekvalitet (som kan levereras av nätverket). Video och tal kräver högre QoS. QoS åstadkoms i nät antingen via separering av trafik så att de ej påverkar varandra eller via prioritering där man skickar högst prioritet först.
 • REALTID
  Direktsänd överföring utan fördröjning.
 • REMOTE PRODUCTION
  Centraliserad produktion. Kameraupptagningar transporteras via medienätverk och studioproduktionen hanteras på distans.
 • Resultat per aktie efter utspädning
  Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden (se vidare under Redovisningsprinciper).
 • Resultat per aktie före utspädning
  Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • Rörelsekapital
  Omsättningstillgångar minus likvidamedel, leverantörsskulder och övriga räntefria kortfristiga skulder.
 • Rörelsekostnader
  Försäljnings- och marknadsföringskostnader, Administrationskostnader och Utvecklingskostnader.
 • Rörelsemarginal
  Beräknat på vinst före finansnetto samt före skatt i procent av nettoomsättning.
 • ROUTER
  Enhet för att styra och vidarebefordra datapaket på exempelvis Internet.
 • ROUTING
  Dirigering och leverans av datapaket via ett datanätverk.
 • SAAS
  (Software as a Service) En mjukvarulicens- och leveransmodell där programvaran är licensierad på prenumerationsbasis och hosting sker centralt.
 • SDH/SONET
  Kretskopplad teknik för kommunikation i optiska stamnät. SDH är den europeiska varianten och SONET den amerikanska.
 • SDI
  (Serial Digital Interface). En fysisk standard för professionell okomprimerad 270 MBps video. Används inom medieindustrin för att koppla ihop digital ljud- och bildutrustning inom produktionslokalerna.
 • SDN
  (Software Defined Networking) Samlingsnamn för nätverksteknik som gör medienät mer smidiga och flexibla för att stödja bland annat automatiska, kund-provisionerade nät och det ökade användandet av virtualisering och datacenter-teknologi inom medieindustrin.
   
 • SLA
  (Service level agreement). En tjänstenivåavtal - är en del av ett serviceavtal där nivån på tjänsten formellt definieras.
 • Soliditet
  Eget kapital dividerat med balansomslutningen.
 • STATION FÖR SATELLITUPPLÄNKNING/TELEPORT
  Plats där medieinnehåll i ett markbaserat nät överförs till ett satellitnät för vidare distribution.
 • STREAMING/STRÖMMAD MEDIA
  Uppspelning av ljud- och videofiler via dator eller mobiltelefon samtidigt som de överförs över ett LAN eller WAN, exempelvis Internet. Används t ex både för uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på Internet. Ofta används den engelska benämningen ”streaming”.
 • STUDIOKVALITET
  Den kvalitet som uppnås om studioproduktionsutrustning kopplas samman lokalt. Kan uppnås med låg eller konstant fördröjning via ett nätverk med extremt hög QoS.
 • TABLÅ-TV/LINJÄR-TV
  TV-tittande på ordinarie sändningstid, styrt av TV-tablån.
 • TOPOLOGI
  I nätverk beskriver topologi hur noderna är förbundna med varandra, exempelvis i en ring eller en stjärna där alla noder är kopplade direkt till en central nod eller ett nät, en oregelbunden struktur med flera kopplingar mellan många noder.
 • Totala utvecklingsutgifter
  Periodens Utvecklingskostnader och aktiverade utvecklingsutgifter.
 • Totalt kassaflöde
  Avser årets förändring av likvida medel.
 • Västeuropa (WE)
  Västeuropa
 • VOD
  (Video on Demand) Att välja och titta på videoinnehåll när man själv vill
 • VPN
  (Virtual Private Network) Teknik för att inrätta ett säkert privat nätverk inom det offentliga nätet med hjälp av internetinfrastruktur.

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.