Ordlista

Välj kategori
 • ACCESSNÄT
  Den del av det publika nätet som ligger närmast slutanvändarna. Består av kopparledningar i telefonnätet och koaxialkabel för kabel-TV. Fiber och trådlösa lösningar är också allt vanligare.
 • Alternativa nyckeltal (APM)
  Finansiella icke-IFRS mått redovisas för att förbättra investerarnas möjlighet till utvärdering av bolagets verksamhetsresultat, som hjälp vid prognos av framtida perioder och för att förenkla jämförelse av resultat mellan perioder.
 • Antalet utestående aktier
  Totalt antal antalet aktier i moderföretaget minus koncernenföretagens innehav av aktier i moderföretaget (egna aktier).
 • APAC
  Avser region Asien och Stillahavsorådet.
 • ASI
  (Asynchronous serial Interface). Ett standardiseratfysiskt gränssnitt för komprimerad video. Används inom medieindustrin för att transportera innehåll mellan geografiskt åtskilda produktionsenheter och i kabel-TV-nät.
 • ATSC 3.0
  En ny version av ATSC-standarderna för digital-tv-överföring via mark-, kabel- och satellitnät som huvudsakligen används i Nordamerika och Sydkorea.
 • Avkastning på eget kapital
  Vinsten efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
 • Avkastning på sysselsatt kapital
  Rörelseresultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder.
 • BANDBREDD
  Mått på hur mycket information som kan skickas i en ledning. Mäts i enheten bit per sekund, bps.
 • BREDBANDSNÄT
  Nät med mycket hög kapacitet, minst 2 Mbps till varje slutkund.
 • BROADCAST
  Sändning från en avsändare till samtliga tänkbara mottagare i ett nätverk.
 • Bruttomarginal
  Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.
 • CATCH UP TV
  Att titta på de senaste TV-programmen efter att de har sänts.
 • CDN
  (Content Delivery Networks) Ett överlappande, geografiskt utspritt nät med kundinnehåll som möjliggör snabb och tillförlitlig hämtning från varje slutanvändares plats.
 • CONTENT
  Innehåll som distribueras i nätet.
 • CORE
  Större transportnät mellan städer och stamnät.
 • DTT
  (Digital Terrestrial Television). Benämning för digital marksänd TV till vanliga TV-mottagare försedda med en så kallad set-top-box. Annan benämning är DVB-T.
 • DVB
  Standard för överföring av digital video över olika typer av medier.
 • DVB-T
  (Digital Video Broadcast – Terrestrial). Benämning för standarden för digital marksänd TV till vanliga TV-mottagare försedda med en så kallad set-top-box. Annan benämning är DTT.
 • DVB-T2
  Andra generationen av Digital Video Broadcasting Terrestrial; förlängningen av TV-standarden DVB-T.
 • EBITDA
  Rörelseresultatet före avskrivningar och aktivering av utvecklingsutgifter.
 • EBITDA-marginal
  EBITDA i procent av nettoomsättning.
 • Eget kapital per aktie efter utspädning
  Eget kapital plus dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden minus uppskjuten (latent) skatt dividerat med antal aktier under perioden.
 • Eget kapital per aktie före utspädning
  Eget kapital plus dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden minus uppskjuten (latent) skatt dividerat med antal aktier under perioden.
 • EMEA
  Avser region Europa, Mellanöstern och Afrika.
 • ERM
  (Enterprise Resource Management)
  Programvara som låter ett företag hantera sina nätverksresurser på ett effektivt sätt.
 • ETHERNET
  Utveckling av Ethernet som huvudsakligen används i stora LAN och stamnät. Kan hantera överföringshastigheter på upp till 1000 mbps.
 • Förädlingsvärde per anställd
  Rörelseresultat plus löne- och lönerelaterade kostnader i förhållande till medelantalet anställda.
 • Förändring av nettoomsättning i jämförbara valutor
  Relationen mellan periodens nettoomsättning, exklusive övriga intäkter, omräknad med jämförelseperiodens valutakurser och jämförelseperiodens motsvarande omsättning. Övriga intäkter består i allt väsentligt av valutakursdifferenser i kundfordringar och effekten av valutasäkringen av dessa.
 • GIGABIT ETHERNET
  Utveckling av Ethernet som huvudsakligen används i stora LAN och stamnät. Kan hantera överföringshastigheter på upp till 1000 mbps
 • HD
  (High Definition). Högupplöst.
 • HDTV
  (High Definition TV). Högupplöst TV.
 • INTEROPERABILITET
  Två utrustningar fungerar tillsammans.
 • IPTV
  TV som sänds över IP, d v s i bredband.
 • Kassaflöde per aktie
  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • KONTRIBUTION
  Kommunikation för produktion och bearbetning av material före utskick till slutkund.
 • LAN
  (Local Area Network). Mindre, lokala nät för datakommunikation inom en avdelning, byggnad eller kvarter.
 • MPLS
  (Multi Protocol Label Switching). Protokoll för effektiv hantering av förbindelser genom ett paketnät.
 • MSR
  (Media Switch Router) en plattform som är särskilt utformad för att hantera mediatjänster.
 • MULTICAST
  Sänder samma meddelande till ett stort antal mottagare utan att behöva adresseras till var och en individuellt (unicast) eller skickas ut till samtliga tänkbara mottagare (broadcast).
 • Nettomarginal
  Periodens resultat i procent av nettoomsättningen.
 • NOD
  En enhet som är ansluten till ett nätverk antingen som sändare/mottagare eller för att koppla ihop olika nätverk.
 • Nord- och Sydamerika (NA)
  Nord- och Sydamerika.
 • NPS
  (Net Promotor Score) Är både ett mått och en undersökningsmetod som ger ett värde på hur lojala ett företags kunder eller medarbetare är
 • Organisk tillväxt
  Periodens nettoomsättning i förhållande till jämförelseperiodens nettoomsättning, exklusive respektive periods nettoomsättning för förvärvade verksamheter som inte ägts under hela jämförelseperioden.
 • ORKESTRERING
  Automatiserad samordning av virtuella resuser, funktioner och människor.
 • OVER-THE-TOP
  Term för tjänster i ett nät som inte erbjuds av nätverksoperatör. I stället använder tittarna sin bredbandsanslutning för att titta på TV.
 • Övriga världen (RoW)
  Länder utanför Västeuropa samt Nord- och Sydamerika.
 • PAY-PER-VIEW
  Betala endast för det du tittar på. Till skillnad från video-on-demand måste programmen eller filmerna ses vid givna tillfällen.
 • POSTPRODUKTION
  Efterproduktion av exempelvis TV-program eller filmer.
 • PROTOKOLL
  Ett överenskommet regelverk för hur olika nätverksutrustningar ska kommunicera med varandra.
 • QOS
  (Quality of Service). Benämning av tjänstekvalitet (som kan levereras av nätverket). Video och tal kräver högre QoS. QoS åstadkoms i nät antingen via separering av trafik så att de ej påverkar varandra eller via prioritering där man skickar högst prioritet först.
 • REALTID
  Direktsänd överföring utan fördröjning.
 • REMOTE PRODUCTION
  Centraliserad produktion. Kameraupptagningar transporteras via medienätverk och studioproduktionen hanteras på distans.
 • Resultat per aktie efter utspädning
  Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden (se vidare under Redovisningsprinciper).
 • Resultat per aktie före utspädning
  Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • Rörelsekapital
  Omsättningstillgångar minus likvidamedel, leverantörsskulder och övriga räntefria kortfristiga skulder.
 • Rörelsekostnader
  Försäljnings- och marknadsföringskostnader, Administrationskostnader och Utvecklingskostnader.
 • Rörelsemarginal
  Beräknat på vinst före finansnetto samt före skatt i procent av nettoomsättning.
 • ROUTER
  Enhet för att styra och vidarebefordra datapaket på exempelvis Internet.
 • ROUTING
  Dirigering och leverans av datapaket via ett datanätverk.
 • SAAS
  (Software as a Service) En mjukvarulicens- och leveransmodell där programvaran är licensierad på prenumerationsbasis och hosting sker centralt.
 • SDH/SONET
  Kretskopplad teknik för kommunikation i optiska stamnät. SDH är den europeiska varianten och SONET den amerikanska.
 • SDI
  (Serial Digital Interface). En fysisk standard för professionell okomprimerad 270 MBps video. Används inom medieindustrin för att koppla ihop digital ljud- och bildutrustning inom produktionslokalerna.
 • SDN
  (Software Defined Networking) Samlingsnamn för nätverksteknik som gör medienät mer smidiga och flexibla för att stödja bland annat automatiska, kund-provisionerade nät och det ökade användandet av virtualisering och datacenter-teknologi inom medieindustrin.
   
 • SLA
  (Service level agreement). En tjänstenivåavtal - är en del av ett serviceavtal där nivån på tjänsten formellt definieras.
 • Soliditet
  Eget kapital dividerat med balansomslutningen.
 • STATION FÖR SATELLITUPPLÄNKNING/TELEPORT
  Plats där medieinnehåll i ett markbaserat nät överförs till ett satellitnät för vidare distribution.
 • STREAMING/STRÖMMAD MEDIA
  Uppspelning av ljud- och videofiler via dator eller mobiltelefon samtidigt som de överförs över ett LAN eller WAN, exempelvis Internet. Används t ex både för uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på Internet. Ofta används den engelska benämningen ”streaming”.
 • STUDIOKVALITET
  Den kvalitet som uppnås om studioproduktionsutrustning kopplas samman lokalt. Kan uppnås med låg eller konstant fördröjning via ett nätverk med extremt hög QoS.
 • TABLÅ-TV/LINJÄR-TV
  TV-tittande på ordinarie sändningstid, styrt av TV-tablån.
 • TOPOLOGI
  I nätverk beskriver topologi hur noderna är förbundna med varandra, exempelvis i en ring eller en stjärna där alla noder är kopplade direkt till en central nod eller ett nät, en oregelbunden struktur med flera kopplingar mellan många noder.
 • Totala utvecklingsutgifter
  Periodens Utvecklingskostnader och aktiverade utvecklingsutgifter.
 • Totalt kassaflöde
  Avser årets förändring av likvida medel.
 • Västeuropa (WE)
  Västeuropa
 • VOD
  (Video on Demand) Att välja och titta på videoinnehåll när man själv vill
 • VPN
  (Virtual Private Network) Teknik för att inrätta ett säkert privat nätverk inom det offentliga nätet med hjälp av internetinfrastruktur.