Open Insight #5

Välkommen till den femte upplagan av Open Insight, mitt informationsbrev om vår marknad och vårt företag för dig som är investerare eller är intresserad av vår resa, där jag bland annat pratar om vårt gemensamma innovationsprojekt med Vinnova och KTH.

Kvartal fyra och helåret 2020

Den 23 februari presenterade vi resultatet för kvartal fyra och helåret 2020 och vi kan notera att vi fortsätter att påverkas av pandemin. Helåret 2020 landade på en nedgång, men under det fjärde kvartalet såg vi  de första tecken på att våra kunder börjat investera och uppgradera sina nätverk igen. Justerat för effekter av en starkare krona så hade vi en tillväxt på 8,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.

2020 var ett omskakande år på flera sätt. I slutet av 2019 och i början av året märkte vi tydliga tecken på fortsatt tillväxt genom att våra kunder visat stort intresse för att investera för högre kapacitet i sina nätverk. Tata Communications, ett av världens största nätverksföretag med en tredjedel av den globala internetinfrastrukturen sett ur ett konsumentperspektiv, valde vår Nimbra 1060 för att uppgradera sitt nät till 100 Gigabit per sekund (Gbits), en fantastisk resa sedan vi levererade en Nimbra-lösning till den första versionen av Tata:s stomnät som vid den tiden klarade 0,6 Gbits. Men under våren slog pandemin till, vilket innebar rent praktiska problem med sjukdom och nedstängningar men också osäkerhet kring världsekonomin.

Med en mängd olika vaccin på gång så kan vi ana ljus i tunneln, även om ingen vet i vilken takt det ljusnar. Det första halvåret 2021 kommer att fortsätta att präglas av pandemin, men vi hoppas att året som helhet kommer att präglas av en återgång till tillväxt på alla viktiga marknader. Pandemin kan ha haft ett antal strukturella effekter där några av de viktigaste för oss är ökningen av distansproduktion inom mediebranschen och efterfrågan på direktsända event med högre utsändningskvalitet hos traditionella broadcasters och olika streamingtjänster. Om investeringarna fortsätter inom dessa områden så ser jag framför mig att vi har en fantastiskt intressant marknad som vi ska exploatera. Vi ska vara ett tillväxtföretag, ett tillväxtbolag som ska växa med vinst.

Vår fokuserade strategi

För drygt ett år sedan, i början av 2020, sålde vi Sye som var vår streamingverksamhet riktad mot konsumentmarknaden. Att utveckla Sye till en världsledande streaminglösning var en prestation i sig och vi byggde upp intern kunskap som vi har nytta av när vi nu fokuserar våra resurser på vår kärnverksamhet och den tillväxt vi ser inom distansproduktion och molnbaserade lösningar. Att sälja Sye blev logiskt och att köparen var Amazon får anses vara ett bra betyg på vad vi hade byggt upp.

Avyttringen av Sye visade i vilken riktning vi ska utveckla Net Insight. Sommaren 2020 formaliserade vi detta genom vår nya strategi som innebär att vi fokuserar på vår kärnverksamhet inom Media Networks där Nimbra och Aperi är våra viktigaste produkter.

Som en konsekvens av detta tecknade vi nu i februari ett avtal att sälja ScheduALL till Xytech Systems och avyttrar därmed det affärsområde vi kallat Resource Optimization. Genom ScheduALL har vi erbjudit mjukvarulösningar för planering och optimering av resurser för mediebolag, något som i hög grad är intressant för de kunder Media Networks vänder sig till. I stället för att erbjuda tjänsten själva kan vi nu arbeta med olika partnerskap och kommer bland annat att samarbete med Xytech om gemensamma lösningar. Nu riktar vi fokus på teknik för bearbetning och överföring av medieströmmar, där tillhör vi de globalt ledande företagen och där har vi förutsättningar att växa.

Vår tidssynkronisering har potential på nya marknader

Som jag berättat i två tidigare nyhetsbrev har vi tillsammans med innovationsmyndigheten Vinnova och Kungliga Tekniska Högskolan arbetat med en innovationsstudie för att undersöka om vår tidssynkroniseringsteknik Time Transfer, som vi utvecklat för och säljer till digitala TV-nät, kan anpassas och användas i andra nät, bland annat i 5G-näten där kraven på tidssynkronisering är mycket höga.

Studien består av tre delar; en teknisk marknadsstudie, intervjuer med representanter för nätoperatörer samt praktiska tester i ett nordiskt mobilnät. Nu är den klar och den visar att vår teknik för tidssynkronisering är intressant för mobiloperatörer och har de tekniska förutsättningarna för att kostnadseffektivt kunna komplettera nuvarande synklösningar i 5G-nät och andra kritiska nätverk. Där andra lösningar kräver hårdvarustöd i varje nätverksnod, vilket innebär stora investeringar i ny utrustning, kan vi distribuera tidssynkronisering över existerande nätverk. Den har därför god potential att vara attraktiv för många operatörer som inte kan uppgradera hela nätverket.

Den tekniska marknadsstudien visar att i och med utbyggnaden av 5G-nätverk förflyttar sig synkroniseringslösningarna för den mobila kommunikationsindustrin från kostsam och komplex satellitbaserad nätverkssynkronisering, med GPS eller andra satellit-baserade system, till lösningar som använder det egna nätverket. Kundernas kravbild granskades genom intervjuer där fokus var på kommersiell utrullning, alternativa synkroniseringslösningar och byggsätt samt certifieringar. I de intervjuer som genomfördes svarade 90 procent av de tillfrågade fem på den femgradiga skalan på frågan om hur viktigt synkronisering är. De underströk vikten av att vara oberoende av satellitsystem eftersom det finns risker med en teknik man inte själv har kontroll över och som kan störas ut. Under den tid som studien gjordes, genomförde Post- och Telestyrelsen auktioner på 5G-frekvenserna där för första gången höga säkerhetskrav fanns med och där det stipuleras att 5G-näten måste kunna opereras oberoende av utländska system, såsom GPS. Det ökar behoven ar en tillförlitlig och kostnadseffektiv nätverksbaserad synklösning.

Mätningar och tester genomfördes under en längre period med Time Transfer i ett telekomnät i Norden. Testerna utfördes över ett existerande IP-MPLS med mätvärden som överträffade den noggrannhet som krävs för tidssynkronisering av 5G-nätverk, alltså prestanda utöver de omedelbara behoven.

Resultaten är lovande och kundintervjuerna pekar på att det finns en stor potentiell marknad. Synkronisering är viktigare och mer kostsam vid utbyggnad av 5G-nät än av 3G- eller 4G-nät, detta eftersom kraven är så mycket högre inom 5G. Det finns beräkningar som visar att 3-5 procent av 5G-marknaden skulle kunna utgöras av teknik för tidssynkronisering, vilket ska jämföras med 3G och 4G där andelen var ungefär 0,25 procent. Exakt vilka pengar det rör sig om är oklart, men det handlar om stora summor globalt.

Men jag vill understryka att vi är i början på vårt arbete och behöver anpassa och utveckla lösningen ytterligare, vi har påbörjat diskussioner med kunder och partners och startat de första kundtesterna. Det finns även ett växande antal samhällskritiska nätverk där kraven på tidssynkronisering är mycket höga och där vår lösning skulle passa väl. Det finns en stor potential, men också mycket arbete och utmaningar.

Rapporten hittar ni här.

Den nya prismodellen rullar ut

Jag har också tidigare skrivit om vår nya abonnemangsbaserade prismodell men det är värt att nämna den igen för nu har vi kommit längre och erbjuder den till nya kunder under våren med målet att på sikt även erbjuda den till våra befintliga. Att vi börjar med nya kunder är för att vi då inte har befintliga avtal att ta hänsyn till. Införandet av den nya prismodellen är ett led i vår gradvisa anpassning till att erbjuda mer mjukvaru- och molnbaserade lösningar. Det är också en prismodell som vi ser en ökad efterfrågan på, framför allt från kunder vi inte hittills nått. Ska vi bredda vårt kundunderlag tror jag att denna övergång är något vi måste göra.

Genom att paketera och erbjuda vår mjukvara och våra tjänster som abonnemang skapar vi ett samlat åtagande gentemot våra kunder. Detta underlättar för dem då det säkrar deras långsiktiga behov av funktionalitet utan att de behöver göra stora engångsinvesteringar. Samtidigt skapar det flexibilitet för att underlätta anpassning till framtida förändringar. Jag tror att detta på sikt kommer bli värdefullt för oss då vi bygger upp en bas med kontinuerliga, långsiktiga och nära kundrelationer.

Nu hoppas vi att vaccinationsleveranserna kan ta fart och att EU:s nya vaccinationspass kan komma på plats. Vi behöver börja röra på oss igen. Förhoppningsvis kan passlösningen bli global så att hela ekonomin med leveranskedjor och möten kan komma igång. Jag ser fram emot det.