Om Net Insight

Affärsidé

Net Insight definierar framtidens sätt att transportera media och driver transformationen av videonätverk mot IP, virtualisering och molnbaserade lösningar som gör det möjligt för kunder att enkelt och kostnadseffektivt skapa liveupplevelser. Med produktområdet Media Networks möjliggör Net Insight för kunder att producera och leverera innehåll på nya sätt till tittare oavsett var de befinner sig. Intäkter genereras genom försäljning av hård- och mjukvarulösningar samt tjänster. Produktområdet 5G-synkronisering möjliggör en kostnadseffektiv, säkrare och snabbare utrullning av 5G-nät.

Affärsmodell

Intäkter genereras genom försäljning av hård- och mjukvarulösningar samt tjänster.

Kunder

TV- och produktionsbolag, tjänsteleverantörer av nätkapacitet, telekombolag och företagskunder. Net Insight har över 500 kunder i fler än 70 länder.

Värdedrivande faktorer

Världens ledande mediabolag använder våra lösningar för sina affärskritiska medianätverk. Ny teknologi gör det möjligt för våra kunder att hitta nya kostnadseffektiva och flexibla sätt att producera och leverera innehåll. Net Insight spelar en viktig roll genom att stötta våra kunder under denna gradvisa övergång.

Net Insight gynnas av underliggande marknadstrender som den generella ökningen av videotrafik, liveströmning och filbaserade överföringar. Andra trender som gynnar bolagets tillväxtmöjligheter är att allt fler events sänds live, en förflyttning mot distansproduktion samt att internet och molnbaserade lösningar i allt större utsträckning används för mediaproduktion och -transport.

Marknad och trender

Mediaindustrin genomgår en stor transformation på flera plan och omställningen mot IP och Cloud sker i snabb takt. Samtidigt ökar behovet av distans- och distribuerad produktion för att effektivare och flexiblare kunna producera och transportera innehåll. Med Net Insights nya lösning för tidssynkronisering öppnas en ny marknad inom 5G-mobilnät upp, ett område som kommer att växa starkt de närmaste åren.

 • Teknikskiftet mot IP och cloudtjänster fortsätter
 • Ökat behov av distans- och distribuerad produktion
 • Från satellit till cloud
 • Behov av ökad bandbredd och nya videoformat
 • Säkra överföringar av mediaströmmar allt viktigare
 • Tidssynkronisering inom mobila 5G-nätverk

”Vår djupa kompetens inom videotransport och tidssynkronisering gör oss unika och väl positionerade, vilket öppnar upp för nya spännande affärsmöjligheter.”
Per Lindgren, CTO Net Insight

Strategi med fokus på långsiktig lönsam tillväxt

Net Insight fortsätter att leverera på den strategi som sattes 2020 och som syftar till att skapa hållbar tillväxt över tid. Genom tre strategiska prioriteringar; sätta den interna grunden, utveckla kärnverksamheten samt expandera till närliggande teknik- och marknadssegment har vi tagit nya steg och höjt ambitionsnivån under året.

 • Sätta den interna grunden
 • Utveckla kärnverksamheten
 • Hållbar partner i övergången mot IP och Cloud
 • Öka försäljning inom nya kundsegment
 • Höja andelen återkommande licensintäkter
 • Tidssynkronisering för 5G
 • Expandera till närliggande teknik- ochmarknadssegment

”De senaste årens ökade tillväxt och lönsamhet visar att vår långsiktiga strategi ger effekt”
Crister Fritzson, Vd på Net Insight

Varför investera i aktien

Net Insight har en stark position på en snabbt växande marknad för mediatransport över IP, Cloud och tidssynkronisering, en bevisad förmåga att kommersialisera spetsteknik och har skaffat sig en god finansiell ställning som ger handlingsfrihet. Bolaget är globalt verksamt, har ett väletablerat varumärke och medarbetare med bred och djup kompetens inom medialösningar samt synkronisering.

Stark position på en marknad i snabb förändring

I 25 år har de största sport-, nyhets- och underhållningsevenemangen levererats till publik över hela världen med Net Insights trygga och säkra teknik för mediatransport. Marknaden är nu inne i ett stort skifte mot öppna IP- och cloudbaserade lösningar, en utveckling som sker i snabb takt och skapar stora möjligheter. Den breda produktportföljen för både fiber, IP- och cloudbaserad mediatransport gör bolaget väl positionerat. Net Insight är därmed en stark partner till sina kunder i den transformation som branschen står inför

Bevisad förmåga att kommersialisera spetsteknik

Innovation löper som en röd tråd genom Net Insightshistoria. Bolaget har ständigt utvecklat nya produkter  och lösningar; allt från grundteknologin som Nimbraplattformarna vilar på, till plattformen Sye, som 2020 avyttrades till Amazon, och nu lösningar för GPSoberoende synkronisering av 5G-nät. Efter genombrottsordern med Türk Telekom 2021 fick Net Insight i år en affär med Tre Sverige och en av Kanadas ledande mobiloperatörer.

Lönsam tillväxt och stark finansiell ställning

Net Insights starka balansräkning skapar flexibilitet och förutsättningar för bolaget att investera i teknisk utveckling och hållbar tillväxt. Med en ökad omsättning och en större andel löpande intäkter från licensbaserade kunderbjudanden är omsättningen mer stabil och mindre känslig för enstaka affärer. 2022 levererade vi på våra långsiktiga finansiella mål om en årlig genomsnittlig organisk tillväxt på 10% och en långsiktig rörelsemarginal om minst 10%. Styrelsen tar årligen beslut om utdelning till ägarna och de två senaste årenhar vi återfört kapital i form av återköp av egna aktier.

Media Networks

Med en stark vision om framtiden för IP- och cloudlösningar hjälper Net Insight världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera mediainnehåll till tittare – oavsett var de befinner sig. Den kraftfulla portföljen erbjuder en unik bredd att hantera både fiber, IP- och cloudbaserad mediatransport, vilket gör Net Insight väl positionerade i den transformation som mediaindustrin befinner sig i.

”Net Insight erbjuder marknadsledande teknologi för mediatransport som används för världens största liveevenemang.”
Christer Bohm,
VP Product Management
Net Insight

Ökad efterfrågan på öppna lösningar

För att skapa flexibilitet, öppenhet och undvika inlåsning av produkter och standarder förflyttar sig hela industrin motstandardlösningar. De beprövade Nimbra-lösningarna kan erbjuda IP Media Gateway till nya och existerande kunder som enkelt kommer att kunna integrera dessa i framtida IP-nät. Våra kunder drar nytta av vår långa historik av tillförlitliga medianät med vår Nimbra-plattform.

Ökat behov av säkerhet

Den ökade flexibiliteten och öppenheten gör också att medielösningarna blir mer utsatta för externa störningsrisker orsakade av felhantering eller dataintrång. Behovet av att bevaka kvalitet och kontrollera tillgänglighet, trafik och IP-adressering, är stort. Net Insights Trust Boundary, som finns inom alla lösningsområden erbjuder de avancerade funktioner som behövs för en sömlös övergång till IP – på ett säkert och överskådligt sätt.

Fokus på användarvänlighet

I takt med att mediabranschen alltmer går över till IP- och cloudbaserade arbetsflöden ökar kraven på att produkter och applikationer ska vara enkla att hantera och implementera. Det är även ett av våra viktigaste kundlöften. Vår skalbara och mjukvarubaserade Nimbra Edge står här i rampljuset. Den är känd för att vara branschens mest öppna och lättanvända cloudlösningssystem och dirigerar enkelt live videotrafik.

Kunder och marknadsbearbetning

Net Insight fortsätter att kontinuerligt utveckla sin säljstrategi inom media för att hantera marknadens transformation och nya krav, i syfte att öka kundvärdet. Med ett kompetent globalt team och konkurrenskraftiga lösningar är bolaget en stark och hållbar partner. För att möta marknadens krav görs fem strategiska satsningar.

 • Starkare lokal närvaro i säljregionerna
 • Partners allt viktigare
 • Adressera fler kundsegment
 • Tydligare kommunikation
 • Fokus på tillväxtområden

”Net Insights förmåga att stötta befintliga och nya kunder på deras resa har aldrig varit bättre”
Mårten Blixt, CCO Net Insight

Synkronisering för 5G

Net Insight löser kritisk synkronisering i 5G-nät
Stora investeringar görs när 5G-mobilnät byggs ut i hög takt runtom i världen. Trots att cirka 500 av världens 800 operatörer hittills har börjat investera i 5G-utrustning i sina mobilnät befinner sig 5G fortfarande bara i början av sin utveckling. 2022 hade knappt 40* operatörer hittills globalt sett driftsatt ett 5G-nät som är dedikerat till 5G trafik, både i core- och accessnätet, SA 5G (Stand Alone 5G). I de flesta länder är det primärt de större städerna som är utbyggda och operatörerna står inför nästa stora utrullningsfas att nå ut till alla regioner.

Till skillnad från 3G och 4G kräver 5G mer exakt tid i alla basstationer, vilket gör att kostnaden för att hantera synkronisering i mobilnäten ökar från några promille av den totala utrullningskostnaden i 4G-nätverk till typiskt 3–5%** i 5G-nätverk. Till följd av denna utveckling är 5Gsynkronisering idag en snabbt växande marknad som förväntas vara värd 1 BUSD 2025**. Tidssynkronisering är en nyckelfunktion i framtida 5G-nätverk och är kritiskt för att kunna använda TDD (tidsmultiplexering). Det i sin tur ger operatörerna bättre kapacitetsutnyttjande och möjliggör nya krävande realtidsapplikationer. För operatörer med heterogena nät är vår lösning särskilt fördelaktig då den inte kräver uppgradering och investeringar i befintlig infrastruktur.

 • Nya utmaningar skapar möjligheter för Net Insights Precision TimeNet
 • Hållbart och framtidssäkert för våra kunder
 • Hög aktivitet i utvecklingsprojektet
 • Kunder och affärer
 • Etablering av ny säljorganisation

*Global Mobile Suppliers Association (GSA), december 2022.
**Gartner Group, A.T. Kearney rapport 2021.

Ordlista hittar du här