Om Net Insight

Affärsidé

Net Insight definierar framtidens sätt att transportera media och driver transformationen av videonätverk mot IP, virtualisering och molnbaserade lösningar som gör det möjligt för kunder att enkelt och kostnadseffektivt skapa liveupplevelser. Med produktområdet Media Networks möjliggör Net Insight för kunder att producera och leverera innehåll på nya sätt till tittare oavsett var de befinner sig. Intäkter genereras genom försäljning av hård- och mjukvarulösningar samt tjänster. Produktområdet 5G-synkronisering möjliggör en kostnadseffektiv, säkrare och snabbare utrullning av 5G-nät.

Affärsmodell

Intäkter genereras genom försäljning av hård- och mjukvarulösningar samt tjänster.

Kunder

TV- och produktionsbolag, tjänsteleverantörer av nätkapacitet och företagskunder. Net Insight har över 500 kunder i fler än 70 länder.

Värdedrivande faktorer

Världens ledande mediabolag använder våra lösningar för sina affärskritiska medianätverk. Ny teknologi gör det möjligt för våra kunder att hitta nya kostnadseffektiva och flexibla sätt att producera och leverera innehåll. Net Insight spelar en viktig roll genom att stötta våra kunder under denna gradvisa övergång.

Net Insight gynnas av underliggande marknadstrender som den generella ökningen av videotrafik, liveströmning och filbaserade överföringar. Andra trender som gynnar bolagets tillväxtmöjligheter är att allt fler events sänds live, en förflyttning mot distansproduktion samt att internet och molnbaserade lösningar i allt större utsträckning används för mediaproduktion och -transport.

Strategi

Strategin sattes 2020 och delas in i tre delar där den första delen handlar om att sätta den interna grunden, den andra om att utveckla kärnverksamheten och uppnå en långsiktigt lönsam tillväxt och den tredje om expansion till nya marknadssegment.

Del ett syftar till utveckling och effektivitet av den interna organisationen med IT-stödda processer och en ny ledningsstruktur. Net Insight har gjort en omstrukturering av säljregionerna för att stärka och fokusera
försäljningen inom respektive område. I delen ingår utveckling av den interna kulturen och den externa marknadskommunikationen där den digitala närvaron står i centrum. Förändringen görs för att följa transformationen i marknaden men också för att göra Net Insight mer attraktivt på arbetsmarknaden, något som blir extra viktigt då bolaget befinner sig i en expansiv fas. Marknaden genomgår en större utveckling mot IP och molnbaserade medialösningar. Tillsammans med övergången till nya videoformat som 4K och 8K driver de större uppgraderingar i näten där produktportföljen breddas med IP Gateway och cloudprodukter. Dessa trender har accelererats av pandemin som krävt nya lösningar för nätbaserad distansproduktion och öppnar långsiktigt upp större tillväxtområden inom existerande medieaffär.

Del två innehåller en investering och ökat fokus inom dessa tillväxtdelar. Den inkluderar nya affärs- och prismodeller för att höja andelen återkommande intäkter.

Som en tredje del har Net Insight under en längre period utvärderat nya tillväxtområden för bolagets nuvarande teknologi och spetskompetens. Ett sådant område är tidssynkronisering där de har en unik gpsoberoende lösning för att synkronisera nationella digitala tv-nät. Detta har under året resulterat i en första större affär inom synkronisering av 5G-nätverk med den turkiska telekomoperatören Türk Telekom. Avtalet öppnar upp en ny marknad för Net Insight samtidigt som bolaget har fortsatt högt fokus och investeringstakt i den befintliga mediaaffären.

Marknad och trender

Mediaindustrin genomgår en stor transformation på flera plan. Omställningen mot IP- och cloud sker i snabb takt samtidigt som behovet av distans- och distribuerad produktion ökar. Slutkonsumenter driver på ökad bandbredd och nya videoformat i näten. Mobila 5G-nät kommer med tiden att transformera många branscher och skapar även nya möjligheter inom media. 5G-näten kräver exakt synkronisering, vilket öppnat upp en ny marknadsmöjlighet för Net Insights lösning för tidssynkronisering över existerande IP-nät med en stor första order under året.

  • Teknikskiftet mot IP och cloudtjänster fortsätter
  • Ökat behov av distans- och distribuerad produktion
  • Behov av ökad bandbredd och nya videoformat
  • Säkra överföringar av mediaströmmar allt viktigare
  • Från satellit till molnet
  • 5G en bärare för medietjänster
  • Högre krav i 5G-näten skapar ny affärsmöjlighet

Utsikter framåt

Den stora transformation som pågår till nya format och IP- och cloudbaserade arbetsflöden skapar nya möjligheter då många existerande kunder behöver
uppgradera och byta ut sin infrastruktur, samtidigt som nya produktionsbolag och rättighetsägare behöver bygga nya lösningar.

Net Insight är väl positionerade på marknaden och kända för att leverera videoströmmar säkert och med högsta kvalitet över både nationella och globala IP nätverk. Bolaget har sedan 2015 arbetat med videolösningar i molnet och har med satsningen kring Nimbra Edge skapat en stark position för att effektivt utnyttja molnet för videoströmmar från arenor och rättighetsägare till utspelsplatser. Denna breda och starka kompetens inom videotransport, från att hantera världens största events till snabba distansproduktioner i molnet gör bolaget unikt och starkt positionerade i de tillväxtsegment inom mediamarknaden som transformationen driver fram.

Media Networks

Med en stark vision om framtiden för IP- och molnlösningar hjälper Net Insight världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare – oavsett var de befinner sig. Den kraftfulla portföljen med Nimbra- och Aperiprodukter erbjuder en exceptionell bredd att hantera både fiber, IPoch molnbaserad mediatransport, vilket gör Net Insight väl positionerade i den transformation som mediaindustrin står inför.

Brett erbjudande ger merförsäljning

Net Insight har en av branschens bredaste produktportföljer indelad i de tre produktområdena IP Gateways, Nimbra MSR (Media Switch Routers) och
Cloud. Med den ökade investeringen i IP Gateway breddar bolaget sin adresserbara marknad med nya erbjudanden. Ofta förekommer fler användningsområden hos en och samma kund, vilket möjliggör merförsäljning till både existerande och nya kunder.

Synergieffekter ger lägre kostnader

Inom produktutvecklingen finns det synergier mellan de olika områdena, framförallt mellan IP Gateway och Nimbra MSR. Exempelvis utvecklas mjukvarufunktioner i mjukvaran som kan användas på samma hårdvara för att skapa en IP Gateway eller en Nimbra MSR. Net Insight omkonfigurerar även hårdvaran för olika användningsområden, vilket ger ökad flexibilitet och lägre kostnader för kunder.

Öppna lösningar stödjer branschens protokoll

Hela industrin förflyttar sig mot standardlösningar för att skapa flexibilitet och undvika inlåsning av produkt eller standard. Net Insight stödjer därför alla större standarder inom molntransport såsom RIST, SRT och Zixi, och inom IP Gateway och Nimbra MSR har satsningar gjorts på till exempel JPEG XS, ST 2110 och ST 2022.

Ordlista hittar du här