Net Insight utnyttjar bemyndigande att återköpa egna aktier

, , , , , , ,

Styrelsen i Net Insight AB har beslutat att utnyttja det återköpsmandat som gavs på årsstämman den 13 maj 2022 och påbörja ett program för återköp av egna aktier. Återköpsprogrammet kommer att inledas den 22 juli 2022 och sluta som senast den 12 maj 2023 och omfattar återköp uppgående till som mest 70 MSEK.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk för emittenter till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge flexibilitet avseende bolagets kapitalstruktur och möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår antalet aktier i bolaget till 1 000 000 A-aktier och 388 933 009 B-aktier, totalt 389 933 009 aktier, varav Net Insight innehar 21 175 000 B-aktier i eget förvar. Det ska noteras att en minskning av aktiekapitalet är pågående, varigenom antalet B-aktier kommer att minska med Net Insights innehav av 21 175 000 egna B-aktier.

För mer information, kontakta:
Joakim Schedvins, CFO på Net Insight AB, 08-685 04 00, joakim.schedvins@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/