Net Insight utnyttjar bemyndigande att återköpa egna aktier

, , , , , , ,

Styrelsen i Net Insight AB har beslutat att utnyttja det återköpsmandat som gavs på årsstämman den 7 maj 2021 och påbörja återköpet av egna aktier. Återköpsprogrammet kommer att inledas 11 november 2021 och pågå fram till nästa årsstämma den 13 maj 2021 och omfattar som mest 16 miljoner aktier eller 70 MSEK.

Net Insight har ingått ett avtal med Nordea Bank Abp om att lägga en oåterkallelig order om återköp av egna aktier. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpen är att ge flexibilitet avseende bolagets kapitalstruktur och möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår antalet aktier i bolaget till 1 000 000 A-aktier och 388 933 009 B-aktier, totalt 389 933 009 aktier, varav Net Insight innehar 7 150 000 B-aktier i eget förvar.

För mer information, kontakta:
Joakim Schedvins, CFO på Net Insight AB, 08-685 04 00, joakim.schedvins@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/