Net Insight AB : Kallelse till årsstämma i Net Insight AB

, , , , , , ,
Aktieägarna i NET INSIGHT AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Västberga Allé 9, Hägersten, Stockholm

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska
dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012,
dels    senast kl. 16.00 fredagen den 20 april 2012 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB, Att: Eva Askerlund, Box 42093, 126 14 Stockholm, per telefon: 08-685 04 00, per telefax: 08-685 04 20 eller epost: agm@netinsight.net. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2012, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.netinsight.net, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster
I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 389 933 009 aktier och 400 283 009 röster. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning
 1.       Val av ordförande vid stämman.
 2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3.       Godkännande av dagordning.
 4.       Val av en eller två protokolljusterare.
 5.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6.          Föredragning av verkställande direktören.
 7.          Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8.          Beslut:
          a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
          b)     om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
          c)      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9.          Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 10.       Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
 11.       Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12.       Val av revisorer.
 13.       Förslag till beslut avseende valberedning.
 14.       Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15.     Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets till förfogande stående vinstmedel om 707 863 495 kronor balanseras i ny räkning.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 9, 10 11 och 12)
Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2011, utgörs av Lars Bergkvist, ordförande, (Lannebo Fonder), Clifford H. Friedman (Constellation Growth Capital), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Ramsay Brufer (Alecta) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB och European Venture Partner för Constellation Growth Capital). Valberedningen föreslår att:

  • Styrelsens ordförande, Lars Berg, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
  • Antalet styrelseledamöter ska vara 7 utan suppleanter (ärende 9).
  • Antalet revisorer ska vara 1 utan revisorssuppleanter (ärende 9).
  • Styrelsearvodet fastställs till 1 275 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete (ärende 10).
  • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).
  • Omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Clifford H. Friedman, Bernt Magnusson, Gunilla Fransson, Arne Wessberg, Anders Harrysson och Fredrik Trägårdh. Lars Berg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 11).
  • Omval av revisorn Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (ärende 12).

Förslag till beslut avseende valberedning (ärende 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till beslut avseende valberedning enligt nedanstående.

Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma eller, om så är nödvändigt, till dess en ny valberedning har utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning, baserat på antal röster, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot om det anses nödvändigt. Om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röststarkaste ägarna i bolaget ska en ny ledamot utses av den nye aktieägaren inom denna grupp. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom ett pressmeddelande så snart valberedningen utsetts. Om ägarstrukturen därefter väsentligen förändras ska valberedningens sammansättning förändras i enlighet härmed.

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut: förslag till antal styrelsemedlemmar att utses av stämman, förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till ordförande vid stämman, valberedningsprocess och, i förekommande fall, förslag till val av revisorer och förslag till arvode för bolagets revisorer.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som det, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, ankommer på valberedningen.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (ärende 14)
För 2011 avviker inte ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella ersättningsprinciper från beslutet vid årsstämman 2011.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt nedanstående.

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella ersättningsprinciper

Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast och en rörlig del, vilka är avstämda med extern lönedatabas. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, personaloptioner samt pension. Med ledande befattningshavare avses de sju personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledning. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning står i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen är baserad på en kombination av intäkter, resultat och aktivitetsmål.

För VD är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 100 % och för övriga ledande befattningshavare, exklusive den globala säljchefen, till 30-60% av grundlönen. 70 % av den rörliga ersättningen är baserad på mätbara finansiella mål. För den globala säljchefen gäller en ersättningsmodell avseende rörlig ersättning som helt baseras på nettoomsättning. För vissa ledande befattningshavare låses upp till hälften av den rörliga ersättningen, som utfaller under 2012, 2013 och 2014, in och utbetalas först i april 2015. En multiplikator används för ackumulerat inlåst belopp. Multiplikatorn är beroende av uppfyllandet av strategiska mål fastställda av styrelsen.

Nästan hela personalen har någon form av rörlig ersättning och all personal erbjuds att delta i personaloptionsprogram, förutsatt att de är anställda när personaloptionsprogrammet introduceras.

Reservering i redovisningen görs för all rörlig ersättning inklusive sociala avgifter.

Pensionsförpliktelser

Bolagets pensionsåtagande gentemot verkställande direktören uppgår till 35 % av den fasta årslönen exklusive rörliga delar. För övriga ledande befattningshavare uppgår pensionsåtagandet till mellan 20 % och 30 % av årslönen. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda.

Avgångsvederlag

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag om 18 månadslöner. Eventuell lön eller annan ersättning som verkställande direktören uppbär i nyanställning eller i verksamhet som verkställande direktören bedriver under den på uppsägningstiden följande 18-månadersperioden, ska avräknas mot avgångsvederlaget. Vid uppsägning från bolagets sida av vice VD erhålls ett avgångsvederlag om 3 månadslöner. Eventuell lön eller annan ersättning som vice VD:n uppbär i nyanställning eller i verksamhet som vice VD:n bedriver under den på uppsägningstiden följande 3-månadersperioden, ska avräknas mot avgångsvederlaget. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

___________________

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 41,3 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja ovan avgivna förslag såvitt avser ärendena 1 och 9-13.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt revisorns yttrande huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast torsdagen den 5 april 2012 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Västberga Allé 9, Hägersten, på bolagets webbplats samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2012
NET INSIGHT AB (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl. 11.00.
  

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

 

För mer information, sewww.netinsight.net

Kallelse till årsstämma i Net Insight AB


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1597126