Kallelse till årsstämma i Net Insight

, , , , , , ,
Aktieägarna i NET INSIGHT AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
                 28 april 2011

klockan 10.00 i anslutning till bolagets lokaler på Västberga Allé 9, Hägersten,
                  StockholmAnmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
20 april 2011,

dels    senast onsdagen den 20 april 2011 anmäla sig hos bolaget för deltagande
i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB, Att: Eva
Askerlund, Box 42093, 126 14 Stockholm, per telefon: 08-685 04 00, per telefax:
08-685 04 20 eller e-post: agm@netinsight.net.Vid anmälan bör uppges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan
bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 20 april 2011, vilket
innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är
uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive
ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från
utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock
längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att
hämta på bolagets hemsida, www.netinsight.net, och kommer även att sändas till
aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen
och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 389 933 009 aktier och 400 283 009 röster. Bolaget
innehar inga egna aktier.Förslag till dagordning

1.        Val av ordförande vid stämman.

2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.       Godkännande av dagordning.

4.       Val av en eller två protokolljusterare.

5.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.          Föredragning av verkställande direktören.

7.          Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.          Beslut:

a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)     om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;

c)      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9.          Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter.

10.       Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

11.       Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12.       Val av revisorer.

13.       Förslag till beslut avseende valberedning.

14.       Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

15.       Stämmans avslutande.Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets till förfogande
stående vinstmedel om 764 447 796 kronor balanseras i ny räkning.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till
styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende
1, 9, 10 11 och 12)

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman
2010, utgörs av Lars Bergkvist, ordförande, (Lannebo Fonder), Clifford H.
Friedman (Constellation Growth Capital), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder),
Ramsay Brufer (Alecta) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB och
European Venture Partner för Constellation Growth Capital). Valberedningen
föreslår att:·         Styrelsens ordförande, Lars Berg, ska utses till ordförande vid
årsstämman (ärende 1).

·         Antalet styrelseledamöter ska vara 7 utan suppleanter (ärende 9).

·         Antalet revisorer ska vara 1 utan revisorssuppleanter (ärende 9).

·         Styrelsearvodet fastställs till 1 450 000 kronor att fördelas med
400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 175 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete (ärende 10).

·         Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende
10).

·         Omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Clifford H. Friedman, Bernt
Magnusson, Gunilla Fransson, Arne Wessberg och Anders Harrysson. Nyval av
Fredrik Trägårdh. Lars Berg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende
11).

·         Omval av revisorn Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (ärende 12).Fredrik Trägårdh, född 1956, är verkställande direktör på Net Insight. Med över
22 års erfarenhet från finansiella chefspositioner började Fredrik 2002 som CFO
på Net Insight, en position han hade till 2006. Fredrik har tidigare arbetat på
tyska DaimlerChrysler Rail Systems som Senior Vice President och chef för Group
Finance. Fredrik har bred internationell erfarenhet och har tidigare haft
ledande befattningar inom ABB Financial Services. Fredrik har en
civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.Förslag till beslut avseende valberedning (ärende 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna valberedningens
förslag till beslut avseende valberedning enligt nedanstående.Styrelsens ordförande skall sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna
i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat)
per den sista bankdagen i augusti och på övrig tillförlitlig information som
tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan äger utse varsin
representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens
ordförande intill slutet av nästa årsstämma eller, om så är nödvändigt, till
dess en ny valberedning har utsetts. Valberedningen utser inom sig en
ordförande.Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning, baserat på antal
röster, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot i
valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat
skall samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att utse en ny
ledamot om det anses nödvändigt. Om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra
röststarkaste ägarna i bolaget skall en ny ledamot utses av den nye aktieägaren
inom denna grupp. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras genom ett
pressmeddelande så snart valberedningen utsetts. Om ägarstrukturen därefter
väsentligen förändras skall valberedningens sammansättning förändras i enlighet
härmed.Valberedningen skall arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för
beslut: förslag till antal styrelsemedlemmar att utses av stämman, förslag till
styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga styrelseledamöter
samt eventuell ersättning för utskottsarbete, förslag till styrelse, förslag
till styrelseordförande, förslag till ordförande vid stämman,
valberedningsprocess och, i förekommande fall, förslag till val av revisorer och
förslag till arvode för bolagets revisorer.Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter
som det, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, ankommer på valberedningen.Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen skall
kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare (ärende 14)

För 2010 avviker inte ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt
generella ersättningsprinciper från beslutet vid årsstämman 2010.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till
riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare enligt nedanstående som i allt väsentligt är samma som
föregående år.Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella ersättnings-
principer

Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast och
en rörlig del, vilka är avstämda med extern lönedatabas. Ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön,
rörlig ersättning, personaloptioner samt pension. Med ledande befattningshavare
avses de sju personer som tillsammans med verkställande direktören utgör
koncernledning. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning står i
proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga
ersättningen är baserad på en kombination av intäkter, resultat och
aktivitetsmål.För VD är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 100 % och för övriga
ledande befattningshavare, exklusive den globala säljchefen, till 30-60 % av
grundlönen. 70 % av den rörliga ersättningen är baserad på mätbara finansiella
mål. För den globala säljchefen gäller en ersättningsmodell avseende rörlig
ersättning som helt baseras på nettoomsättning.För vissa ledande befattningshavare är den avtalade grundlönen fast 2009, 2010
och 2011. Upp till hälften av den rörliga ersättning som utfaller under
2009, 2010 och 2011 låses in och utbetalas först i april 2012 och då med en
multiplikator på ackumulerat, inlåst belopp. Multiplikatorn är beroende av
ökningen i bolagets börsvärde och utgår om det genomsnittliga börsvärdet under
6 månader, fr.o.m. oktober 2011 t.o.m. mars 2012 motsvarar en aktiekurs om lägst
6 kr med ett tak fastställt till 12,50 kr. Från resulterande belopp avräknas
eventuellt utfall av personaloptionsprogram 2007 och 2009.Nästan hela personalen har någon form av rörlig ersättning och all personal
erbjuds att delta i personaloptionsprogram, förutsatt att de är anställda när
personaloptionsprogrammet introduceras,Reservering i redovisningen görs för all rörlig ersättning inklusive sociala
avgifter.Pensionsförpliktelser

Bolagets pensionsåtagande gentemot verkställande direktören uppgår till 35 % av
den fasta årslönen exklusive rörliga delar. För övriga ledande befattningshavare
uppgår pensionsåtagandet till mellan 20 % och 35 % av årslönen. Samtliga
pensionsplaner är avgiftsbestämda. Pensionsålder för verkställande direktören
och andra ledande befattningshavare är 65 år.Avgångsvederlag

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid
på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag om
18 månadslöner. Eventuell lön eller annan ersättning som verkställande
direktören uppbär i nyanställning eller i verksamhet som verkställande
direktören bedriver under den på uppsägningstiden följande 18-månadersperioden,
skall avräknas mot avgångsvederlaget. Vid uppsägning från bolagets sida av vice
VD erhålls ett avgångsvederlag om 3 månadslöner. Eventuell lön eller annan
ersättning som vice VD:n uppbär i nyanställning eller i verksamhet som vice VD:n
bedriver under den på uppsägningstiden följande 3-månadersperioden, skall
avräknas mot avgångsvederlaget. Mellan bolaget och andra ledande
befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader.Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl
föreligger.

               ___________________Aktieägare som tillsammans representerar cirka 41,5 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja
ovan avgivna förslag såvitt avser ärendena 1 och 9-13.Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt revisorns yttrande huruvida
styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
kommer från och med torsdagen den 7 april 2011 att hållas tillgängliga hos
bolaget, adress Västberga Allé 9, Hägersten, på bolagets webbplats samt sändas
till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.               Stockholm i mars 2011

               NET INSIGHT AB (publ)

                  StyrelsenInformationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2011 kl. 08.30.För mer information, kontakta:

Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
fredrik.tragardh@netinsight.netOm Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.


För mer information, sewww.netinsight.net


Kallelse till årsstämma i Net Insight:
http://hugin.info/130084/R/1499801/435260pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1499801]