Vd har ordet Bokslutskommuniké 2021

Starkt avslut på händelserikt år

Vårt fokus på lönsam tillväxt, utveckling av kärnverksamheten och expansion till närliggande marknadssegment har gett resultat.

Året präglades av en positiv tillväxttrend som fortsatte in i det fjärde kvartalet där intäkterna var 19% högre än motsvarande period föregående år. Det är en effekt av de strategiska åtgärder vi gjort och som har lett till en stark försäljning i Europa samt en första leverans av synk-produkter till Türk Telekom, inom ramen för det avtal vi tecknade i slutet av 2021.

Rörelseresultatet för Q4 var väsentligt bättre än motsvarande period föregående år, men svagare än närmast föregående kvartal. Detta beror till stor del på kostnader för etablering av samarbetet med Türk Telekom och uppstarten av den nya synkprodukten, som bland annat inneburit att vi i kvartalet har börjat stärka upp med resurser inom utveckling, support, marknadsföring och försäljning.

Summerar vi helåret kan vi konstatera att tillväxten varit högre än det finansiella målet om en genomsnittlig årlig tillväxttakt om minst 10%. Det kommer från en stark utveckling av mediaaffärerna där vi har ökat försäljningen hos 8 av 10 av våra strategiska kunder, i kombination med Türk Telekom-avtalet. Rörelsemarginalen når inte upp till det långsiktiga målet om minst 10% i genomsnitt över perioden. Marginalen påverkas av vår ambitiösa investering i IP och cloud samt av våra satsningar inom området synkronisering, vilket kommer att bidra till att nå marginalmålet.

Återköpsprogrammet av egna aktier som det togs beslut om vid årsstämman 2021 startades i november och sträcker sig fram till årsstämman 2022. Till och med årsskiftet har återköp uppgående till ett totalt belopp om 33,4 MSEK genomförts.

Strategiska åtgärder enligt plan
Avtalet med Türk Telekom är en del i vår strategi att öka tillväxtpotentialen genom expansion till nya och närliggande marknadssegment. Det innefattar utveckling av en helt ny produkt baserad på vår existerande synkteknologi. Net Insight visar ännu en gång prov på god förmåga att kommersialisera vår tekniska spetskompetens. Avtalet är en milstolpe och öppnar upp nya möjligheter inom det starkt växande 5G-området.

En annan hörnsten i Net Insights strategi är att växa kärnverksamheten inom media. Där har vi delat in produktportföljen i tre områden; IP Gateways, Nimbra MSR och Cloud. Inom IP Gateways fortsätter vi vår investering i Nimbra 1000-serien som tillsammans med Aperi har stärkt vår position och vi ser nu ökade försäljningsvolymer.

Det andra produktområdet Nimbra MSR står sig väl med sina robusta transportlösningar till liveevenemang där kraven är extra höga och där vi uppgraderar med nya viktiga funktioner. En av dessa lanserade vi i Q4; JPEG XS-lösningen för enkel videokomprimering med låg fördröjning och hög kvalitet.

Inom det tredje området Cloud har vi med Nimbra Edge tagit en stark position inom cloudbaserade media-lösningar, även det en bransch som utvecklas i snabb takt. Vi har idag ett 10-tal aktiva Nimbra Edge-kunder; tjänsteleverantören The Switch med sin produktions-plattform MIMiC, LinkedIn med videoproduktion samt det schweiziska tv-bolaget SRF med produktioner för bland annat VM i utförsåkning för att nämna några.
Vårt fokus på lönsam tillväxt, utveckling av kärnverksamheten och expansion till närliggande marknadssegment har gett resultat.

Ny prismodell för stabila intäktsströmmar
Ett aktivt arbete för att höja andelen återkommande intäkter till bolaget har gjorts där användarbaserade licensmodeller introducerades under våren. Den nya prismodellen kommer att ge Net Insight stabila intäktsströmmar över tid och erbjuda våra kunder fler valmöjligheter. Här ser vi nu början på en ökning av Nimbra Edge-kunder.

Komponentbristen fortsatt osäkerhetsfaktor
Komponentbristen fortsätter att skapa osäkerhet. Medan det tidigare bara har påverkat våra kundleveranser marginellt så har vi under Q4 sett en större påverkan. Vi förväntar oss en ökad osäkerhet under första halvåret 2022. Vi ser en fortsatt tendens till prisökning inom vissa komponentkategorier under 2022 och gör prisjusteringar från 1 februari för att kompensera för dessa.

Stabil grund för tillväxt

Vi bedömer att vi växt starkare än marknaden. I en tid formad av osäkerhet är jag stolt över att våra försäljningskurvor pekar uppåt inom både IP och cloud och inte minst att vi etablerat ett historiskt avtal att utveckla en helt ny synkprodukt för 5G på en global marknad. Vi blickar tillbaka på ett händelserikt och utvecklande år.

Jag vill tacka alla medarbetare för deras fantastiska uthållighet och engagemang som har lett till ett så starkt avslut på året.

Solna, 22 februari 2022

Crister Fritzson, vd Net Insight