Risk- och känslighetsanalys

Net Insights verksamhet och resultat påverkas av ett antal externa och interna faktorer varför bolaget använder sig av en ständigt pågående process för att identifiera risker och bedöma hur respektive risk ska hanteras. De risker som bolaget utsätts för är bland annat marknads- och verksamhetsrelaterade samt risker kopplade till hållbarhet och finansiella risker.

Utbrottet av Covid-19 pandemin som startade under Q1 2020 har fått långtgående effekter på samhälle och ekonomi och även påverkat Net Insight under 2020. Vi bedömer att bolaget kommer att påverkas negativt under första halvåret 2021. Vid rapporttillfället bedömer vi inte att Covid-19 har eller kommer att ha någon materiell påverkan på bolagets tillgångar. Covid-19-utvecklingen är dock svår att förutse och bolaget gör löpande utvärdering av situationen och behov av åtgärder.

Net Insights övergripande strategi för denna extraordinära situation är att rida ut stormen – prioritera R&D och fortsätta driva strategiska utvecklingsprojekt, skydda bolagets finansiella ställning genom aktiv kostnadskontroll och förbereda en snabb ökning av aktivitetsnivån allteftersom vi ser tecken på återhämtning i marknaden.

Sammanfattande riskbedömning

I tabellen visas Net Insights egen bedömning av sannolikheten för att bolaget skulle påverkas av de olika risker i verksamheten som beskrivs i detta avsnitt, samt en uppskattning av hur stor konsekvensen av dessa risker skulle vara. Bedömningen gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan är endast avsedd att fungera som en överblick.

Marknadsrelaterade risker

Konkurrens och teknisk utveckling

Net Insight är verksamt i en dynamisk bransch som kännetecknas av snabb teknisk utveckling och hård konkurrens. Om Net Insight inte skulle lyckas hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen eller satsa på fel teknologi skulle det inverka negativt på intäkter och resultat.

Bedömningen är att risken är låg för att ett oväntat teknikskifte skulle göra bolagets produkter obsoleta. Risken för att satsa på fel teknologi bedöms också vara låg i de områden där bolaget har varit verksamt under en längre tid. I områden som innebär en kombination av ny marknad och ny teknologi, är risken högre. Utvecklingsavdelningens kunskaper och kompetens bidrar tillsammans med marknadsanalyser, uppföljning av konkurrenterna och nära samarbete med de stora kunderna till att hålla Net Insight välinformerat och uppdaterat om de aktuella teknologi- och marknadstrenderna.

Politiska risker och internationell exponering

Net Insight har kunder i fler än 70 länder. Samtidigt som en bred internationell närvaro är förutsättning för att driva och växa bolagets affär, innebär detta även ett antal risker. Snabba förändringar i det politiska läget i framför allt politiskt instabila länder kan innebära betalningsinställelse. Vid geografisk expansion föregås inträdet på nya marknader av en riskidentifieringsprocess i vilken betalningsinstrument och affärsvillkor utvärderas för att mildra riskerna så mycket som möjligt. I vissa länder förekommer även korruption, vilket skulle kunna skada bolagets varumärke. Net Insight har en strikt policy mot korruption och kräver även att bolagets partners agerar i enlighet med denna. När bolaget ingår i nya partnerskap görs bakgrundskontroller och det säkerställs att kommersiella villkor i partneravtalen ligger i linje med partneravtal på internationell basis. Personal som kan vara exponerad för korruption får utbildning.

Läs mer

Till vissa länder råder exportförbud eller exportrestriktioner. Bolaget har inarbetade rutiner och systemstöd för att säkerställa att överträdelser inte sker. Närvaron på, och export till, ett stort antal marknader innebär även efterlevnadskrav på ett stort antal lagar, regler och förordningar som kan göra export komplicerad. Detta innefattar bland annat områden inom skatt, tull, arbetsrätt, tekniska standarder och rapporteringskrav. Förutom upparbetad egen kompetens inom ovanstående områden söker bolaget vanligen rådgivning av externa experter.

Läs mindre

Verksamhetsrelaterade risker

Produktansvar, immateriella rättigheter och rättstvister

Eventuella fel på Net Insights produkter skulle kunna medföra anspråk på kompensation och skadestånd. Bedömningen är att bolaget har tillräckligt försäkringsskydd avseende produktansvar för att den direkta risken ska anses vara begränsad. Utöver detta genomgår bolagets produkter omfattande tester och verifiering under sin utveckling och inför transporten till kund.

Läs mer

Eftersom Net Insight ständigt strävar efter att skydda sitt företagsnamn och sina varumärken är bolaget väl förberett för en eventuell intrångstvist, både genom sitt försäkringsskydd och med hjälp av de erfarenheter som finns internt på företagets juridiska avdelning och externt hos företagets juridiska rådgivare. Varken Net Insight AB (publ) eller dess dotterföretag är för närvarande inblandade i någon rättstvist, något domstolsförfarande eller något skiljeförfarande.

Läs mindre

Kundberoende och kontraktsrisker

Om någon av Net Insights stora kunder skulle hamna på obestånd eller byta till en annan leverantör, skulle effekten på Net Insights intäkter vara hanterbar. Det ökande antalet stora kunder och den relativt höga kostnaden det innebär för kunderna att byta leverantör begränsar denna risk betydligt. För att ytterligare begränsa de kundrelaterade riskerna strävar Net Insight ständigt efter att överträffa kundernas förväntningar vad gäller teknisk prestanda och kvaliteten på bolagets produkter samt på graden av kundservice.

Leverantörsrisker

Net Insight är beroende av ett begränsat antal leverantörer för komponenter och produktion. För att minska effekten av ett eventuellt leveransavbrott, har bolaget driftsavbrottsförsäkringar, dialog med alternativa leverantörer samt att respektive huvudleverantör har utarbetade avbrottsplaner.

Kompetensrisker

Net Insight arbetar med högteknologiska produkter och i komplexa internationella sammanhang som kräver kompetent och motiverad personal för att säkerställa bolagets konkurrenskraft. Det råder stark konkurrens om de bästa resurserna så det föreligger alltid en risk att förlora kompetent personal och det är av största vikt att även fortsatt kunna attrahera ny kompetens. Bolaget har implementerat riktlinjer och processer för säkerställande av kompetensutveckling och kompetensförsörjning inklusive medarbetarsamtal, personalenkäter, kompensationspaket och utbildning.

Finansiella risker

Net Insight är i sin verksamhet utsatt för olika finansiella risker: Marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflöde samt prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Styrelsen bedömer att Net Insight framför allt är exponerat för följande finansiella risker, där valutarisken bedöms som mest väsentlig:

Valutarisk

Valutarisk definieras som risken för en resultatminskning och/eller minskat pengaflöde på grund av förändringar i valutakurser. Förändrade valutakurser påverkar koncernens resultat och eget kapital på olika sätt:

  • Resultatet påverkas när försäljning och inköp är i olika valutor (transaktionsexponering)
  • Resultatet påverkas när tillgångar och skulder är i olika valutor (omräkningsexponering)
  • Det egna kapitalet påverkas när utländska dotterföretags nettotillgångar räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering i balansräkningen)

Transaktionsexponering

Net Insight har en stark internationell prägel med större delen av sin försäljning i EUR och USD. Inköp av komponenter sker i huvudsak i svenska kronor men är till ca 71 procent kopplade till USD och ca 12 procent till kopplade till EUR, varför priserna för dessa komponenter påverkas av respektive valutas kursutveckling. Valutarisker hanteras enligt den finanspolicy som fastställts av styrelsen.

Omräkningsexponering

Vid omräkning av utländska dotterföretags resultaträkningar används periodens genomsnittliga valutakurs. Den mest väsentliga valutan i detta sammanhang är USD.

Hantering av kapital

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga till fortsatt verksamhet, att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt att upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Bolaget definierar kapital som eget kapital.

Likviditetsrisk

Med likviditetsrisk avses att Net Insight inte kan erhålla finansiering till marknadsvärde, eller endast till markant ökade kostnader, för att kunna reglera sina finansiella skulder. Net Insight har som policy att endast placera likvida medel i bank eller bankrelaterade institutioner med ett kreditbetyg på minst P1 eller A+ (Moodys eller motsvarande). Likviditet får investeras under högst tolv månader och investeringsvillkoren måste alltid reflektera företagets kapitalbehov.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Net Insights ränterisk är låg eftersom behovet av extern finansiering varit begränsad. Placering av likvida medel görs normalt med en räntebindningstid från två veckor upp till sex månader.

Kreditrisk

Med kreditrisk avses att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. Bolagets kunder är till största delen stora och väletablerade företag med god betalningsförmåga fördelade över flera geografiska marknader. Någon betydande koncentration av kreditrisker, geografiskt eller till ett visst kundsegment, föreligger inte. För att begränsa riskerna för eventuella kreditförluster innehåller bolagets kreditpolicy riktlinjer och bestämmelser för kreditprövning av nya kunder, betalningsvillkor, betalningsinstrument samt rutiner och processer för hantering av obetalda fordringar.