Om Net Insight

Affärsidé

Net Insight definierar framtidens sätt att transportera media och driver transformationen av videonätverk mot IP, virtualisering och molnbaserade lösningar som gör det möjligt för kunder att enkelt och kostnadseffektivt skapa liveupplevelser. Med affärsområdet Media Networks möjliggör Net Insight för kunder att producera och leverera innehåll på nya sätt till tittare oavsett var de befinner sig.

Affärsmodell

Intäkter genereras genom försäljning av hård- och mjukvarulösningar samt tjänster.

Kunder

TV- och produktionsbolag, tjänsteleverantörer av nätkapacitet och företagskunder. Net Insight har över 500 kunder i fler än 70 länder.

Strategi

Net Insights målsättning är att sätta standarden för mediatransport och hjälpa tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att transformera sin mediaaffär – göra det möjligt för dem att dra fördel av nya mjukvarudefinierade, virtuella och distribuerade arbetsflöden utan att behöva frångå sina befintliga hårdvaruinvesteringar. Net Insight vill göra det möjligt för kunder att jobba smartare genom distansproduktion, distribuerade arbetsflöden och flexibla nätverk.

Net Insight är teknikagnostiska och har byggt branschens mest öppna molnbaserade plattform för mediatransport, och vi gör det möjligt för våra kunder att leverera innehålla över vilket nätverk som helst.

Den övergripande strategiska målsättning är att accelerera Net Insights tillväxt, både på befintliga och närliggande marknader och kundsegment. Bolaget ska uppnå detta genom en kombination av den unika portföljen och branschkännedom, mer konkurrenskraftiga lösningar och förbättrad intern exekvering.

I korthet innebär strategin att fokusera på kärnmarknaden och ett antal tillväxtområden för att nå den lönsamhet som gör fortsatt tillväxt möjlig:

  • Att utveckla existerande affärer med utveckling av befintliga produkter tillsammans med nya produkter och tjänster och att ta en större andel av mediemarknadens tillväxt.
  • Att växa på de expanderande marknadssegmenten för distansproduktion och distribution och med produkter och lösningar för flexibla molntjänster.
  • Att utveckla tekniken för tidskritisk synkronisering, något som är en stark konkurrensfördel.

Värdedrivande faktorer

Världens ledande mediabolag använder våra lösningar för sina affärskritiska medianätverk. Ny teknologi gör det möjligt för våra kunder att hitta nya kostnadseffektiva och flexibla sätt att producera och leverera innehåll. Net Insight spelar en viktig roll genom att stötta våra kunder under denna gradvisa övergång.

Net Insight gynnas av underliggande marknadstrender som den generella ökningen av videotrafik, liveströmning och filbaserade överföringar. Andra trender som gynnar bolagets tillväxtmöjligheter är att allt fler events sänds live, en förflyttning mot distansproduktion samt att internet och molnbaserade lösningar i allt större utsträckning används för mediaproduktion och -transport.

Affärsområde Media Networks

Öppna lösningar och flexibel betalningsmodell

Nimbra är erkänd och väletablerad för mediebranschens bearbetning och överföring av videoinnehåll då kvalitetskraven är de allra högsta. Plattformen är i praktiken en branschstandard för medieöverföringar och då branschen nu rör sig mot mer flexibla molnlösningar lanseras Nimbra Edge för att driva på utvecklingen. Nimbra är i centrum av affärsområdet Media Networks och affärsområdet är i centrum för Net Insight nya strategi som är att fokusera på kärnverksamheten.

Under 2020 förvärvades Aperis produktportfölj för live IP Media Function Virtualization (MFV). Dessa öppna och standardbaserade lösningar utgör nu ett attraktivt komplement till Nimbra-serien där kunden använder sin befintliga datanätsinstallation för video. Den vänder sig delvis till nya kunder genom att storleksmässigt vara en mindre produkt och ligga på en lägre prispunkt, men den möjliggör också merförsäljning till den stora installerade basen av Nimbra-kunder.

Find the glossary here