Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvoden. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Valberedningens sammansättning inför årsstämma 2022 har förändrats på grund av att Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder, frånträtt uppdraget sedan Lannebo Fonder minskat sitt innehav i bolaget. I enlighet med instruktionerna för valberedning som antogs på årsstämma 2021 så har nästkommande aktieägare i röstmässig storleksordning tillfrågats och denne har utsett Lars Bergkvist till ny medlem i valberedningen.

Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Jan Barchan (ordförande), utsedd av Briban Invest AB
  • Lars Bergkvist, utsedd av Johanna Lindner
  • Lars Gauffin
  • Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 13 mars 2022 till valberedningens ordförande: Jan Barchan, e-post: jan.barchan@briban.se.