Långsiktiga incitamentsprogram och ersättning

Uppföljning och utvärdering av program för rörlig lön på Net Insight

Bakgrund och syfte med Net Insights program för rörlig lön

Styrelsen anser att väl fungerande ersättningsstrukturer, ersättningsnivåer och incitamentssystem är av största vikt för att rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare, vilket i sin tur utgör en förutsättning för att Net Insight ska uppnå de affärsmässiga målen.

Styrelsen anser vidare att en kompensationsmodell med fast och rörlig lön är bra och väl motiverad. Dels för att en sådan modell ger ett bra underlag för en diskussion kring mål och måluppfyllnad och dels för att modellen leder till en anpassning av det faktiska löneutfallet i förhållande till företagets ekonomiska utfall.

Ersättningsutskottet genomför årligen uppföljning och utvärdering av pågående och under året avslutade program för rörlig lön. Utskottet följer även upp och utvärderar rådande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget samt tillämpningen av årsstämmans beslutade riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.

Rörlig kontantlön för ledande befattningshavare

Uppföljning och utvärdering av rörlig kontantlön görs i februari månad varje år avseende utfall föregående år. För den verkställande direktören är det Ersättningsutskottet som följer upp och utvärderar måluppfyllelsen som sedan fastställs av styrelsen. För övriga personer i ledningsgruppen sker uppföljningen av den verkställande direktören som rapporterar till Ersättningsutskottet som tar slutligt beslut. Målen är både kvantitativa och kvalitativa och baseras på faktorer i enlighet med Bolagets långsiktiga strategi. Exempel på mål under 2020 har varit intäkter, resultat och aktivitetsmål.

Långsiktig rörlig ersättning för VD och vissa ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet utvärderar löpande under året utvecklingen av programmet för långsiktig rörlig ersättning.

Rörlig kontantlön övrig personal

I syftet att rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare ges en stor del av bolagets anställda möjligheten att ta del av företagets framgång vilket sker bl a genom att de anställda som ej omfattas av annan rörlig ersättning (exvis ledning och säljare) kan erhålla maximalt 1–2 extra månadslöner. Utfall är baserat på måluppfyllelse. Målen är både kvantitativa och kvalitativa och baseras på faktorer i enlighet med bolagets långsiktiga strategi. Exempel på mål under 2020 har varit intäkter, resultat och aktivitetsmål. Ledningsgruppen följer upp och utvärderar måluppfyllelsen.

Syntetiska/teckningsoptioner för anställda i Sverige samt globalt optionsprogram för anställda inom Net Insight-koncernen utanför Sverige

Vid årsstämmorna 2018, 2017, 2016 och 2015 beslutades att introducera syntetiskt optionsprogram för företagsledningen samt till utvalda nyckelmedarbetare, där deltagarna förvärvat syntetiska optioner till marknadspris. En syntetisk option ska ge optionsinnehavaren rätt att från Net Insight erhålla ett penningbelopp som beräknas på grundval av Net Insights aktiekursutveckling. Ett sådant belopp kan dock komma att uppgå till högst tre gånger den vid implementeringen aktuella aktiekursen (CAP). Optionernas löptid är tre år och är fritt överlåtbara, men med föremål för hembud med rätt för Net Insight att förvärva optionen.

Vid årsstämman 2020 beslutades att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Net Insight-koncernen (”LTI 2020”). LTI 2020 består av två serier av teckningsoptioner som deltagaren fick förvärva av ett dotterbolag till Net Insight till marknadsvärdet vid överlåtelsetidpunkten. Teckningsoptionernas löptid är cirka tre år och vid utgången av teckningsoptionens löptid har innehavaren rätt att förvärva en aktie i Net Insight till ett förutbestämt pris. Teckningsoptionens värde följer således Net Insights aktiekursutveckling.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Ersättningsutskottet utvärderar löpande under året riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen. För utvärderingen inhämtar Utskottet beslutsunderlag från verkställande direktören, personaldirektören samt från externa rådgivare. Efterlevnad av riktlinjerna revideras också årligen av bolagets revisorer. De interna och externa beslutsunderlagen hjälper till att säkerställa att bolagets ersättningar är marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. I syfte att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och att utvärdera rådande ersättningsnivåer görs varje år även jämförelser med relevanta branscher och marknader. Resultatet av dessa är en viktig ingångsvariabel vid beslut om total ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda.

Utvärdering

Under 2020 har Ersättningsutskottet genomfört en utvärdering av Net Insights program innefattande (i) syntetiska optioner för anställda i Sverige, globalt optionsprogram för anställda utanför Sverige, (ii) LTI 2020, samt (iii) långsiktig rörlig ersättning för VD och vissa ledande befattningshavare. Utvärderingen gjordes utifrån tre perspektiv; programmets styrningseffekter, effekter på aktieägarvärde samt motivationseffekter. Resultatet av utvärderingen visar bland annat att motivationseffekten kopplat till program för optioner är hög bland bolagets medarbetare och därmed av stor vikt för att rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare, vilket är en förutsättning för att uppnå de affärsmässiga målen.

Styrelsen anser, grundat på bland annat den utvärdering Ersättningsutskottet gjort, att det förslag som framläggs för beslut på årsstämman 2021, är en balanserad avvägning mellan fast kontantlön, ettårig rörlig kontantlön, långsiktig aktierelaterad lön, pensionsvillkor samt övriga ersättningar och förmåner.